Nyheder

Herunder finder du de seneste nyheder:

14.09.2020

Beskyt dine virksomhedsregistreringer med et password

Hen over sommeren har Erhvervsstyrelsen registreret, at personer igen uretmæssigt logger ind på virk.dk og ændrer i virksomheders registrerede ledelse og ejerkreds. Du kan beskytte din virksomheds oplysninger ved at oprette et eller flere password til selvbetjeningsløsningerne på virk.dk.

En række virksomheder har i løbet af sommeren forbavset kunnet konstatere personændringer på virksomhedens registrerede ledelse og ejerkreds på virk.dk. Det har især været forretninger inden for handel med spiritus og tobak, som har oplevet, at ukendte personer uretmæssigt har logget ind og ændret navnene.

Du har mulighed for at beskytte dine registreringer ved at oprette et eller flere passwords. Det gør du ved at gå ind på virk.dk under ”ændre virksomhed” og ”opret password”, hvorefter du kan vælge de selvbetjeningsløsninger, som skal have et password. Du har mulighed for enten at samle og oprette ét password til alle dine selvbetjeningsløsninger, eller du kan oprette flere forskellige adgange, eksempelvis ét til ejerbog og ejerregister og ét andet til virksomhedsredigering, alt efter din virksomheds behov. Det skal være virksomhedsejeren eller en tegningsberettiget person, som opretter disse passwords. Kravene til det eller de valgte password er, at de skal være på minimum 10 tegn (små og store bogstaver samt tal og specieltegn).

Du har mulighed for at dele passwordet med udvalgte personer, eksempelvis medarbejdere, din revisor eller andre rådgivere. Vær dog opmærksom på, at noget af fleksibiliteten i selvbetjeningsløsningerne på virk.dk bliver begrænset ved oprettelsen af password, idet personer som skal hjælpe dig, først skal have passwordet, inden de kan foretage de ønskede ændringer.

 

27.08.2020

Frister for kompensationsansøgning

Det kan være svært at orientere sig i fristerne for ansøgning til kompensationsordningerne. En del af fristerne er endda udsat, hvilket ikke gør det lettere at få et overblik. I nedenstående tabel fremgår de nugældende ansøgningsfrister og i øvrigt også fristerne for indsendelse af faktiske beløb for de mest gængse ordninger.

 

Nedenstående oversigt viser fristerne for ansøgning til seks af de mest gængse kompensationsordninger, som er administreret af Erhvervsstyrelsen. Navnet på kompensationsordningen fremgår af første kolonne, hvorefter den relevante periode for ordningen fremgår. I tredje kolonne finder du ansøgningsfristen, og i fjerde og sidste kolonne kan du se fristen for at indsende dokumentation for de faktiske beløb.

 

De fleste af kompensationsperioderne er udløbet eller udløber i slutningen af august, men coronapandemien er ikke slut og skaber derfor fortsat restriktioner for dansk erhvervsliv. Derfor kan det forventes, at nogle ordninger vil blive forlænget, og nye ordninger vil blive etableret.

 

Navn på ordningen Periode Ansøgningsfrist Frist for at indsende faktiske beløb
Kompensationsordning for faste omkostninger Maksimalt fra og med 9. marts til og med 8. juli 30. september 8. december
Midlertidig og målrettet kompensationsordning for faste omkostninger maksimalt fra og med 9. juli til og med 31. august 30. september 8. februar 2021
Kompensationsordninger for selvstændige, freelancere mv. maksimalt fra og med 9. marts 2020 til og med 8. juli 31. august 8. december
Midlertidige kompensationsordninger for selvstændige, freelancere mv. Fra og med 9. juli til og med 8. august 30. september 8. december
Midlertidige kompensationsordninger for sæsonafhængige selvstændige, freelancere mv. fra og med 1. maj til og med 31. august 30. september 8. december
Lønkompensationsordningen maksimalt fra og med 9. marts til og med 29. august 20. september Seks måneder efter ophør af kompensationsperioden

 

17.08.2020

Hav pengene klar, når udsat skat og moms skal betales

I forbindelse med coronakrisen er en række frister for betaling af A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms udsat, og du skal være opmærksom på at have likviditeten klar, når de udsatte betalinger forfalder.

Det kan være svært at få overblik over de mange udsatte frister for betaling af skat og moms. Vi bringer her skemaer for betalingsfrister for A-skat, arbejdsmarkedsbidrag, moms og lønsumsafgift i 2020. Vær opmærksom på, at ikke alle frister er udskudte.

A-skat og arbejdsmarkedsbidrag

Små og mellemstore virksomheder

 

Store virksomheder

 

Ny betalingsfrist Periode Ny betalingsfrist Periode
10. august 2020 (ikke udskudt) Juli 2020 31. august 2020 April 2020
10. september 2020 April 2020 30. september 2020 Maj 2020
12. oktober 2020 Maj 2020 30. oktober 2020 Juni 2020
10. november Juni 2020 30. november (ikke udskudt) November 2020
10. december 2020 (ikke udskudt) November 2020 30. december 2020 (ikke udskudt) December 2020

Bemærk, at indberetningsfristerne ikke er udskudt.

Moms

Månedsmoms

 

Kvartalsmoms Halvårlig moms
Ny frist Periode Ny frist Periode Ny frist Periode
17. august 2020 (ikke udskudt) 1.-30. juni 2020 1. september 2020 1. januar -31. marts 2020
9. september 2020 1. -31. juli 2020 1. september 2020 1. april -30. juni 2020
2. oktober 2020 1. – 31. august 2020 1. marts 2021 1. juli– 30. september 2020 1. marts 2021 1. januar – 30. juni 2020

For momsfristerne gælder, at de udsatte frister dækker både indberetning og indbetaling. De efterfølgerne momsfrister for månedsmoms, kvartalsmoms og halvårlig moms er i skrivende stund ikke udsat.

Lønsum

Kvartalsvis

 

Årsindberetning
Ny frist Periode Frist Periode
1. september 2020 2. kvartal 2020 17. august 2020 (ikke udskudt) 1. januar 2019 – 31. december 2019
16. november 2020 3. kvartal 2020

Lønsumsfristerne gælder for lønsum metode 4 virksomheder. For lønsumsfristerne gælder, at de udsatte frister dækker både indberetning og indbetaling.

 

12.06.2020

Fristen for selvangivelsen er forlænget to måneder

Fristen for at sende informationer til skattemyndighederne er forlænget til den 1. september 2020. Normalt er fristen den 1. juli, men som følge af Covid-19 er fristen udskudt. Du har derfor yderligere to måneder til at få styr på de oplysninger, som skattemyndighederne beder om.

Almindeligvis skal du sende information om din virksomheds skatteforhold senest den 1. juli. Den frist er i år forlænget til den 1. september. Det betyder, at du har to måneder ekstra til at få styr på din virksomheds skatteoplysninger.

Nettoomsætningen afgør om du skal indsende årsregnskabsoplysninger

Hvis du har en virksomhed med en nettoomsætning på over 300.000 kroner, skal du oplyse om virksomhedens resultat for 2019. Du skal også oplyse, om du har brugt en revisor til at udarbejde dit årsregnskab, og om du skylder moms eller har moms til gode. Du skal desuden sende oplysninger om virksomhedens årsregnskab.

Hvis din virksomhed har en nettoomsætning på under 300.000 kroner, er du fritaget for at sende regnskabsoplysninger til skattemyndighederne. Du skal dog stadig oplyse, om du har fået bistand fra en revisor til udarbejdelsen af virksomhedens årsregnskab.

Er din virksomhed et selskab?

Hvis din virksomhed er et selskab, skal du være opmærksom på, at du er forpligtet til at udfylde informationer om de handler, som du har foretaget mellem dig og dit selskab. Det kan eksempelvis være de renter, som er tilskrevet mellemregningskontoen.

Hvis du forventer restskat

Selvom fristen for skatteoplysninger er forlænget til den 1. september, vil din restskat blive pålagt yderligere renter fra 1. juli. Det kan derfor være fordelagtigt, hvis du kan betale din restskat inden 1. juli. Kan du først betale efter 1. juli, vil din restskat blive pålagt et fast tillæg på 4 procent af restskattebeløbet.

 

26.05.2020

Nu kan din virksomhed blive yderligere kontrolleret

Folketinget har netop vedtaget den såkaldte kontrolpakke. Med lovændringerne får Erhvervsstyrelsen nye muligheder for at kontrollere din virksomhed og din årsrapport, ligesom styrelsen får nye muligheder for at tvangsopløse dit selskab.

Erhvervsstyrelsen får i fremtiden nye muligheder for at kontrollere virksomheder og disses årsrapporter, ligesom styrelsen får nye muligheder for at handle på konstaterede fejl og mangler, eksempelvis ved at tvangsopløse selskaber.

Erhvervsstyrelsen kan blandt andet:

 • Digitalt afvise en fejlbehæftet årsrapport eller selskabsretlig anmeldelse i forbindelse med digital forhåndskontrol.
 • Offentliggøre navnet på en virksomhed, der kontrolleres og offentliggøre resultatet af kontrollen.
 • Sende et selskab til tvangsopløsning, hvis virksomheden ikke efterkommer et påbud eller indsender krævet dokumentation.

Nettoomsætningen skal oplyses

Et nyt krav er, at du skal oplyse nettoomsætningen ved indberetning af årsrapporten. Oplysningen om nettoomsætning offentliggøres dog ikke og er undtaget fra aktindsigt. Kravet indføres for, at Erhvervsstyrelsen kan kontrollere om din virksomhed har aflagt årsrapport efter den rigtige regnskabsklasse, og om et eventuelt fravalg af revision er lovligt.

Dette oplysningskrav gælder for årsrapporter, der indberettes efter den 1. januar 2021.

Forbud mod stråmænd

Andre af de nye krav vil gøre det vanskeligere for svindlere at gemme sig bag stråmænd og falske selskabsadresser. Der er blandt andet et nyt krav om, at medlemmer af ledelsen reelt skal udøve de ledelsespligter, der følger af selskabsloven, og Erhvervsstyrelsen kan kontrollere, at dette finder sted. Erhvervsstyrelsen kan også foretage kontrol med henblik på at sikre, at virksomheden reelt er til stede og kan kontaktes på den adresse, der er registreret i CVR.

Tjek den digitale postkasse

De skærpede kontrolregler kan i nogle tilfælde også få konsekvenser for lovlydige virksomheder. Da styrelsen i flere tilfælde kan sende selskaber til tvangsopløsning, er det fremover endnu mere vigtigt, at du løbende tjekker din virksomheds digitale postkasse og reagerer, hvis Erhvervsstyrelsen eksempelvis kræver yderligere dokumentation for et forhold. Hvis du ikke er tilstrækkelig opmærksom på din virksomheds digitale postkasse, kan det i værste fald resultere i, at din virksomhed tvangsopløses.

 

11.05.2020

Giv depechen videre med et virksomhedstestamente

Hvis du ønsker at hjælpe både dine arvinger og din virksomhed, er et virksomhedstestamente måske vejen frem.

Coronakrisen har tydeligt vist, at uforudsete hændelser kan ramme alle virksomheder. Udover kraftig økonomisk tilbagegang kan også ulykke, sygdom eller død især påvirke mindre ejerledede virksomheders evne til at overleve. I små og mellemstore virksomheder kan mange funktioner være varetaget af ejeren alene. Medarbejdere eller familiemedlemmer kender måske intet til ordrebogen, særlige adgangskoder, IT-systemer eller sågar produktionshemmeligheder.

Når en virksomhed mister sin ejerleder, kan det tage tid, inden en ny ledelse er på plads. Ved dødsfald vil der være en periode, mens en bobestyrer udpeges, arven fordeles og en arving indtræder i virksomheden. En anden mulighed ved dødsfald kan være, at en ledende medarbejder overtager roret i virksomheden og varetager den daglige ledelse, indtil boet er på plads.

Det er desværre alt for tit, at der ikke er lavet reelle planer for, hvad der skal ske, når virksomhedens ejer er væk. Med et virksomhedstestamente kan virksomhedens ejerleder igangsætte planlægningen af et generationsskifte, et salg eller en nedlukning.

Du kan betragte et virksomhedstestamente som en konkret drejebog for, hvad der skal ske den dag, hvor ejerlederen dør eller bliver uarbejdsdygtig. Derfor bør virksomhedstestamentet indeholde en beskrivelse af de praktiske ting, der foregår i virksomheden sammen med anvisninger og retningslinjer. Drejebogen vil være medvirkende til at sikre den fortsatte drift i virksomheden, mens der arbejdes på at finde en ny ledelse.

Et virksomhedstestamente kan eksempelvis medvirke til:

 • At dine kunder fortsat vil opleve, at virksomheden er leveringsdygtig og overholder sine aftaler
 • At dine leverandører ikke oplever manglende varetagelse af virksomhedens forpligtelser, eksempelvis manglende betalinger
 • At din virksomhed har en ledelse med beslutningskompetence
 • At dine arvinger kender dine ønsker for virksomhedens fremtid – uanset om det måtte være generationsskifte, salg eller fortsat drift
 • At dine arvinger ikke ender i en uønsket situation eller skal træffe beslutninger, de ikke er klædt på til

Et virksomhedstestamente er ikke et juridisk bindende dokument, men til at understøtte et virksomhedstestamente kan du tilpasse virksomhedens vedtægter og ejeraftaler. Det kan eksempelvis medvirke til, at virksomheden har en tegningsberettiget ledelse samme dag, du ikke selv er der mere. Det er egentlig kun din eget valg, hvor langt du er villig til at gå med planlægningen af virksomhedens drift ved død eller anden form for uarbejdsdygtighed.

 

30.04.2020

Nu kan du få momsen tilbage

Coronakrisen har betydet, at mange virksomheder står og mangler penge nu og her. Derfor har Folketinget netop besluttet, at erhvervsdrivende kan få tilbagebetalt den seneste momsangivelse som et rentefrit lån.

Folketinget har netop besluttet, at momspligtige og lønsumsafgiftspligtige virksomheder kan søge om at få tilbagebetalt den seneste angivelse som et rentefrit lån.

 • Afregner din virksomhed kvartalsvis eller halvårlig moms, kan du søge om lån for det momsbeløb, som omfattede 4. kvartal 2019 eller 2. halvår 2019 og havde betalingsfrist den 2. marts 2020.
 • Er din virksomhed lønsumsafgiftspligtig efter metode 4, kan du desuden søge om et rentefrit lån for den første angivelse i 2020, hvor fristen hed 15. april 2020. Har du allerede angivet overskuddet for 2019, kan du alternativt ansøge om et lån på 25 procent af afgiften af overskuddet i 2019.

En række betingelser skal være opfyldte

Du skal være opmærksom på, at en række betingelser skal være opfyldte for at modtage de rentefri lån:

 • Du skal senest ansøge om lånet den 15. juni.
 • Du skal betale lånet tilbage senest den 1. april 2021. Stopper eller ophører din virksomhed inden det tidspunkt, skal du betale lånet tilbage inden for 14 dage.
 • Du skal have betalt det beløb, som du angav for enten moms eller lønsum.

Desuden må din virksomhed ikke være under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, likvidation eller tvangsopløsning. Samtidig må virksomheden ikke i perioden 9. april 2020 til 15. juni 2020 have skiftet 50 procent eller mere af ejerkredsen, medmindre der foreligger en erklæring fra en uafhængig, godkendt revisor om ejerskiftet.

Lånet vil blive udbetalt via din skattekonto. Hvis saldoen er negativ på tidspunktet for udbetaling, eller er der restancer sendt til inddrivelse, vil det alene være det beløb, som er tilbage efter modregning, du modtager som lån. Har din virksomhed en aftalt afdragsordning eller ubetalte krav på skattekontoen, vil din virksomhed i stedet for et lån, blive bevilget en rentefri henstand på det beløb, der er modregnet på skattekontoen med, frem til den 1. april 2021.

 

03.04.2020

Frist for indsendelse af årsrapporter er udsat tre måneder

Selskaber, erhvervsdrivende fonde og andre virksomheder, der skal indberette årsrapport til Erhvervsstyrelsen, får nu forlænget fristen med tre måneder på grund af coronakrisen. Du har derfor tre ekstra måneder at indsende årsrapporten uden risiko for afgifter eller tvangsopløsning. Fristen er ikke betinget af, at den enkelte virksomhed har konkrete vanskeligheder ved at opfylde den sædvanlige indsendelsesfrist.

Konkret betyder de nye regler eksempelvis:

Årsrapportens balancedato Seneste frist for indberetning af den godkendte årsrapport
30. november 2019 31. juli 2020
31. december 2019 31. august 2020
31. marts 2020 30. november 2020

Generalforsamlingen skal godkende årsrapporten

Selskabets årsrapport skal som sædvanlig godkendes på en ordinær generalforsamling, inden den indberettes til Erhvervsstyrelsen, og i nogle selskabers vedtægter er der fastsat datoer for, hvornår generalforsamlingen skal afholdes. Med det gældende forsamlingsforbud og situationen i øvrigt kan det være vanskeligt eller umuligt at overholde vedtægternes frister. De nye regler gør, at selskabet kan fravige sine vedtægter på dette punkt således, at både generalforsamlingen og indberetningen af årsrapporten kan udskydes. Dette gælder uanset, om selskabet er ramt af det aktuelle forsamlingsforbud eller ej.

Afgifter og tvangsopløsning

De afgifter, som et selskabs øverste ledelse bliver pålagt ved for sen indberetning af årsrapport til Erhvervsstyrelsen, udskydes tilsvarende. Afgifternes størrelse beregnes således i forhold til den forlængede indsendelsesfrist. Tilsvarende gælder det tidspunkt, hvor Erhvervsstyrelsen sender et selskab til tvangsopløsning som følge af manglende årsrapport.

Aftal med din revisor

Rigtig mange virksomheder er hårdt ramt af coronakrisen og har fokus på at frembringe likviditet og få del i regeringens hjælpepakker. Forlængelsen af fristen for indberetning af årsrapport kan derfor være relevant, men bør ikke unødigt udskyde udarbejdelsen af årsrapporten. Samfundet, kreditinstitutter og samarbejdspartnere har fortsat gavn af aktuel regnskabsinformation. Aftal med din revisor, hvordan I bedst tilrettelægger arbejdet med årsrapporten og de mange andre vigtige opgaver i de kommende måneder.

 

31.03.2020

Hjælpepakke: Lønkompensation til fyringstruede

Der ydes midlertidig lønkompensation til virksomheder, som forventer at skulle afskedige medarbejdere som følge af COVID-19. Med andre ord kan din virksomhed modtage lønkompensation i stedet for at afskedige de pågældende medarbejdere.

Som en del af statens hjælpepakker kan du søge om lønkompensation til fyringstruede medarbejdere. Du kan søge om lønkompensation for perioden fra og med 9. marts 2020 til og med den 8. juni 2020. Du kan kun søge en gang i perioden, men hvis det viser sig, at du eksempelvis gerne vil sende flere medarbejdere hjem i en længere periode, er det muligt at sende et supplement til ansøgningen.

Hvem er omfattet af ordningen?
Ordningen gælder for virksomheder, der er registreret i CVR, og som står over for at skulle varsle afskedigelser for minimum 30 procent af medarbejderne på grund af arbejdsmangel. Tal med din revisor, om din virksomhed er omfattet. Der er ikke et minimumskrav til antal ansatte, hvilket vil sige, at det gælder alle virksomhedsstørrelser fra og med én ansat. Alle dine ansatte, hvor der foreligger en ansættelseskontrakt, er som udgangspunkt omfattet, herunder deltidsansatte, barselsvikarer med videre. Dog er løsarbejdere, hvor der eksempelvis ikke er aftalt en ansættelse på over to dage, ikke omfattet af ordningen.

Ordningen omfatter også, at du kan opnå lønkompensation, hvis du står for at skulle afskedige 50 medarbejdere eller derover, underordnet hvad det samlede antal ansatte er.

Hvornår er der mulighed for lønkompensation?
Du har mulighed for lønkompensation til både månedslønnede og timelønnede, hvis nedenstående gør sig gældende:

 • Medarbejderen, der søges lønkompensation for, er ansat før den 9. marts 2020.
 • Medarbejderen, der søges lønkompensation for, arbejder ikke under hjemsendelsen.
 • Virksomheden foretager ikke afskedigelser af økonomiske årsager i lønkompensationsperioden.
 • Medarbejderen, der søges lønkompensation for, holder fem feriedage eller lignende i kompensationsperioden.

Hvordan fungerer lønkompensationen?
Udgangspunktet for beregning af lønkompensation udgøres af den ansattes gennemsnitlige løn. Det er ikke muligt at aftale lønnedgang inden for kompensationsperioden, mens en aftale om lønnedgang foretaget før kompensationsperioden er gældende.

Din virksomhed kan opnå lønkompensationen for 75 procent af de samlede lønudgifter til de fastansatte hjemsendte medarbejdere og 90 procent af lønnen for de timelønnede hjemsendte medarbejdere.

For fastansatte kan du maksimalt opnå lønkompensation på 30.000 kroner månedligt uanset om de er ansat som funktionærer og ikke-funktionærer.

Ansøgning
Der er åbent for ansøgning via virksomhedsguiden.dk. Seneste ansøgningstidspunkt er den 30. juni 2020.

Se vejledning til hvordan du udfylder ansøgning (Link til virksomhedsguiden)

Ved ansøgning om kompensation for mere end 25 medarbejdere skal virksomheden uploade en CSV-fil med oplysninger.

Se vejledning til hvordan du opretter en CSV-fil (Link til virksomhedsguiden)

 

28.02.2020

Skærpet beskatning af leasede firmabiler

Folketinget har vedtaget en skærpet beskatning af leasingbiler. Stramningen gælder for leasingbiler, der tages i brug den 1. februar 2020 og senere. Stramningen gælder dermed ikke for de leasingbiler, der allerede trillede rundt på vejene før 1. februar.

Har du taget en leaset bil i brug den 1. februar 2020 eller derefter, gælder nye og skærpede regler for beskatningen. Stramningen går ud på, at du skal beregne værdien af fri bil ud fra værdien ved leasingselskabets genberegning, hvis genberegningsværdien er højere end bilens nyvognspris. Hvis firmaet selv køber og ejer bilen, beregner du værdien af fri bil ud fra bilens nypris de første tre år efter bilens første indregistrering. Nyprisen er købsprisen hos autoforhandler og gælder leasede biler i de første fire måneder fra indregistreringen.

Tidligere strammerede Folketinget reglerne for registreringsafgift, så leasingselskaber blev pålagt at foretage en genberegning af bilens handelsværdi senest fire måneder efter første indregistrering. Den nye lov medfører, at værdien af fri bil fremover skal forhøjes, når værdien af den leasede firmabil bliver genberegnet. Det giver en højere beskatning af fri bil, hvis værdien ved genberegning overstiger nyvognsprisen. Det er ofte tilfældet ved leasede biler på grund af den lave købesum, som leasingselskaberne kan opnå via flåderabatter.

Leasingselskabet har pligt til at oplyse leasingtagere om det nye beregningsgrundlag.

Hvis genberegningen sker i midten af en måned, gælder den høje firmabilbeskatning for hele måneden.

Eksempel

Du leaser en Audi af et leasingselskab den 1. februar 2020 for 405.000 kroner. Den 1. juni genberegnes bilens værdi til 435.000 kroner.

Nuværende regler Nye regler Forskel
Nyvognspris 405.000
Genberegnet nyvognspris 435.000 30.000
Miljøtillæg 6.000 6.000
25 procent af 300.000 kroner 75.000 75.000
20 procent af værdi over 300.000 kroner 21.000 27.000 6.000
Skattepligtig værdi pr. år 102.000 108.000 6.000

 

17.02.2020

Har du styr på kørselsgodtgørelsen?

Husk at du skal føre kørselsregnskab og køre i din egen bil

Det er en betingelse for at få skattefri kørselsgodtgørelse fra din virksomhed, at du kører i din egen bil. Biler ejet af din ægtefælle eller fast samlever betragtes også som egen bil. Hvis du leaser bilen, gælder dette også som egen bil.

Erhvervsmæssig kørsel

Det er en betingelse, at kørslen i egen bil er erhvervsmæssig i lovens forstand.

Kørsel mellem forskellige arbejdspladser anses altid for erhvervsmæssig, mens der gælder særlige regler mellem bolig og arbejdsplads. Hvis du kører fra din bolig og direkte ud til en kunde eller en arbejdsplads, er kørslen som udgangspunkt også erhvervsmæssig, men du kan blive omfattet af 60-dages-reglen. Den går ud på, at Skattestyrelsen anser kørsel mellem bopæl og samme arbejdsplads i mere end 60 dage til samme arbejdsplads i løbet af en 12-måneders periode for at være privat fra dag 61.

Kørebog og kontrol

Det er yderligere en betingelse for at få skattefri kørselsgodtgørelse, at du udarbejder et kørselsregnskab, og at kørselsregnskabet kontrolleres og godkendes af din arbejdsgiver.

På Skattestyrelsens hjemmeside kan du finde et eksempel på en kørebog.

Følgende oplysninger skal fremgå af kørebogen:

 • dato for kørsel
 • kørslens destination (angives så tydeligt, at der ikke kan være tvivl)
 • kørslens formål
 • antal kørte kilometer
 • beregning efter de korrekte satser
 • kørslen er i medarbejderens eget køretøj (angiv bilens nummerplade).

Det er ikke et krav, at du skal bruge en bestemt blanket, men det kan være en fordel at bruge den samme opstilling fra gang til gang.

Satser for skattefri kørselsgodtgørelse:

År For de første 20.000 km For kørsel over 20.000 km
2019 3,56 kr. pr. km 1,98 kr. pr. km
2020 3,52 kr. pr. km 1,96 kr. pr. km

Lønmodtager

Det er en betingelse, at du anses som lønmodtager i virksomheden. For at blive anset som lønmodtager skal du skal modtage løn fra virksomheden, og det må ikke være et ubetydeligt eller symbolsk beløb. Der foreligger ingen faste retningslinjer for, hvad et ikke-ubetydeligt beløb er, men hvis man får mindstelønnen for sit arbejde, bør man være på den sikre side.

Forbud mod bruttolønsordning

Det er meget vigtigt at være opmærksom på, at lovgivningen indeholder et forbud mod bruttolønsordning, hvad angår skattefri kørselsgodtgørelse. Du må altså ikke aftale med virksomheden, at du går ned i løn som betingelse for at modtage skattefri godtgørelse. Hvis du indgår en aftale om bruttolønsnedgang, betyder det, at du skal betale skat af godtgørelserne.

 

29.01.2020

Håndværkerfradraget gælder også i 2020

Dine kunder har fortsat mulighed for at opnå fradrag for udgifter til udvalgte service- og håndværksydelser, som er udført i deres bolig. Nedenfor kan du læse om reglerne for 2019 og 2020.

Dine kunder kan fortsat opnå fradrag for udvalgte afholdte udgifter i deres bolig, hvad enten de er lejere eller ejere. Dette gælder også for andels- eller fritidsbolig. Der er dog visse betingelser, som skal være opfyldt, herunder blandt andet at kunden selv bor i boligen, når arbejdet udføres, og at boligen derfor ikke er lejet ud.

Kunden kan i 2020 opnå fradrag for op til 6.200 kroner (6.100 kroner i 2019) i serviceydelser og op til 12.500 kroner (12.200 kroner i 2019) i håndværksydelser. Skatteværdien af fradraget udgør cirka 26 procent.

Fradraget gælder alle voksne i husstanden. Er man gift eller samlevende, kan begge således opnå fradragene. Der er tale om et maksimalt fradrag, uanset hvor mange boliger kunden ejer. Ejer et ægtepar eksempelvis en helårsbolig og en fritidsbolig, og de har haft håndværksydelser på 25.000 kroner i ejerboligen og 25.000 kroner i fritidsboligen i løbet af 2020, kan ægteparret maksimalt få et fradrag på 12.500 kroner hver. Har man børn over 18 år i husstanden, kan de også opnå ovennævnte fradrag, hvis fakturaen er udstedt til barnet, og bliver betalt af barnet.

Faktura og betaling

Fradrag kan kun opnås, hvis arbejdet kan dokumenteres med faktura eller en skriftlig erklæring fra en privatperson. Derudover er det et krav, at betalingen sker elektronisk, eksempelvis med MobilePay, netbank eller Dankort. Vær opmærksom på, at for at opnå fradrag for arbejde udført i 2019, skal dette være betalt senest den 29. februar 2020.

Hvilke ydelser giver fradrag?

Fradrag kan alene opnås for arbejdsløn inden for visse service og- håndværksydelser, herunder vedligeholdelse og reparation af eksisterende bolig. Håndværksydelser omfatter blandt andet udvendig tilslutning til bredbånd, udvendigt malerarbejde, isolering af tag, reparation og forbedring af skorsten, udskiftning af ruder, vinduer og terrassedøre, isolering af ydervægge og gulv, afmontering af brændeovne, installation eller udskiftning af varmeanlæg og solenergi, ventilation, afløb, dræn og radonsikring. Der kan ikke opnås fradrag for nybyggeri eller genetablering af konstruktion eller lignende.

Serviceydelser omfatter almindelig rengøring, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde. De personer, der udfører serviceydelserne, skal være fyldt 18 år.

skattestyrelsens hjemmeside finder du en udtømmende liste over ydelser, der giver ret til håndværkerfradraget.

 

17.01.2020

Har du stadig styr på din virksomheds reelle ejere?

Ledelsen i virksomheder, der har pligt til at registrere virksomhedens reelle ejere, skal huske at ajourføre det centrale register på Virk.dk, når der sker ændringer. Her kan du genopfriske reglerne, der netop er blevet præciseret og skærpet.

Aktieselskaber og anpartsselskaber skal på Virk.dk registrere virksomhedens reelle ejere og hvilke rettigheder, de reelle ejere har, eksempelvis i form af stemmerettigheder. Registreringspligten gælder også for blandt andet interessentskaber, fonde og foreninger, mens personligt ejede virksomheder med kun én ejer ikke er omfattet af registreringspligten.

Din virksomhed skal sørge for, at registreringerne om reelle ejere løbende er korrekte. Bliver virksomheden bekendt med, at der er sket ændringer, skal virksomheden derfor hurtigst muligt registrere de nye oplysninger. Det kan være tilfældet, hvis virksomheden får en ny medejer, eller hvis ejerkredsen i virksomhedens holdingselskab ændres. Det kan også være tilfældet, hvis der er indgået en ny ejeraftale, hvor en kapitalejer får vetoret over væsentlige beslutninger vedrørende virksomheden.

Mindst en gang om året skal virksomheden undersøge, om der er ændringer i forhold til de registrerede oplysninger. Resultatet af den årlige undersøgelse skal som noget nyt fremlægges på det møde, hvor ledelsen godkender årsrapporten.

Det er virksomhedens ledelse, der har ansvaret for at indsamle og registrere korrekte oplysninger om virksomhedens reelle ejere. Hvis pligten ikke overholdes, kan ledelsen eller virksomheden få en bøde, og i værste fald kan virksomheden blive tvangsopløst.

I mindre virksomheder er det ofte let at indsamle ajourførte oplysninger om reelle ejere. I større virksomheder, eller hvor virksomheden indgår i en koncernstruktur, kan det være mere kompliceret. Under alle omstændigheder skal virksomheden opbevare dokumentation for de indhentede ejeroplysninger i fem år efter det reelle ejerskabs ophør.

Virksomhedens revisor har fremover pligt til at indberette eventuelle uoverensstemmelser til myndighederne, hvis revisoren konstaterer, at registreringerne af de reelle ejere ikke svarer til de faktiske forhold. Denne nye indberetningspligt skal bidrage til at sikre, at registreringerne i det offentlige register er korrekte.

Reelle ejere

Reelle ejere er de fysiske personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer virksomheden. Det kan være i form af direkte eller indirekte ejerskab over en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne. Det er en indikation på reelt ejerskab, hvis en person har mere end 25 procent af ejerandelene eller stemmerettighederne i virksomheden.

 

23.12.2019

Den skattefrie seniorpræmie stiger markant i 2020

Den skattefrie seniorpræmie stiger fra 30.000 kroner til 42.820 kroner i 2020. Men hvad er reglerne for at kunne opnå en seniorpræmie, og hvad skal du huske at være opmærksom på?

Hvis du har medarbejdere, som har nået folkepensionsalderen, og de ønsker at fortsætte med at arbejde, kan du måske holde lidt længere på dem ved hjælp af seniorpræmien. I 2020 bliver den skattefri seniorpræmie forøget med 43 procent, og du kan som arbejdsgiver aktivt udnytte denne mulighed, hvis du ønsker at holde lidt længere på dine ansatte.

Fra 30.000 til 42.820 kroner

Medarbejdere kan modtage den skattefrie seniorpræmie, hvis de fortsætter med at arbejde det første år efter pensionsalderen. For at modtage seniorpræmien på 42.820 kroner skal medarbejderen være født den 1. januar 1954 eller senere og have haft mindst 1.560 løntimer de første 12 måneder efter folkepensionsalderen. Det vil sige, at medarbejderen i gennemsnit skal have arbejdet 30 timer om ugen.

Seniorpræmie ved arbejde i andet år

Hvis medarbejdere fortsætter med at arbejde det andet år efter folkepensionsalderen eller måske først starter med at arbejde der, kan disse opnå en skattefri seniorpræmie på 25.500 kroner. For at få seniorpræmien på 25.500 kroner skal medarbejderne ligeledes være født den 1. januar 1954 eller senere og have haft mindst 1.560 løntimer fra 13 – 24 måneder efter folkepensionsalderen. Det er ikke et krav, at de er berettiget til eller har modtaget den første seniorpræmie for at opnå ret til den anden seniorpræmie.

Andre regler for selvstændigt erhvervsdrivende

For selvstændigt erhvervsdrivende gælder andre regler, hvor det er overskuddet i virksomheden som er afgørende for, om du er berettiget til præmien. Selvstændigt erhvervsdrivende skal i 2019 have et overskud før renter på cirka 190.000 kroner (2019) og cirka 193.000 kroner (2020) for at få seniorpræmie.

 

17.12.2019

Taksterne for befordringsgodtgørelse og kørselsfradrag falder i 2020

Skatterådet har fastsat satserne for befordringsgodtgørelse og kørselsfradrag for det kommende år. Satserne falder i 2020, fordi køretøjer kan køre længere på literen, og fordi brændstofpriserne er faldende.

For de mange danskere, der erhvervsmæssigt kører i egen bil eller har mulighed for kørselsfradrag, vil det kommende år byde på et mindre fald i såvel satsen for befordringsgodtgørelse som i kørselsfradragssatsen. Skatterådet har nemlig fastsat 2020-satserne for disse, og begge falder. Baggrunden for faldene skal ses i, at Skatterådet forventer, at brændstofpriserne bliver lavere i 2020 i forhold til grundlaget for satsberegningerne for 2019, samt at køretøjer kører længere på literen. Derudover er der faldende udgifter til bilforsikringer. Hver efterår beregner Skatterådet satserne for det kommende år ud fra en vurdering af udgifterne til befordring med bil.

Sørg for at justere godtgørelsen i eIndkomst

Taksten for befordringsgodtgørelse for kørsel under 20.000 kilometer årligt falder fra 3,56 i 2019 til 3,52 kroner per kilometer i 2020. Satsen for kørsel over 20.000 kilometer årligt falder fra 1,98 kroner til 1,96 kroner per kilometer.

Husk at rette indberetningen for dine medarbejdere, for hvis du betaler medarbejderen en højere sats, skal medarbejderen betale skat af hele beløbet – medmindre den del af beløbet, der er over satsen, bliver beskattet som almindelig løn. Hvis du derimod betaler medarbejderen en lavere sats, er beløbet stadig skattefrit.

Hvis du eller dine ansatte kører bil som en del af arbejdet, er det vigtigt at have styr på de forskellige former for befordringsgodtgørelse samt reglerne for erhvervsmæssig kørsel. Du kan give en skattefri befordringsgodtgørelse til dine medarbejdere, hvis de bruger deres egen bil til erhvervsmæssig kørsel på arbejdet, og du skal indberette de skattefri kilometerpenge til Skattestyrelsen.

Kørselsfradraget falder også

Kørselsfradraget på satsen for kørsel mellem 25 og 120 kilometer vil falde fra 1,98 kr. pr. km til 1,96 kr. pr. km. Satsen for kørsel over 120 kilometer vil falde fra 0,99 kr. pr. km til 0,98 kr. pr. km. På grund af de faldende takster er det vigtigt for medarbejderne at være opmærksomme på, at forskudsopgørelsen skal tilpasses, så de undgår at skulle betale restskat.

Kørselsfradrag kan opnås ved længere end 12 kilometer til arbejde. Alle transportmidler giver fradrag. Det gælder eksempelvis bil, tog, bus eller cykel. Fradraget gælder kun de dage, hvor reel kørsel til og fra arbejde har fundet sted. Hjemmearbejdsdage, kursusdage og sygedage gælder altså ikke.

 

02.12.2019

Julefrokost finansieret af drikkepenge er skattefri

Hvis en medarbejder modtager drikkepenge, er beløbet B-indkomst. Tjenere skal eksempelvis selv oplyse, hvor meget de har modtaget i drikkepenge på selvangivelsen. Drikkepengene er altså som udgangspunkt arbejdsgiveren uvedkommende.

Hvis det på arbejdspladsen dog er aftalt, at medarbejderen ikke lægger drikkepenge i egen lomme, men videregiver dem til arbejdsgiveren, så er udgangspunktet, at det er virksomheden, der skal indtægtsføre beløbet. Det forudsætter, at kunderne er informeret om firmaets drikkepengepolitik enten mundtligt eller ved et tydeligt opslag i virksomheden. Ellers kan ansatte i værste fald risikere at blive beskattet af beløbet som første modtager.

Hvis arbejdsgiveren anvender drikkepengene til at holde julefrokost for personalet eller et andet skattefrit arrangement, bliver medarbejderne ikke beskattet af beløbet. Hvis arbejdsgiveren derimod efterfølgende deler drikkepengene ud til personalet, er der tale om en bonus, der skal beskattes som A-indkomst. Arbejdsgiveren skal i det tilfælde indeholde A-skat og AM-bidrag af beløbet som normal løn.

Drikkepenge, der deles mellem personalet

Hvis medarbejderne indbyrdes indgår en fast aftale om, at de deler drikkepengene, som de modtager fra kunderne, skal den enkelte medarbejder beskattes af de drikkepenge, som medarbejderen modtager af fælleskassen. Da drikkepengene kører uden om arbejdsgiveren, er de arbejdsgiveren uvedkommende. Beløbet er derfor B-indkomst, og medarbejderen skal selv give SKAT oplysninger om denne indtægt.

Drikkepenge, der betales med dankort

Hvis kunden betaler drikkepenge med sit dankort, eksempelvis ved at tillægge drikkepengene til det beløb, som regningen lyder på, betragtes det, som om pengene betales direkte til arbejdsgiveren. Hvis arbejdsgiveren efterfølgende udbetaler pengene til medarbejderne, skal beløbet anses som løn. Arbejdsgiveren skal indeholde A-skat og AM-bidrag af beløbet.

 

08.11.2019

Husk at tage backup af elektroniske oplysninger

Det er vigtigt at tage backup af elektroniske filer og dokumenter. Ejer af Roskilde Teltudlejning, Tom Rasmussen, fortæller her, hvordan det gik, da hackere fik adgang til it-systemerne og blandt andet krypterede 750 ordrer, som ikke kunne genskabes uden at skulle betale løsesum.

I 2015 begik Tom Rasmussen, indehaver af Roskilde Teltudlejning, en fejl. Uvidende om indholdet klikkede han på en mail, der lignede en uskyldig besked fra PostNord. Men det skulle han ikke have gjort. Få sekunder senere var al data i virksomheden krypteret af russiske hackere. ”Min søn havde forinden bestilt et par sko på nettet, så derfor fattede jeg ikke mistanke til den mail. Jeg tænkte bare, at det var godt, at skoene endelig var fremme,” siger Tom Rasmussen. Øjeblikket efter var alle de elektroniske oplysninger i virksomheden krypteret, og Tom Rasmussen modtog en mail fra en russisk hacker, der forlangte en løsesum for at frigive de data, der blev krypteret. Men teltudlejeren gik ikke umiddelbart i panik. Han havde for nylig underskrevet en aftale om ekstern backup af al data med en IT-leverandør. ”Med den aftale følte jeg mig sikker på, at alt kunne genskabes,” siger Tom Rasmussen. Men aftalen viste sig ikke at være meget værd. Kopien af Roskilde Teltudlejnings data viste sig at være for gammel, og informationer om cirka 750 ordrer manglede i systemet. Værdien af dem var 10 millioner kroner.

Frygt for lukning

”Jeg vidste, at de ordrer skulle være der, men jeg kunne ikke se, hvad der var bestilt eller hvornår. Og så gik jeg i panik. Hvis der ikke kom styr på det her, ville jeg være nødt til at lukke mit firma og fyre de omkring 20 ansatte, jeg har i sommerhalvåret,” husker Tom Rasmussen. Tom Rasmussen forsøgte derefter via danske IT-specialister at få låst dataene op. Og mens teltudlejeren vandrede utålmodigt rundt i virksomhedens lagerhal, forsøgte IT-folkene at frigive ordrebogen. Efter otte timers sved på panden måtte de erkende, at det ikke kunne lade sig gøre – krypteringen var simpelthen for dygtigt udført. ”Det er meget svært at konkurrere med de her teenagere, der sidder i en kælder langt væk og skyder de her mails afsted, så man skal virkelig tænke sig om, hver gang man åbner en mail,” siger Tom Rasmussen.

Bedre styr på sikkerheden

Til sidst måtte Tom Rasmussen erkende, at der ikke var andet at gøre end at betale de russiske hackere løsepenge for at låse virksomhedens IT-udstyr op. Han gik på en bitcoinbørs og fik overført pengene. 10 minutter senere var alle hans systemer oppe at køre igen. ”Det var en utrolig lettelse. Jeg ved godt, at man ikke bør betale hackere, fordi man fodrer det forkerte monster, men jeg kunne simpelthen ikke se en anden udvej i den situation: Det var betal eller gå konkurs,” siger Tom Rasmussen. I dag har han helt anderledes styr på IT-sikkerheden. Der tages backup af alle data hver 12. time, og al hans IT ligger i skyen, så ingen kan komme til det via en enkelt uheldig mail.

Ny kampagne for åbenhed om cyberangreb

Denne casehistorie er en del af en ny landsdækkende informationskampagne, som Erhvervsstyrelsen står bag. Læs mere om cybersikkerhed og kampagnen på sikkerdigital.dk

 

30.09.2019

Store bankoverførsler betyder ofte problemer

Bankoverførsler, der ikke minutiøst kan forklares, fører ofte til et torskegilde hos Skattestyrelsen og en skatteregning.

Det bliver understreget igen og igen, at enhver overførsel på bankkontoen enten som et stort beløb eller flere mindre beløb fra samme afsender skal kunne underbygges med en endog meget troværdig forklaring, der helst skal understøttes af retsgyldige dokumenter. Og igen og igen afgøres der sager af landets domstole, hvor en person får forhøjet sin skattepligtige indkomst, idet denne ikke kan komme med en – ifølge domstolene – troværdig og faktaunderbygget forklaring på bankoverførsler og kontante indbetalinger i banken.

 

Husk lånedokumenterne

Dette kan ses af en sag i byretten tidligere på året. En person havde modtaget 1.000.000 kroner på sin bankkonto. Beløbet var så væsentligt, at det førte til en politiundersøgelse, og at det daværende SKAT varslede, at det var en skattepligtig gave. Modtageren af beløbet forklarede til SKAT, at pengene var et lån, og at der ikke skulle ske beskatning af beløbet. Sagen endte i byretten, hvor der blev lagt vægt på, at modtageren af beløbet ikke kunne fremlægge et underskrevet gældsbrev. Der blev i sagsfremstillingen fremlagt et ikke dateret og ikke underskrevet gældsbrev, hvor der ikke kunne redegøres for gældsbrevets historik. Ifølge byretten forelå der derfor ikke en reel tilbagebetalingsforpligtelse. Derudover havde modtageren af beløbet ej heller overvejet at betale beløbet tilbage jf. byrettens afgørelse i juli 2019. Dermed endte det med, at modtageren af 1.000.000 kr. blev kendt skattepligtig af beløbet.

Sagen illustrerer tydeligt, hvor vigtigt det er at have orden i lånedokumenter. Det gælder uanset, om det er et lån mellem uafhængige parter eller et familielån. Lånedokumentet skal underskrives, og der skal være en reel tilbagebetalingsforpligtelse eksempelvis enten igennem løbende afdrag eller pr. anfordring. Husk, at der ikke i et gældsbrev kan indbygges afdrag i form af eksempelvis årlige gaver fra forældre til børn, da der så ikke foreligger en reel tilbagebetalingsforpligtelse.

 

12.09.2019

Dyr tur i mandskabsvogn med 4-årig niece

Da en motorcykelforhandler en søndag eftermiddag blev vinket ind til side af politiet på vej hjem fra et motocross-løb, var det starten på en dyr rundtur i retssystemet og en regning på over 300.000 kroner. Der var tale om en mandskabsvogn, og i bilen sad, ud over ham selv, hans bror og dennes 4-årige datter.

På baggrund af politirapporten krævede SKAT, at han skulle betale 170.000 kroner i registreringsafgift, fordi broderen og pigen ikke var ansat i firmaet. Manden klagede til Landsskatteretten, men Landsskatteretten støttede op om SKAT. Manden hyrede en advokat og klagede til byretten. I byretten fik han forståelse og slap for at betale de 170.000 kroner. Byretten lagde vægt på, at deltagelse i motocross-løbet var forretningsmæssigt begrundet, og at broderen havde en arbejdsmæssig funktion på dagen. Byretten så igennem fingre med, at broderens 4-årige datter var med i bilen, da der ikke var pasningsmuligheder den søndag.

Men Skatteministeriet var ubøjelige og ankede dommen til Landsretten. I Landsretten fik SKAT medhold i, at der var tale om privat brug af en mandskabsvogn, fordi den lille niece på 4 år var med i bilen. Ud over at skulle betale 170.000 kroner i registreringsafgift måtte motorcykelforhandleren af med 64.000 kroner i sagsomkostninger til Kammeradvokaten, og han blev også dømt til at tilbagebetale 32.000 kroner, som han i første omgang havde fået tilkendt i sagsomkostninger ved byretten. Herudover var der udgifter til egen advokat i Landsretten.

Ingen børn i en mandskabsvogn

Sagen viser, at der under ingen omstændigheder må sidde personer i en mandskabsvogn, der ikke har en streng erhvervsmæssig begrundelse. Man skal også passe på med at medtage familiemedlemmer eller andre, som ikke er ansat i firmaet, men der kan ud fra en konkret vurdering være en forretningsmæssig grund til, at andre personer end ansatte deltager, hvis de har en funktion, som kan sidestilles med ansatte.

Reglerne for mandskabsvogne er altså strengere end, hvad der gælder for specialindrettede varevogne, hvor man gerne må have børn med i bilen, hvis man kører til og fra et arbejdssted og eksempelvis sætter børn af i skole på vejen.

 

12.08.2019

Ramt af negative renter?

Har du et indestående i banken, og betaler du renter for det? Læs her, hvordan du kan undgå at betale negative renter, og hvilke rentesatser de forskellige banker opererer med.  

Hvis der står penge på din virksomheds bankkonto, kan du overveje, om det overhovedet kan betale sig at have dem stående, eller om du skal kigge på andre muligheder. Det er nemlig helt sædvanligt at få nul procent i rente på indlån og ikke ualmindeligt, at du skal betale negative renter for at have et indlån i din bank. Det er forskelligt fra bank til bank, hvornår banken opkræver rente af dig og, hvor meget banken opkræver. Du kan se på nedenstående tabel, hvad rentesatserne hos de forskellige banker er.

Kig på dit løbende likviditetsbehov og hav ikke flere penge stående som likvide midler i banken, end du har behov for i din virksomhed. Overskudslikviditet genererer ikke umiddelbart værdi for din virksomhed ved alene at stå i banken. Har du meget overskudslikviditet og langfristet gæld, så overvej at afdrage ekstraordinært på denne eller omlægge gælden. Det er oftest en god ide at udarbejde et likviditetsbudget, så du kan se dit behov for likviditet i din virksomhed.

Har du meget overskudslikviditet kan du også overveje at investere mere langsigtet i eksempelvis udvikling af din virksomhed eller andre projekter. Ved mindre overskudslikviditet kan du overveje at betale dine kreditorer hurtigere, måske kan du endda opnå en kontantrabat eller beregne, om det kan betale sig at indbetale mere i a conto skat eller på anden måde foretage forudbetalinger, hvor det giver fornuft og er forsvarligt.

 

Bank Rentesats på erhvervskunders indlån per 6. august 2019
Danske bank
Op til 1 mio. kr. 0,0 pct.
Over 1 mio. kr. -0,55 pct.
Nykredit
Op til 200.000 kr. 0,0 pct.
Over 200.000 kr. -0,5 pct.
Spar nord
Alle kunder -0,5 pct.
Nordea
De fleste kunder -0,5 pct.
De største kunder følger NBID-renten -0,6 pct.
Jyske Bank
De fleste kunder/som udgangspunkt -0,6 pct.
Sydbank
Alle kunder Individuelt

Kilde: finans.dk

 Forhandl med din bank

Hvis du betaler negative renter eller er i risiko for at gøre det, så tal med din bank. Forklar eksempelvis, hvorfor du har behov for overskudslikviditet, og hvordan du vil nedbringe den, samt hvad vilkårene i så fald vil være. Tal med din revisor om, hvad negative renter betyder for din virksomhed, og om det giver anledning til mulige ændringer.

 

24.05.2019

Pas på, når du handler firmabil med dig selv

Selskabsejere kan ikke nedbringe beskatning af firmabil ved at købe og sælge bilen mellem sig selv og selskabet.

Hvis du har firmabil, skal du beskattes. Dog afhænger beskatningen som udgangspunkt af, hvad købsprisen på bilen er. Det er derfor mest fordelagtigt for dig, at købsprisen er så lav som mulig. Reglerne om beskatning gælder også, når du selv ejer det selskab, som stiller bilen til rådighed for dig. Det beløb, som selskabet har købt bilen til, skal du derfor beskattes af. Det kan være fristende at forsøge at nedbringe denne købesum, når du som selskabsejer frit kan indgå aftaler på vegne af selskabet. Men kan du nu også dette med skattemæssig virkning?

Mellem selskabsejeren og selskabet er der et interessefælleskab, hvor der er en klar formodning for, at parterne vil tilgodese hinandens interesser og ikke kun sine egne. I disse tilfælde stilles der derfor højere krav til handler mellem parterne, da risikoen for snyd er højere her end mellem to uafhængige parter.

 

Ny byretsdom slår ned på køb og salg af samme firmabil

At man skal passe på med køb og tilbagesalg af firmabil ses klart og tydeligt i en ny byretsdom, hvor en selskabsejer, ifølge byretten, havde tænkt lidt for kreativt i forhold til at nedbringe beskatningen. Selskabsejeren købte firmabilen af sit selskab syv måneder efter, at selskabet havde købt den. Købet skete til et langt lavere beløb end det, som selskabet havde købt bilen for, og det kunne ikke godtgøres, at beløbet var markedsværdien. Efter fem måneder solgte selskabsejeren bilen retur til selskabet til et lavere beløb, og bilen blev på ny stillet til rådighed for selskabsejeren. På den måde var købsprisen på bilen blevet nedbragt og dermed også beskatningsgrundlaget.

Byretten mente dog ikke, at køb og tilbagesalg på den måde kunne påvirke beskatningen. Byretten udtalte nemlig, at en handel mellem parter i interessefælleskab både skal ske til markedsværdi og være reel. Handlerne blev ikke anset som reelle, fordi handlerne udelukkende var sket med det formål at nedbringe beskatningen. Der skulle derfor skattemæssigt ses bort fra handlerne, selv om de var civilretlige gyldige, og beskatningen af firmabilen skulle ske ud fra den oprindelige købspris. Selskabsejeren skulle ovenikøbet også beskattes af fri bil i de fem måneder, han selv havde ejet bilen.

 

14.05.2019

Iværksætterselskaber skal omregistreres  

Fra den 15. april 2019 var det slut med at stifte nye iværksætterselskaber. De eksisterende iværksætterselskaber skal inden for to år enten omregistreres til anpartsselskaber med en kapital på minimum 40.000 kroner eller lukke ned. Ellers vil de blive tvangsopløst.

Fra den 15. april 2019 var det ikke længere muligt at stifte nye iværksætterselskaber (IVS). De eksisterende selskaber kan fortsætte i to år frem til den 15. april 2021. I denne periode gælder de hidtidige særlige krav, herunder kravet om årligt at henlægge mindst 25 procent af overskuddet til IVS-reserven, indtil kapitalkravet er opfyldt. De eksisterende iværksætterselskaber skal inden for de to år omregistreres til anpartsselskaber med en selskabskapital på minimum 40.000 kroner eller frivilligt lukkes ned. Ellers vil de blive tvangsopløst.

Omregistrering til anpartsselskab

Ved omregistreringen til et anpartsselskab skal selskabets vedtægter ændres, herunder navn og kapitalforhold. Ændringerne skal besluttes på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling og registreres på Virk.dk. Ved omregistreringen skal selskabet dokumentere, at kapitalen er tilstede. Det kan gøres på to måder. Enten ved at revisor afgiver en erklæring om, at selskabets kapital er tilstede eller ved, at selskabets reviderede årsregnskab viser kapitalens tilstedeværelse.

Hvis det reviderede regnskab anvendes, skal du være opmærksom på:

 • Selskabets reviderede årsregnskab skal indeholde en revisorerklæring uden modifikationer.
 • Årsregnskabet skal vise, at selskabet har mindst 40.000 kroner tilsammen i selskabskapital og reserver, der kan overføres til selskabskapitalen.
 • Årsregnskabets balancedag skal være senest fem måneder forud for beslutningen om omregistrering.

Hvis omregistreringen foretages på baggrund af det reviderede årsregnskab, skal selskabets ledelse erklære sig om, at selskabskapitalen på minimum 40.000 kroner er tilstede, når omregistreringen besluttes. Ledelsens erklæring skal offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system.

Omregistrering nu eller senere

Hvis du driver din virksomhed som et iværksætterselskab, skal du overveje, hvornår du ønsker at omregistrere til et anpartsselskab, og hvilken form for dokumentation du ønsker at anvende. Måske er der behov for yderligere kapital, inden omregistreringen kan finde sted? Måske har du allerede nu mulighed for at omregistrere på baggrund af virksomhedens reviderede årsregnskab?

 

30.04.2019

Ejerskifte i familien kan blive dyrere

Hvis du overvejer at ejerskifte din virksomhed til en nærtstående, kan det være, at du skal gøre alvor af dine overvejelser nu. Bo- og gaveafgiften ligger i øjeblikket på seks procent, men den kan meget vel stige, hvis vi får en ny regering efter det kommende folketingsvalg.

Hvis du ejerskifter din virksomhed til en nærtstående, skal du betale seks procent i bo- og gaveafgift. Afgiften er blevet lempet ad to omgange fra 15 procent i primo 2017 til de nuværende seks procent, og af lovgivningen fremgår, at den skal falde yderligere til fem procent i 2020. Det har været fremført, at en eventuel anden farve regering vil arbejde for, at bo- og gaveafgiften stiger igen.

Hvis du påtænker et ejerskifte og kun lige er begyndt på processen, kan det derfor være en god idé at sætte mere skub i overvejelserne, hvis du vil være sikker på at kunne ejerskifte med en bo- og gaveafgift på maksimalt seks procent. På den anden side kan det være en god idé at vente, hvis bo- og gaveafgiftsloven ikke bliver ændret, og afgiften derfor bliver nedsat til fem procent i 2020.

Krav til den nuværende ejer

For at være omfattet af den lave afgift på ejerskiftet skal du som nuværende ejer have ejet virksomheden i mindst et år før overdragelsen, og du eller dine nærtstående skal have arbejdet aktivt i virksomheden i mindst et år. Dette krav indebærer, at du eller dine nærtstående skal have arbejdet i virksomheden i minimum 50 timer månedligt. Hvis din virksomhed er et selskab, skal du som ejer eller dine nærtstående have været med i ledelsen i mindst et år af ejertiden.

 Krav til modtager

Det er også afgørende, at ejerskiftet sker til nærtstående, hvis ejerskiftet skal ske til den lave afgift. Nærtstående defineres overordnet som ægtefælle, børn, børnebørn, svigerbørn, forældre og bedsteforældre. Hvis overdrageren ikke har nogen børn, anser man også søskende og deres børn som nærtstående. Listen er ikke udtømmende, så tal med din revisor om, hvem i din familie, tidligere familie eller samlevende, der defineres som nærtstående. Endvidere må modtager ikke helt eller delvist overdrage virksomheden igen inden for en treårsperiode. I så fald bliver afgiften forholdsmæssigt forhøjet og skal indbetales til Skattestyrelsen.

Krav til virksomhed

Den lave bo- og gaveafgift er forbeholdt ejerskifte af en erhvervsvirksomhed. Det vil sige, at såkaldte pengetankselskaber, hvor hovedaktiviteten i selskabet er udlejning af fast ejendom og / eller passiv pengeanbringelse ikke kan overdrages med en afgift på pt. seks procent.

Komplicerede regler

Reglerne er komplicerede, så det er vigtigt, at du inddrager din revisor og får professionel rådgivning, således at ejerskiftet foretages korrekt, såfremt du vil overdrage din virksomhed med en afgift på seks procent til dine nærtstående. Og husk at få vendt hele ejerskiftet, herunder dine ønsker for fremtiden både for dig selv og din virksomhed, så du kan få en god ejerskifteproces.

 

11.04.2019

Muligheder for medarbejderaktier

Når en virksomhed drives i selskabsform, kan virksomheden som et frynsegode eller i et forsøg på at fastholde medarbejderne tilbyde en eller flere medarbejdere at blive medejere af virksomheden. Dette kan gøres ved at tilbyde medarbejdere en option til at købe eller tegne aktier i selskabet til favørkurs. Ofte løber optionen i 1-3 år, så medarbejderen kan tage bestik af kursen, før medarbejderen vælger at udnytte optionen. Reglerne gælder også for anparter.

For så vidt angår den skattemæssige behandling af medarbejderaktier, er hovedreglen, at medarbejderne allerede bliver beskattet den dag, hvor de udnytter købe- eller tegningsretten. Forskellen mellem aktiernes handelspris og den pris, som medarbejderen betaler, beskattes som personlig indkomst inklusive AM-bidrag. Skattemæssigt er det altså ikke en fordel, da forskelsbeløbet beskattes på samme måde som løn og på et tidspunkt, hvor man måske ikke har solgt aktierne endnu.

 

Mulighed for at udskyde skatten

Dog gælder den særregel, at man kan tilbyde enkelte medarbejdere aktier til favørkurs, uden at de beskattes på tildelingstidspunktet. For disse aktier gælder det, at de først beskattes den dag, hvor medarbejderen sælger aktierne. Indkomsten vil i disse tilfælde være aktieindkomst. Den helt elementære betingelse for disse optioner er, at fordelen på tildelingstidspunktet ikke må overstige 10 procent af medarbejderens årlige bruttoløn. Hvis en medarbejder således har en løn på 600.000 kroner om året, må firmaet tilbyde aktier til en pris, der ligger op til 60.000 kroner lavere end handelsprisen på det tidspunkt, hvor man tildeler optionen.

I år har lovgivningen desuden gjort det muligt, at man kan tildele medarbejdere en fordel på køb af aktier, der går helt op til 20 procent af bruttolønnen. Men det forudsætter, at tilbuddet fremsættes på lige vilkår til mindst 80 procent af medarbejderne. Mange firmaer er kun interesserede i at tilbyde enkelte nøglemedarbejdere optioner til medejerskab af firmaet, og i disse tilfælde gælder der altså stadig den begrænsning, at fordelen ikke må overstige 10 procent af den enkelte medarbejders årsløn.

Skattemæssigt er det kun en fordel for medarbejderne at få aktieoptioner, hvis de betaler topskat. Topskattegrænsen ligger i 2019 på 558.043 kroner før AM-bidrag.

 

28.03.2019

Er din virksomhed klar til de nye ferieregler?

Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020, men allerede fra den 1. september 2019 indtræder en overgangsperiode, hvor særlige regler gælder. Du bør derfor allerede nu overveje, hvilken betydning reglerne får for din virksomhed, og om I er klar til at håndtere de nye regler.

Med den nye ferielov indføres princippet om samtidighedsferie, som indebærer, at lønmodtagere kan holde ferie allerede måneden efter, at ferien er optjent. Eksempelvis optjener en fuldtidsansat lønmodtager 2,08 feriedage i september 2020, og disse feriedage kan afholdes allerede i oktober 2020. Dette er en væsentlig ændring i forhold til de gældende regler om forskudt ferie, hvor lønmodtageren optjener retten til ferie i kalenderåret, men først kan afholde den optjente ferie i det efterfølgende ferieår, der begynder den 1. maj. Efter den nye ferielov kan en lønmodtager endda holde ferie, før den reelt er optjent, hvis lønmodtageren og arbejdsgiveren aftaler dette. Det kan eksempelvis blive aktuelt, hvis lønmodtageren ønsker at holde en uges efterårsferie i oktober 2020 uden at have optjent nok feriedage efter det nye princip om samtidighedsferie.

Ligesom i den gældende ferielov optjener lønmodtagere ret til fem ugers betalt ferie om året. Månedslønnede får typisk løn under ferie samt et ferietillæg på 1 procent. Timelønnede får typisk ikke løn under ferie, men i stedet en feriegodtgørelse (feriepenge) på 12,5 procent af feriepengegrundlaget.

Overgangsperioden

Den såkaldte overgangsperiode løber fra 1. september 2019 til 31. august 2020. De feriedage og tilhørende feriemidler, som lønmodtageren optjener i overgangsperioden, skal i første omgang indefryses. Når lønmodtageren rammer folkepensionsalderen, udbetaler Lønmodtagernes Fond for tilgodehavende Feriemidler de indefrosne midler til lønmodtageren. I nogle tilfælde kan lønmodtageren søge om en tidligere udbetaling, eksempelvis ved overgang til efterløn og førtidspension. Overgangsperioden og indefrysningsordningen sikrer en glidende overgang fra gældende ferielov til den nye ferielov, uden at lønmodtagerne har ret til dobbelt ferie med løn.

Konsekvenser for virksomheder

For hver lønmodtager skal virksomheden opgøre optjente feriedage og tilhørende feriemidler i overgangsperioden. Dette skal indberettes til fonden senest den 31. december 2020. Virksomheden kan vælge enten at indbetale de optjente feriemidler til fonden eller at vente med at indbetale og i stedet beholde midlerne i virksomheden, indtil lønmodtageren når pensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet. De indefrosne feriemidler indekseres i så fald hvert år, så virksomhedens forpligtelser, der til sin tid skal betales til fonden, stiger år for år. Hvert år sender fonden en opgørelse over stigningen (indekseringen) til virksomheden samt en opkrævning om betaling af feriemidler for lønmodtagere, der er nået pensionsalderen.

Vær opmærksom på, at den nye ferielov indeholder en række yderligere forhold, som kan være relevante for din virksomhed, og som ikke er blevet berørt her.

 

13.03.2019

Investér overskuddet fra din selvstændige virksomhed

Hvis du er i virksomhedsordningen, kan det være en god idé at investere virksomhedens overskud i stedet for at hæve beløbet med det samme eller at lade overskuddet stå på din virksomheds bankkonto.

Når du som selvstændig benytter virksomhedsordningen, beskattes din virksomheds resultat med en aconto skat på 22 procent. Hæver du overskuddet, bliver det beskattet som personlig indkomst.

Virksomhedsordningen giver dig mulighed for at vente med at hæve overskuddet og i stedet spare op til hævning senere. Opsparet overskud kan hæves i et senere år, så din personlige beskatning kan udjævnes mellem år med store overskud og år med små overskud. Det kan også være en fordel at opspare overskud i virksomheden til senere hævning på den del af overskuddet, der overstiger grænsen for betaling af topskat, fordi topskattegrænsen øges over de næste kommende år.

Har du valgt at opspare virksomhedens overskud, kan det desuden være en fordel at investere overskuddet frem for at lade beløbet stå på en lavt forrentet bankkonto. Skattereglerne gør, at du skal være opmærksom på, hvad din virksomhed investerer i. Du kan som udgangspunkt ikke investere direkte i aktier eller værdipapirer, uden at dette udløser en personlig beskatning. Men du har dog en række andre muligheder for at investere, uden at det udløser personlig beskatning. Det gælder følgende:

 • Aktier og investeringsbeviser, hvis de udstedes af kollektive investeringsinstitutter, der geninvesterer afkastet med lagerbeskatning (akkumulerende investeringsforeninger),
 • Forrentede indeksobligationer, der er låst til et indeks med fast afkast,
 • Andelsbeviser i erhvervsfremmende foreninger,
 • Konvertible obligationer. Dog kun så længe de ikke konverteres til aktier.

Vær opmærksom på, at hvis du investerer i værdipapirer, der ikke efter lovgivningen og praksis kan indgå i virksomhedsordningen, vil det medføre, at Skattestyrelsen vil anse dette for en hævning til personlig brug med dertilhørende personlig beskatning.

Oplysninger om investeringer skal medtages i indberetninger til Skattestyrelsen.

 

28.02.2019

Skattefordel ved at investere i små virksomheder

Investorer får et særligt skattefradrag ved investering i unoterede selskaber, der er i en opstartsfase eller som skal udvide til nye markeder. Fradraget udgør 59 procent af anskaffelsessummen.

Har du planer om at investere en del af din personlige formue i aktier, giver skattelovgivningen dig mulighed for at udnytte et skattefradrag baseret på investering i unoterede selskaber. Det nye investorfradrag giver et fradrag uden genbeskatning, hvis du blot beholder aktierne i tre år. Investorfradraget skal ikke modregnes i aktiernes anskaffelsessum.

Betingelser for investorfradrag

 • Selskaber, fonde og foreninger kan ikke bruge de nye regler. Kun personer kan få investorfradrag.
 • Investeringen skal ske ved kontant indbetaling som en kapitalforhøjelse eller som køb af kapitalandele i et selskab, hvor investeringen har stået på en bankkonto i forbindelse med stiftelsen.
 • Investeringen skal foretages i selskaber, der enten er i en opstartsfase eller i selskaber, som er i en vækstfase. Et selskab er i en opstartsfase, hvis der er gået højst syv år, fra selskabet har sendt sin første faktura.
 • Du eller din nære familie må ikke eje kapitalandele i selskabet i investeringsåret eller de to foregående år, og i samme periode må I ikke have solgt aktiver til selskabet.
 • En godkendt revisor skal afgive en erklæring med høj grad af sikkerhed om, hvorvidt selskabet lever op til ovennævnte betingelser.

Du må ikke sælge de erhvervede kapitalandele de første tre år efter investeringen, og selskabets virksomhed må ikke i overvejende grad bestå i passiv kapitalanbringelse i investeringsåret og de følgende tre år. Som investor skal du give skriftlig oplysning om, at der foretages investorfradrag til selskabet, der investeres i. Fonden eller selskabet skal indberette fradraget.

Der gælder ikke nogen mindstegrænse for investeringernes størrelse, og investeringen må gerne være fordelt på flere unoterede selskaber.

Så meget kan du trække fra:

Årligt loft på investering 2019-2022 400.000 kroner
Fradragets størrelse 59,0 % 236.000 kroner
Skatteværdi af fradraget 25,6 %  60.416  kroner

Som du kan se af ovenstående tabel, får du en kontant skatterabat på 60.416 kroner, hvis du har udnyttet investeringsloftet i 2019 og investeret for i alt 400.000 kroner.

 

18.02.2019

Slut med at kunne indberette løn en gang i mellem

Fra 1. februar 2019 skal du indberette medarbejderes løn hver måned, også selv om beløbet er 0 kroner. Glemmer du dette, kan du risikere en bøde hos Skattestyrelsen på 800 kroner.

Tidligere kunne du nøjes med kun at indberette løn for medarbejdere i de måneder, hvor de har fået løn, det vil sige sporadisk angivelse til Skattestyrelsen. Fra 1. februar 2019 blev denne mulighed fjernet, og du skal nu indberette beløbet 0 kroner for de måneder, hvor dine medarbejdere ikke får løn. Gør du ikke dette, vil Skattestyrelsen lave en skønsmæssig ansættelse, der resulterer i et gebyr på 800 kroner.

Du skal indberette 0 kroner i e-indkomstsystemet enten månedligt eller for en længere periode, hvor du ved, at du ikke har medarbejdere. Flere lønsystemer kan også håndtere indberetningerne for dig.

Har du medarbejdere, der i en måned får løn og andre, der ikke får løn, skal du indberette for alle medarbejdere.

Hvis du ikke længere skal være arbejdsgiver

Såfremt du ikke har medarbejdere og ikke forventer at få dette for det næste år, kan du overveje at afmelde din pligt som arbejdsgiver. Denne pligt afmelder du på følgende måde:

 1. Login på Virk.dk med din virksomheds oplysninger
 2. Fremsøg virksomhed med CVR-nummer, eller vælg den under Dine virksomheder.
 3. Klik Ændre, og vælg Ændre/Rediger virksomhed.
 4. Afmeld pligten under ”Arbejdsgiver” ved at klikke ud for feltet Afmeld.
 5. Tjek, at du får en kvitteringsmail fra Virk.dk. Afmeldelsen er først gennemført, når du har fået den.

 

31.01.2019

Billigere elektricitet i sommerhuset

Fra 1. februar 2019 bliver det billigere at opvarme sommerhuse med el. Det er en grøn omstilling, der kommer til at kunne ses på bundlinjen hos cirka 50.000 sommerhusejere. Ejerne skal selv ansøge om prisnedsættelsen for at blive omfattet af ordningen. 

Synes du også, at din elregning i sommerhuset løber af sporet i de kolde vintre? Du er ikke den eneste. Elafgiften i danske sommerhuse udgør i dag cirka 90 øre per kWh og er dermed blandt de højeste i EU. Dette bliver nu ændret ved at ligestille el-opvarmede sommerhuse med el-opvarmede helårsboliger. Formålet er at give sommerhusejere incitament til at benytte grøn strøm i stedet for brændeovne. Det betyder, at sommerhusejere kan se frem til nedsat elafgift på cirka 25 øre per kWh af det elforbrug, der overstiger 4.000 kWh årligt. Besparelsen afhænger derfor af husets størrelse og elforbrug.

Loven blev vedtaget den 29. januar 2019 og træder allerede i kraft 1. februar 2019. Nedsættelsen af elafgiften kan ske fra 1. maj 2019.

Kræver tre steps

Sommerhuse bliver nu omfattet af elafgiftsloven § 6, der i dag kun gælder for helårsboliger. Sommerhusejere skal derfor for at opnå en reduceret elafgift fremover sørge for følgende:

 • Undersøge om sommerhuset er registreret i Bygnings- og Boligregistret (BBR) som el-opvarmet ferielejlighed til eget brug, sommerhus eller helårsbolig. Det kan du gøre på BBR.dk eller OIS.dk. Her kan du også finde vejledninger til, hvordan du retter oplysningerne.
 • Når registreringen er på plads, kan du ansøge din el-handelsvirksomhed om at få reduceret elafgiften. Ansøgning sker typisk via en blanket udstedt af el-handelsvirksomheden.
 • Husk at tjekke på strømafregningerne efter maj, om der står en linje med reducering af elafgift på afregninger der overstiger 4.000 kWh. Dette beløb udgør din besparelse.

14.01.2019

Kontant betaling må maksimalt være 8.000 kroner

Folketinget har vedtaget at stramme garnet i forbindelse med kontant betaling.

 

Fra 1. januar 2019 er grænsen for, hvornår betaling skal ske elektronisk, sænket til 8.000 kroner inklusive moms. Tidligere lå grænsen på 10.000 kroner. Flere betalinger, som vedrører samme leverance eller ydelse, anses som én betaling i forhold til beløbsgrænsen. Ved løbende ydelser eller periodiske ydelser skal flere faktureringer og betalinger samtidig anses som en samlet leverance, når de sker inden for samme kalenderår.

 

Virksomheder

For virksomhederne gælder kravet om elektronisk betaling over 8.000 kroner både ved køb af varer og ydelser. Hvis en erhvervsdrivende eksempelvis køber en varebil for 30.000 kroner, som betales med kontanter, er sanktionerne følgende:

 

 • Køberen hæfter for momsen, hvis sælgeren ikke indbetaler. Du kan altså komme til at hænge på momsregningen, hvis leverandøren går konkurs og SKAT opdager, at der ikke er betalt moms af salget
 • Der er ikke fradrag for udgifter til det kontante køb. Varebilen kan altså ikke afskrives i skatteregnskabet

 

Privatpersoner

For privatpersoner gælder kravet om digital betaling som udgangspunkt kun køb af ydelser. Dog gælder kravet også køb af varer i tilknytning til en ydelse. Det kan eksempelvis være udgifter til reservedele til en bil, når du sender bilen til reparation hos en automekaniker. Stadig er det kun et problem, hvis det kontante beløb inklusive moms overstiger 8.000 kroner. Hvis der er tale om et rent varekøb, må du som privat gerne betale kontant uanset beløbets størrelse. Det er eksempelvis ikke noget problem, at du går ind i en elektronikforretning og køber en fladskærm for 15.000 kroner og betaler kontant.

 

Hvis du betaler en tømrer 9.000 kroner kontant for at udskifte et vindue i dit hus, risikerer du at hæfte for håndværkerens betaling af AM-bidrag, skat og moms af den leverede ydelse. Hvis skatteforvaltningen påpeger, at håndværkeren ikke har betalt moms og skat af pengene, kan forvaltningen kræve hele beløbet af dig, hvis tømreren ikke kan betale.

 

En lempelse for private borgere er dog kommet i 2019. Som privatperson er du nemlig fri for hæftelse, hvis du kan fremvise en behørig faktura som klart identificerer leverandøren, selvom du har betalt regningen kontant.

 

Indberet digitalt til skatteforvaltningen

Både privatpersoner og virksomheder kan undgå konsekvenserne af kontant betaling ved at indberette købet til skatteforvaltningen via TastSelv. Her skal du give oplysninger om fakturaen, så forvaltningen entydigt kan identificere, hvem leverandøren er. Indberetning af købet til forvaltningen skal ske senest ved udløbet af fristen for indsendelse af selvangivelse for det indkomstår, hvori købet er foretaget. Privatpersoner skal indberette et køb af en ydelse senest 14 dage fra betalingen, dog senest en måned efter at regningen blev modtaget.

 

21.12.2018

Udskydelse af nye regler for moms på gavekort

De nye strammere regler om afløftning af moms på nyudstedte gavekort udskydes til 1. juli 2019 og gælder altså ikke fra og med 1. januar 2019.

 

Det var hensigten, at alle momsregistrerede virksomheder, der udsteder gavekort, skulle afløfte udgående afgift allerede ved udstedelsen og dermed salget af gavekortet fra og med 1. januar 2019. Det er nu udskudt til 1. juli 2019.

 

Det giver bedre tid til at indrette it-systemerne til de nye regler, herunder håndtering af gavekørt udstedt før og efter årsskiftet.

 

11.12.2018

Stramning af momsregler på gavekort

Fra og med 1. januar 2019 skal du allerede afløfte moms på nyudstedte gavekort med det samme og ikke først, når kunden indløser det. Det betyder, at du skal holde ekstra styr på momsregnskabet på gavekort udstedt enten før eller fra og med den 1. januar 2019.

 

Efter årsskiftet skal alle momsregistrerede virksomheder, der udsteder gavekort, afløfte udgående afgift allerede ved udstedelsen og dermed salget af gavekortet. Som reglerne er nu, skal du først afløfte momsen, når gavekortet bliver anvendt.

 

Hvem gælder de nye regler for

Alle momsregistrerede virksomheder i Danmark bliver som udgangspunkt ramt af de nye skærpede regler for momsafregning på gavekort. Der er dog to overordnede undtagelser, der gør, at du ikke skal afløfte moms ved udstedelse af gavekortet, men i stedet når gavekortet indløses.

 

 1. Er det muligt at bruge gavekortet på varer eller ydelser i udlandet, eksempelvis et hotelophold, skal du ikke afløfte moms ved udstedelsen af gavekortet.

 

 1. Er det muligt også at købe ikke-momsbelagte varer for gavekortet, skal der ikke afløftes moms ved udstedelsen af gavekortet. Det kan eksempelvis være et gavekort, der kan bruges til en kulturel oplevelse som eksempelvis et besøg i en zoologisk have. Her er der ikke moms på entrebilletten, men der er moms på en lang række af de varer og ydelser, der derudover ofte kan købes i en zoologisk have. Det kan også være, hvis du eksempelvis sælger aviser eller frimærker.

Pas på bogføring og momsafregning

Allerede udstedte gavekort skal behandles efter de nugældende regler, også efter de nye regler er trådt i kraft. Det betyder, at du fremover skal se på udstedelsesdatoen på gavekortet, når det bliver indløst, eller på anden måde holde styr på hvornår momsen skal afløftes. Hvis gavekortet er udstedt før 1. januar 2019, skal du afløfte moms på varen eller ydelsen, som var det ethvert andet salg. Hvis gavekortet er udstedt fra og med 1. januar 2019, skal du ikke afløfte moms på varen eller ydelsen, da momsen allerede er afløftet ved udstedelsen af gavekortet. De nye regler kræver med andre ord en tilpasning af din virksomheds bogholderi, herunder især registrering af salget af gavekort samt indløsning heraf.

 

Venter på vedtagelse

Folketinget har endnu ikke vedtaget loven, der ændrer momsafløftningstidspunktet. Det forventes, at Folketinget vedtager lovændringen den 20. december.