Nyheder

Herunder finder du de seneste nyheder:

29.06.2022

Nu kan du ikke længere tilgå din bank via NemID-nøglekortet

Bankkunder kan fra 1. juli ikke længere anvende nøglekortet til NemID, men skal i stedet bruge NemID-app, NemID-nøgleviser eller MitID, når de skal bruge netbanken.

Finanstilsynet har påbudt de danske banker at lukke for, at bankkunder kan anvende nøglekort til NemID. Påbuddet træder i kraft fredag den 1. juli, og bankkunder skal for fremtiden anvende NemID-appen, nøgleviseren eller den nye løsning MitID.

Forklaringen er, at nøglekortet ikke er beskyttet mod kopiering eller fotografering, hvilket er et EU-krav.

Enkelte kunder kan dog stadig anvende nøglekortet til at gennemføre stærk kundeautentifikation efter den 30. juni 2022. Kundeautentifikation sikrer, at den der foretager betalingen, også er den der ejer kortet eller betalingsmidlet.

Det drejer sig om bankkunder, der:

 • Er i gang med en 30-dages overgangsperiode til MitID eller har fået udsættelse fra perioden gennem en individuel sagsbehandling, eller
 • Endnu ikke har fået igangsat overgangen, hvis de ikke har anvendt NemID inden for den periode, hvor de kunne blive udtaget til overgang til MitID.

Al brug af nøglekortet skal under alle omstændigheder været stoppet senest den 31. oktober 2022.

 

30.05.2022

Husk at afstemme bogføringen til tiden

Folketinget har vedtaget en ny bogføringslov, som præciserer og skærper kravene til virksomhedernes bogføring. Et nyt krav er, at afstemninger skal foretages senest på datoen for indberetningsfristerne. Nogle af de nye regler træder i kraft allerede den 1. juli 2022.

Den nye bogføringslov gælder som udgangspunkt alle virksomheder og indeholder nye krav og præciseringer, som du skal være særlig opmærksom på. Nogle af lovens bestemmelser træder allerede i kraft den 1. juli 2022, eksempelvis:

 • Virksomheder skal foretage afstemninger for at sikre et opdateret grundlag for lovpligtige indberetninger og angivelser om moms, skatter, afgifter samt års- og delårsrapporter. Det kan eksempelvis være relevant at afstemme registreringerne til likvide beholdninger og varebeholdninger. Afstemninger skal foretages senest på datoen for udløbet af fristerne for indberetninger og angivelser.
 • Definitionen af regnskabsmateriale er udvidet. Det medfører, at du også skal opbevare dokumentation for oplysninger i årsrapportens noter og ledelsesberetning, og at du skal opbevare dokumentation for skøn og vurderinger, som er foretaget i forbindelse med udarbejdelse af virksomhedens årsrapport. Regnskabsmaterialet skal opbevares i fem år.
 • Virksomheder skal i et dokument beskrive virksomhedens procedurer for at sikre, at alle transaktioner løbende registreres, og at regnskabsmaterialet opbevares på betryggende vis. Det skal blandt andet fremgå, hvornår registreringer senest skal være foretaget, og hvilke afstemninger virksomheden foretager, hvordan og hvor ofte. Det skal også fremgå, hvor og hvordan regnskabsmaterialet – og en eventuel sikkerhedskopi – opbevares. Det skal endvidere fremgå hvilke medarbejdere, der er ansvarlige for procedurerne.

Kravet om at beskrive virksomhedens procedurer gælder ikke for personligt ejede virksomheder og andre virksomheder i regnskabsklasse A, hvis nettoomsætning er under 300.000 kroner.

Ovenstående dele af den nye bogføringslov træder i kraft den 1. juli 2022. Du bør derfor sætte dig ind i de nye regler, så din virksomhed kan leve op til kravene og ikke uforvarende bliver fanget på det forkerte ben i en myndighedskontrol.

 

11.05.2022

Flere virksomheder skal anvende en godkendt revisor

Folketinget behandler i øjeblikket et lovforslag om skærpet revisorpligt. Hvis lovforslaget vedtages, får flere virksomheder pligt til at benytte en godkendt revisor, når årsrapporten skal aflægges. Det gælder både virksomheder, der befinder sig i en særlig risikobranche og virksomheder, der har en stor balancesum.

En række af Folketingets partier ønsker at øge indsatsen mod svindel i erhvervslivet og sikre, at flere virksomheder efterlever reglerne i skattelovgivningen, selskabslovgivningen og regnskabslovgivningen. I næste uge vedtager Folketinget formentlig en række ændringer til årsregnskabsloven. Ændringerne medfører, at flere aktieselskaber og anpartsselskaber får pligt til at benytte en godkendt revisor.

Selskaber med store balancesummer

Lovforslaget kræver revision af et selskabs årsregnskab, når selskabets balancesum overstiger 50 millioner kroner i to på hinanden følgende år. Et selskab med en balancesum på mere end 50 millioner kroner kan således ikke fravælge revision, uanset at selskabet kun har en lille nettoomsætning og ganske få ansatte. Når selskabet befinder sig i regnskabsklasse B, kan revisionen udføres i form af en udvidet gennemgang.

De hidtidige regler om fravalg af revision, og herunder de gældende størrelsesgrænser, videreføres uændret, men kan altså ikke anvendes af selskaber, hvor balancesummen overskrider 50 millioner kroner.

Selskaber i risikobrancher

Lovforslaget indeholder et helt nyt krav om, at selskaber i særlige risikobrancher skal benytte en uafhængig, godkendt revisor, når årsrapporten aflægges. Kravet gælder dog kun for virksomheder, hvor nettoomsætningen overstiger fem millioner kroner i to på hinanden følgende år. Sådanne virksomheder skal have én af følgende revisorerklæringer på virksomhedens årsregnskab:

 • Erklæring om assistance med regnskabsopstilling
 • Erklæring om gennemgang (review)
 • Erklæring om udvidet gennemgang
 • Erklæring om revision (revisionspåtegning)

Der er indtil videre 11 brancher, som lovforslaget betegner som risikobrancher.

 

27.04.2022

Satserne for kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse er hævet

Skatterådet har ekstraordinært besluttet at hæve satserne for kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse. De to ordninger benyttes af de 1,2 millioner danskere, som hvert år opnår fradrag for transport mellem hjem og arbejdspladsen eller dem, der får godtgjort erhvervsmæssig kørsel i egen bil.

De nye satser indebærer, at skatteydere kan få fradrag for befordring på op til 2,16 kroner per kilometer i forhold til, at de efter de nuværende satser kan foretage fradrag for befordring op til 1,98 kroner per kilometer. Den nye sats for kørselsfradraget vil ske med tilbagevirkende kraft og gælde for hele indkomståret 2022.

Befordringsgodtgørelsen stiger også

Ændringen betyder samtidig, at virksomhederne kan godtgøre udgifterne til erhvervsmæssig befordring med op til 3,70 kroner per kilometer i forhold til de nugældende satser, hvor den erhvervsmæssige befordring kan godtgøres med op til 3,51 kroner per kilometer. Det svarer til en stigning på 19 øre. Denne ændring af satserne for befordringsgodtgørelse vil dog ikke ske med tilbagevirkende kraft, men i stedet have virkning fra 1.  maj 2022. Det skyldes, at en ændring af satserne for befordringsgodtgørelse med tilbagevirkende kraft vurderes at være vanskelig at håndtere administrativt for landets virksomheder samt påføre virksomhederne en ekstra omkostning. En regulering af allerede udbetalte godtgørelser til medarbejderne vil skulle medføre en korrektion af lønkørsler, indberetninger og bogføring.

 

08.04.2022

Ny bogføringslov på trapperne

Et lovforslag til en helt ny bogføringslov er netop fremsat i Folketinget. Lovforslaget præciserer og skærper kravene til virksomhedernes bogføring. Der er nye krav om, at virksomheder skal bogføre i et godkendt digitalt bogføringssystem og krav om at opbevare regnskabsmaterialet digitalt. Samtidig får Erhvervsstyrelsen flere muligheder for at kontrollere virksomhederne.

Forslaget viderefører mange af de grundlæggende krav til virksomheders bogføring, men indeholder også en del nyskabelser. Først og fremmest skal virksomheder bogføre i et digitalt bogføringssystem. Det vil sige, at virksomheder skal registrere transaktionerne digitalt og opbevare registreringer og bilag digitalt.

Kravet om digital bogføring kommer til at gælde for alle selskaber, der har pligt til at aflægge årsrapport efter årsregnskabsloven. Endvidere vil kravet gælde alle øvrige virksomheder, hvor nettoomsætningen overstiger 300.000 kroner i to år i træk. Kravet vil således også gælde for personligt ejede virksomheder og interessentskaber med årlig omsætning på mere end 300.000 kroner.

Digitalt bogføringssystem

Virksomhederne skal anvende et digitalt bogføringssystem, der er godkendt af offentlige myndigheder. Erhvervsstyrelsen fastsætter de nærmere krav til systemerne og kontrollerer, at kravene bliver overholdt. Der er blandt andet krav om betryggende opbevaring, automatisk sikkerhedskopiering, it-sikkerhed, understøttelse af e-fakturaer og mulighed for kontering efter en offentlig standardkontoplan.

Flere faser

Hvis lovforslaget vedtages af Folketinget i den nuværende form, vil reglerne træde i kraft på forskellige tidspunkter i løbet af de næste år. Nogle af de grundlæggende regler om bogføring træder allerede i kraft 1. juli 2022, men de nye regler om digital bogføring i et godkendt system træder i kraft på et senere tidspunkt, der endnu ikke er endeligt fastlagt.

Det er forventningen, at selskaber, der har pligt til at aflægge årsrapport efter årsregnskabsloven, skal bogføre i et digitalt system fra den 1. januar 2024. Andre virksomheder med nettoomsætning på mere end 300.000 kroner skal bogføre i et digitalt system fra den 1. januar 2026. Virksomhederne og systemudbyderne har altså tid til at omstille sig til de nye krav.

Lovforslaget giver Erhvervsstyrelsen nye muligheder for at kontrollere bogføringssystemerne og virksomhedernes bogføringsmateriale. Styrelsen kan herunder kontrollere virksomheder, der endnu ikke har indsendt en årsrapport og virksomheder, der har fravalgt revision. Virksomheder, der overtræder reglerne, kan imødese skærpede sanktioner, herunder markant højere bøder end der tidligere har været givet for overtrædelse af bogføringsloven.

 

28.02.2022

Husk momsfristen 1. marts

Senest den 1. marts skal 470.000 virksomheder indberette halvårsmoms eller kvartalsmoms. Det drejer sig om perioderne 2. halvår 2021 eller 4. kvartal 2021. Hvis din virksomhed har et rentefrit coronalån, er det særlig vigtigt at indberette momsen rettidigt.

Cirka 50.000 virksomheder har mindst ét rentefrit coronalån (momslån eller A-skattelån), og disse virksomheder skal være ekstra opmærksomme på at få angivet rettidigt. Det kan nemlig have alvorlige konsekvenser, hvis virksomheden ikke angiver rettidigt:

 • Skattestyrelsen vil lave en foreløbig fastsættelse af virksomhedens skyldige moms. Dette indebærer blandt andet, at virksomheden ikke kan benytte den betalingsordning, som omtales neden for.
 • Virksomheden vil sandsynligvis miste sit rentefrie lån. Lånet skal i så fald tilbagebetales til skattestyrelsen 14 dage senere.

Virksomheden skal angive momsen, uanset om virksomheden har likviditet til at betale eller ej. Betaler virksomheden ikke samtidig med, at virksomheden angiver momsen, påløber renter.

Mulighed for betalingsordning hvis likviditeten er stram den 1. april

Den 1. april forfalder tre rentefrie momslån og et rentefrit A-skattelån til betaling. Din virksomhed skal altså have tilstrækkelig med likviditet til den 1. april, så virksomhedens coronalån kan indfries.

Hvis din virksomhed har svært ved at finde likviditeten til den 1. april, er der mulighed for at få en betalingsordning på 24 måneder, når Skattestyrelsen den 15. marts åbner for denne mulighed.

Har din virksomhed behov for en sådan betalingsordning, skal du være opmærksom på, at Skattestyrelsen kun tillader én betalingsordning ad gangen. Det vil sige, at hvis din virksomhed i øjeblikket har en betalingsordning, skal den afvikles, inden en betalingsordning på rentefrie lån kan etableres.

Søger din virksomhed om betalingsordningen den 15. marts, vil virksomheden formentlig kunne få både betalingen af moms pr. 1. marts og betalingen af rentefrie lån den 1. april lagt i den samme betalingsordning, som løber over 24 måneder.

Udbetalingsgrænsen på skattekontoen kan være ændret efter 1. februar 2022

Du skal være opmærksom på, at din virksomheds skattekonto automatisk kan være blevet sat til 0 kroner. Hvis udbetalingsgrænsen står til 0 kroner, vil alle virksomhedens tilgodehavender – i form af indeståender på skattekontoen – blive udbetalt til virksomheden. Det kan få uhensigtsmæssige konsekvenser, hvis din virksomhed indbetaler penge tidligere end fem dage før forfaldsdato. I de situationer vil pengene blive udbetalt til virksomhedens Nemkonto med den konsekvens, at pengene ikke står på skattekontoen til betaling, når momsen forfalder.

Tjek derfor udbetalingsgrænsen, inden din virksomhed indsætter penge på skattekontoen.

 

31.01.2022

To måneders ekstra lånetid

Har din virksomhed optaget et rentefrit momslån med forfaldsdato den 1. februar 2022, er fristen blevet udsat to måneder. Forfaldsdatoen er således udskudt til 1. april 2022.

 Fristen for at betale det rentefrie momslån, der svarer til det indberettede beløb den 1. marts 2021, er blevet udskudt fra 1. februar til 1. april 2022. Derfor skal du være opmærksom på, at du nu kan have tre rentefrie momslån, du skal betale tilbage den 1. april 2022.

Hvis din virksomhed mangler likviditet den 1. april, er der blevet skabt mulighed for, at din virksomhed kan indgå aftale om en udvidet betalingsordning på 24 måneder mod almindeligvis 12 måneder. Muligheden for en 24 måneders betalingsordning åbner den 15. marts til 15. april 2022. Der bliver beregnet renter af en sådan betalingsordning. I øjeblikket er renten 0,7 procent om måneden.

Betingelser for en betalingsordning

Det kræver, at din virksomhed ikke har skattekontogæld, som Gældsstyrelsen er i gang med at inddrage. Er dette tilfældet, skal du betale denne gæld, før du kan oprette betalingsordningen. Derudover må du maksimalt have én betalingsordning ad gangen. Det betyder, at hvis du har andre betalingsordninger på Skattekontoen, der er længere end 1. april 2022, skal denne betalingsordning indfries, før du kan oprette en udvidet betalingsordning.

Når du har etableret en betalingsordning, er det vigtigt, at du overholder alle betalingsrater i betalingsordningen. Overholder du ikke disse, vil konsekvensen være, at dit lån bliver opsagt og betalingsordningen ophører.

Følgende kriterier for at oprette en betalingsordning:

 • Du må ikke have skattekontogæld, der er til inddrivelse.
 • Betalingsordningen kan ikke omfatte toldfordringer.
 • Din gæld skal være på mindst 800 kroner.
 • Betalingsordningen skal starte senest 30 dage efter, den er oprettet.
 • Du må kun have en betalingsordning ad gangen.
 • Du kan ikke ændre din afgiftsperiode, når du opretter en betalingsordning.
 • Eventuelle tidligere betalingsordninger på Skattekontoen inden for den seneste måned skal være overholdt.

Dit lån bliver opsagt, hvis ikke du indberetter eller betaler til tiden

Har din virksomhed et rentefrit lån eller en betalingsordning, er det vigtigt, at virksomheden indberetter til tiden og betaler rettidigt. Hvis din virksomhed glemmer en indberetning, og den manglende indberetning når at blive erstattet af en foreløbig fastsættelse, skal lånet tilsvarende tilbagebetales inden for 14 dage. Skattestyrelsen kan opleves mere strikse end almindeligvis, hvis du har et rentefrit lån. Husk derfor indberetningsfristerne.

Du kan oprette ordningen på skattekontoen under betalingsordning i TastSelv Erhverv.

Rentefrit A-skattelån

Har din virksomhed også optaget et rentefrit A-skattelån for perioden januar 2021, er forfaldsdatoen for dette lån også 1. april 2022.

 

15.12.2021

Befordringsfradraget stiger i 2022

Kørselsfradraget bliver højere i 2022, så hvis du har mere end 12 kilometer til arbejde, stiger dit fradrag. Forhøjelsen skyldes en forventning om stigende benzin- og værkstedspriser.

Har du mere end 12 kilometer til arbejde, kan du opnå et kørselsfradrag på din årsopgørelse, uanset om du tager bil eller andet transportmiddel til arbejde. Kørselsfradraget beregnes på baggrund af en kilometersats, som hvert år tilpasses af Skatterådet.

For 2022 har Skatterådet besluttet at hæve kilometersatsen for befordring mellem bopæl og arbejdsplads. Baggrunden for forhøjelsen er, at Skatterådet forventer, at benzin- og værkstedspriserne vil stige i 2022. Stigningen i satserne indtræder uanset, at nye biler generelt kører længere på literen end ældre. De nye kilometersatser for kørselsfradraget ser sådan ud:

År Sats for kørsel 25-120 km Sats for kørsel over 120 km
2021 1,90 kr. pr. km 0,95 kr. pr. km
2022 1,98 kr. pr. km 0,99 kr. pr. km

Befordringsgodtgørelse for erhvervsmæssig brug af egen bil

Foruden kørselsfradraget stiger kilometersatserne også for den skattefrie befordringsgodtgørelse, som kan udbetales til medarbejdere, der bruger deres egen bil erhvervsmæssigt. De nye kilometersatser for den skattefrie befordringsgodtgørelse ser sådan ud:

År For de første 20.000 km Sats for kørsel over 20.000 km
2021 3,44 kr. pr. km 1,90 kr. pr. km
2022 3,51 kr. pr. km 1,98 kr. pr. km

 

30.11.2021

Digital Post bliver nemmere
I første kvartal 2022 lancerer Digitaliseringsstyrelsen en ny udgave af Digital Post. Med den nye løsning bliver det nemmere for dig at tilgå post fra offentlige myndigheder, og løsningen udkommer desuden som en app.

I første kvartal af det nye år lancerer Digitaliseringsstyrelsen en ny udgave af Digital Post. Du har som virksomhed fortsat én postkasse, men med den nye løsning kan du tilgå posten via flere platforme. Det betyder, at du fremover kan læse Digital Post på virk.dk, e-Boks, mit.dk samt den nye app Digital Post. Derudover forventes det også at koblingen mellem CVR-nr. og CPR-nr. bliver bedre. Rent praktisk betyder det, at du får nemmere ved at skifte mellem Digital Post til dig som borger og din virksomhed ved brug af samme log-in.

Automatisk overgang

Overgangen til det nye Digital Post sker automatisk. Det betyder, at de fleste virksomheder ikke skal foretage sig noget. For følgende tre grupper er der ændringer:

 • Hvis din virksomhed eller forening bruger et afhentningssystem, skal du lave en systemintegration til det nye Digital Post for at kunne læse jeres post fra offentlige myndigheder. Det kan din it-leverandør formentlig hjælpe med. Læs mere om det her.
 • Hvis din virksomhed eller forening benytter automatisk videresendelse, skal du beslutte, om du vil anskaffe et afhentningssystem for at læse posten. Alternativt skal du læse posten på en af de forskellige platforme.
 • Hvis du har givet medarbejdere eller eksterne partnere, eksempelvis revisorer eller advokater, adgang til særlige mapper, skal I opdatere disse adgange i Rettighedsportalen til Digital Post. Efter lanceringen er det ikke længere muligt at have delvis adgang. Enten har de adgang til det hele, ellers har de ingen adgang.

Digital Post-appen

Med den nye Digital Post udkommer der også en app, som hedder Digital Post. Den kan du som virksomhed benytte til at tilgå din post på både mobil og tablet.

Med Digital Post-appen kan du blandt andet:

 • Læse, skrive, opbevare, slette og flytte din post fra offentlige myndigheder
 • Finde gamle beskeder fra offentlige myndigheder
 • Hvis din samarbejdspartner har givet dig læseadgang til sin Digital Post, kan du med få klik skifte mellem postkasserne.

Digital post-appen kan downloades i App store og Google Play.

 

15.11.2021

Skatteregler for medarbejdernes julegaver

Som virksomhedsejer kan du give dine medarbejdere julegaver til en værdi på op til 900 kroner. Den gode nyhed er, at medarbejdere som udgangspunkt ikke skal betale skat af julegaver. Derudover kan du i 2021 også forkæle dine medarbejdere med et skattefrit oplevelsesgavekort til en værdi på op til 1.200 kroner.

November og december er gerne tidspunktet, hvor medarbejdere modtager en julegave fra arbejdsgiveren. Som arbejdsgiver skal du være opmærksom på at holde dig inden for beløbsgrænsen på 900 kroner, for at julegaven kan være skattefri. Du skal desuden også være opmærksom på gavens karakter.

Beløbsgrænse på 900 kroner

Som arbejdsgiver kan du i 2021 forære dine medarbejdere en julegave til 900 kroner inklusive moms uden, at de bliver skattepligtige af gaven. Vær dog opmærksom, hvis du i løbet af året har givet medarbejderne yderligere gaver. Der gælder nemlig et årligt loft på 1.200 kroner for gaver til hver af dine medarbejdere. Ender gavernes værdi over 1.200 kroner, bliver dine medarbejdere skattepligtige af de modtagne gaver, eksklusive værdien af julegaven, forudsat værdien af julegaven er maksimum 900 kroner. Yderligere gaver i løbet af året kan eksempelvis være chokolade til påske.

Eksempel skattefri julegave

Du har i løbet af året givet en medarbejder gaver for 800 kroner. Du giver derudover medarbejderen en julegave til en værdi af 500 kroner. Gavernes samlede værdi er derefter 1.300 kroner. Medarbejderen bliver skattepligtig af 800 kroner, da medarbejderen ikke bliver beskattet af værdien af julegaven, hvis den er under 900 kroner.

Eksempel skattepligtig julegave

Du har i løbet af året givet en medarbejder gaver for 300 kroner. Du giver derudover medarbejderen en julegave til en værdi af 950 kroner. Gavernes samlede værdi er derefter 1.250 kroner. Medarbejderen bliver skattepligtig af alle 1.250 kroner, da medarbejderen også bliver beskattet af værdien af julegaven, da den overskrider grænsen på 900 kroner.

Pas på med gavekort

Udover værdien af julegaven skal du også være opmærksom, hvis gaven består i at udbetale kontanter eller består af den type gavekort, som af skattemyndighederne betragtes som kontanter. Det gælder, hvis gavekortet eksempelvis kan indløse gaver fra et så stort sortiment, at det kan sidestilles med kontanter, der kan bruges frit af medarbejderen. I de situationer er julegaven skattepligtig, uanset værdien af gavekortet.

Et gavekort, hvor medarbejderen har adgang til at vælge en julegave blandt udvalgte produkter på eksempelvis en hjemmeside, skal ikke beskattes, og det samme gælder et gavekort til en udpeget menu på en navngiven restaurant.

Lejlighedsgaver indgår også i regnestykket

Har du givet en gave til din medarbejder, som blev gift, fyldte rundt eller i anden anledning modtog en gave, skal du også medregne den gave i beløbsgrænsen på 1.200 kroner.

Arbejdsgiverbetalt gavekort til 1.200 kroner  

Helt ekstraordinært kan dine medarbejdere i 2021 få et skattefrit oplevelsesgavekort til en samlet værdi op til 1.200 kroner. Oplevelsesgavekortet indgår ikke i beregningen af det årlige loft på 1.200 kroner. Det betyder, at du samlet set kan give dine medarbejdere personalegode for 2.400 kroner, uden at medarbejderen bliver skattepligtig af dette. Vær dog opmærksom på, at gavekortet skal være til oplevelser i Danmark eller et andet EU-/EØS-land. Det kan eksempelvis være et hotelophold, restaurantbesøg, koncerter og forlystelser. Gavekortet skal være modtaget i 2021, men må gerne bruges efter 2021. Gavekortet bliver skattepligtigt, hvis medarbejderen sælger gavekortet til kontanter, eller hvis den samlede værdi overskrider 1.200 kroner.

Du kan læse her, hvornår et gavekort er skattefrit eller skattepligtigt.

 

05.10.2021

Vil du omregistrere eller opløse dit iværksætterselskab?

Hvis du har et iværksætterselskab (IVS), skal du meget snart beslutte, om du ønsker at omregistrere selskabet til et anpartsselskab (ApS) og dermed videreføre selskabet, eller om selskabet skal opløses. Du skal træffe beslutningen senest den 15. oktober 2021.

Hvis du beslutter at omregistrere dit IVS til et ApS, skal du forhøje selskabskapitalen til minimum 40.000 kroner. Det kan du gøre på forskellig måde, eksempelvis ved at:

 • Indskyde kontanter i selskabet
 • Indskyde andre værdier end kontanter i selskabet
 • Overføre en del af selskabets reserver til selskabskapitalen
 • Konvertere en del af selskabets gæld til egenkapital

Du kan forhøje selskabskapitalen og videreføre selskabet, selvom egenkapitalen er negativ. Hvis selskabet eksempelvis har opbygget en positiv IVS-reserve fra tidligere år, hvor årsregnskabet viste overskud, kan IVS-reserven anvendes til at forhøje selskabskapitalen, uanset at selskabet ikke har frie reserver. Tal med din revisor om, hvilke muligheder du har for at forhøje kapitalen, og hvilke betingelser du skal opfylde.

Opløsning

Hvis du beslutter at selskabet skal opløses, kan det også foregå på forskellige måder. Én måde er at opløse selskabet ved, at du som kapitalejer afgiver en erklæring om, at al selskabets gæld er betalt, og at du har besluttet at opløse selskabet. Din erklæring skal vedlægges en erklæring fra Told- og skatteforvaltningen om, at der ikke foreligger skatte- og afgiftskrav vedrørende selskabet. De to erklæringer skal indsendes til Erhvervsstyrelsen, som herefter opløser selskabet.

Udfordringen i denne forbindelse er, at der er op imod et halvt års ventetid på erklæringen, der skal indhentes fra Skattestyrelsen, og det harmonerer jo ikke med beslutningsfristen den 15. oktober. Erhvervsstyrelsen har dog oplyst til FSR – danske revisorer, at det om kort tid bliver muligt at påbegynde nedlukningen af et iværksætterselskab på baggrund af kapitalejerens egen erklæring og kvitteringen på at kapitalejeren har anmodet om erklæring fra skattestyrelsen. Når selskabet modtager den endelige erklæring fra Skattestyrelsen, skal den blot eftersendes til Erhvervsstyrelsen. Denne fremgangsmåde er endnu ikke gangbar, men anbefalingen fra Erhvervsstyrelsen er dog at ansøge om erklæringen fra Skattestyrelsen med det samme. Så har du kvitteringen klar, når Erhvervsstyrelsen åbner for den nye nedlukningsmulighed.

Vær opmærksom på, at der kan være en risiko forbundet med at opløse selskabet ved betalingserklæring. Som kapitalejer hæfter du nemlig personligt for selskabets gæld, hvis det mod forventning viser sig, at selskabet alligevel havde en gæld, på det tidspunkt hvor erklæringen blev afgivet.

Frister

Uanset om du vælger at omregistrere eller opløse dit selskab, skal beslutningen træffes senest den 15. oktober. Herefter har du 14 dage til at anmelde beslutningen til Erhvervsstyresen, det vil sige senest den 29. oktober.

 

29.09.2021

Første bidrag til Barsel.dk skal betales i september
I september får selvstændigt erhvervsdrivende en opkrævning på det første bidrag fra Barsel.dk. I 2021 udgør det årlige bidrag 1.225 kroner.

Det er dyrt at få et barn. Men for selvstændige har det været ekstra dyrt, fordi barselsdagpenge indtil i år har været den eneste indtægt under barslen. Derfor er selvstændige nu blevet omfattet af Barsel.dk og har mulighed for at få udbetalt en månedlig kompensation.

Det er ikke kun kommende forældre, der skal betale bidrag til Barsel.dk. Folketinget har vedtaget, at alle selvstændige, der opfylder en række betingelser, skal bidrage til Barsel.dk og dermed være med til at give selvstændige bedre barselsvilkår

For at få kompensation i 2021 skal du som selvstændig have et skattemæssigt resultat på mere end 231.920 kroner, hvilket er den maksimale dagpengesats.

Mere information
Du kan læse mere om barsel til selvstændige, eksempelvis om beregningen af dit resultat som selvstændig, og om du er omfattet af de nye regler på https://virk.dk/vejledninger/barsel-dk/bdk-nyt-selvstaendig/bdk-betaling-af-bidrag

 

15.09.2021

Du skal først betale rentefrie momslån tilbage den 1. april 2022

Regeringen og et flertal af Folketingets partier er blevet enige om, at fristen for at betale de første rentefrie momslån skal udskydes til den 1. april 2022. Det betyder, at du hverken skal tilbagebetale dine rentefrie momslån den 1. november 2021 eller 1. februar 2022. Derudover har du mulighed for at oprette en betalingsordning på op til 24 måneder.

Fristen for de rentefrie momslån, der skulle betales den 1. november 2021 og 1. februar 2022, er udskudt til 1. april 2022. Derudover kan din virksomhed samle alle momslån og oprette en betalingsordning på op til 24 måneder hos Skatteforvaltningen.

Ændringen af betalingsfristen kræver lovgivning, som forventes at falde på plads i oktober.

Det drejer sig om følgende rentefrie lån, hvor fristen er flyttet:

Lånebeløb – moms Tidligere frist Ny frist
Små virksomheder

(halvårsmoms)

Indberettet rettidigt 2. halvår 2019 1. november 2021 1. april 2022
Små virksomheder

(halvårsmoms)

Indberettet rettidigt for 1 og 2. halvår 2020 1. februar 2022 1. april 2022
Mellemstore virksomheder

(kvartalsmoms)

Indberettet rettidigt for 4. kvartal 2019 1. november 2021 1. april 2022
Mellemstore virksomheder

(kvartalsmoms)

Indberettet rettidigt for 3 og 4. kvartal 2020 1. februar 2022 1. april 2022

Du kan nu afdrage op til 24 måneder

Hvis din virksomhed mangler likviditet, er det muligt at oprette en betalingsordning hos Skatteforvaltningen. Tidligere skulle virksomheden betale inden for 12 måneder. Du kan nu under visse betingelser udvide ordningen til at gælde i 24 måneder og betale via skattekontoen med en rente på 0,7 procent hver måned.

Du kan læse mere om en betalingsordning her.

Dit lån bliver opsagt, hvis ikke du indberetter til tiden

Har din virksomhed et rentefrit lån, er det vigtigt, at virksomheden indberetter til tiden. Dette gælder for moms, men det gælder også for a-skat og lønsumsafgift. Hvis din virksomhed glemmer en indberetning, og den manglende indberetning når at blive erstattet af en foreløbig fastsættelse, skal lånet tilsvarende tilbagebetales inden for 14 dage. Skattestyrelsen kan opleves mere strikse end almindeligvis, hvis du har et rentefrit lån. Husk derfor indberetningsfristerne.

Læs mere om kravene, som du skal opfylde, så dit momslån ikke bliver opsagt

 

28.06.2021

Slut med kontantbetalinger på 20.000 kroner og derover

Folketinget har vedtaget at nedsætte kontantforbuddet for erhvervsdrivende fra 50.000 til 20.000 kroner fra 1. juli 2021.

Den 1. juli 2021 er det slut med at modtage kontantbetalinger på 20.000 kroner eller derover. Tidligere var grænsen 50.000 kroner.

Hvis varens pris er på eller overstiger 20.000 kroner, er det stadig lovligt at modtage 19.999 kroner i kontanter, men resten af betalingen må ikke være kontant. Driver du eksempelvis en smykkeforretning og sælger en ring til 25.000 kroner, må du gerne modtage et beløb under 20.000 kroner kontant, men ikke hele beløbet. Hvis betalingen deles op i henholdsvis 19.000 kroner kontant i en rate og 6.000 kroner kontant i en anden rate, er dette med andre ord ikke tilladt.

Virksomheder, der ikke er omfattet af kontantforbuddet

Banker, realkreditinstitutter, advokater med visse ydelser og godkendte revisorer kan fortsat modtage kontantbetalinger på 20.000 kroner eller derover. Disse virksomheder er til gengæld omfattet af skærpede krav og regler i forhold til at udarbejde risikovurderinger, procedurer, politikker og forretningsgange for at forhindre, at virksomhederne bliver misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering.

Konsekvenserne ved brud på kontantforbuddet
Hvis din bank, realkreditinstitut, advokat eller revisor får kendskab til kontantbetalinger på 20.000 kroner eller derover, kan de være forpligtede til at underrette myndighederne om forholdet. Overtrædelse af kontantforbuddet kan være en dyr fornøjelse med store bøder og straffe til følge, specielt ved gentagne brud.

Kig på dine forretningsgange

Som erhvervsdrivende kan det derfor være nødvendigt at se på nuværende forretningsgange i forhold til håndtering af kontantbetalinger fra kunder. Du kan hermed være med til at sikre mod, at erhvervsdrivende utilsigtet medvirker til andres hvidvask eller terrorfinansiering.

Tag derfor en snak med din revisor, der kan bistå med tilpasning eller etablering af forretningsgangene.

 

31.05.2021

Kniber det med likviditeten?

Tirsdag den 1. juni 2021 skal virksomheder efter planen betale moms for 1. kvartal 2021. Din virksomhed kan dog vælge at låne momsbeløbet og betale beløbet tilbage den 1. november 2022. Du skal dog stadig huske at angive beløbet senest den 1. juni 2021.

Der er igen mulighed for at søge om et rentefrit momslån, der svarer til den moms, din virksomhed har indberettet rettidigt senest den 1. juni 2021. Det betyder, at du kan låne et beløb, der svarer til det, du har indberettet for 1. kvartal 2021 med angivelse og betaling den 1. juni 2021. Hvis du har ændret indberetningen for perioden til et mindre beløb end det oprindelige, vil lånet også blive mindre. Det er nødvendigt, at du foretager angivelsen af moms senest 1. juni 2021. Angiver du ikke rettidigt, kan du ikke komme i betragtning til et rentefrit momslån.

Virksomheder, som ikke har betalt momsen inden fristen, men vil gøre brug af låneordningen, skal være opmærksomme på, at de, uanset lånet er rentefrit, vil blive opkrævet renter og eventuelle gebyrer fra Skattestyrelsen for perioden mellem betalingsfristen og udbetalingen af lånet. Man kan risikere at modtage en rykker i denne periode, da systemet automatisk udsender rykkere, når betaling ikke sker rettidig.

Sådan søger du

Du kan søge fra den 2. juni og frem til den 16. juni 2021 via virk.dk, og du kan forvente svar på din ansøgning i løbet af 12 bankdage. Lånet skal betales tilbage via Skattekontoen senest den 1. november 2022. Hvis du får lånet, er det vigtigt, at du også fremover overholder indberetningsfristen for skat, moms og afgifter, ellers skal du betale lånet tilbage.

Fortsat mulighed for at søge om lån på A-skat og am-bidrag

Der er desuden adgang til at søge om rentefrit lån for A-skat og am-bidrag. Din virksomhed kan søge om et lån, der svarer til den indberetning, som virksomheden indberettede for A-skat og am-bidrag for marts 2021. Du kan søge om lån hertil frem til den 7. juni 2021 via skat.dk

Derudover bliver det muligt at søge om et rentefrit lån for A-skat og am-bidrag for det beløb, som virksomheden har angivet for oktober 2020. Du kan søge om lån hertil i perioden 8. juni – 22. juni 2021.

 

12.05.2021

Betalingsfristerne for A-skat og AM-bidrag er udskudt

I disse coronatider kan din virksomhed have behov for ekstra likviditet. Der er hjælp på vej, da juni-betalingen for A-skat og AM-bidrag samt tilbagebetalingsfristen for A-skattelån udskydes.

Folketingets partier har besluttet at sikre virksomheder ekstra likviditet ved at udskyde fristen for juni-betalingen af A-skat og AM-bidrag til januar 2022.

Derudover flyttes tilbagebetalingsfristen for A-skattelåneordningen med 12 måneder. Her flyttes fristen fra 1. november 2021 til 1. november 2022.

Oversigt over de nye betalingsfrister:

Oprindelig betalingsfrist Ny betalingsfrist
Udskydelse af den ordinære betalingsfrist for A-skat og AM-bidrag i juni 2021 Små og mellemstore virksomheder

 

Store virksomheder

10 juni 2021

 

 

30 juni 2021

31. januar 2022

 

 

17. januar 2022

Udskydelse af tilbagebetalingsfrist for A-skattelåneordning for indbetalt A-skat og AM-bidrag i januar 2021 Små og mellemstore virksomheder 1. november 2021 1. november 2022

Indberetningsfristerne er stadig de samme

Vær opmærksom på, at indberetningsfristerne for A-skat og AM-bidrag for juni 2021 stadig er de samme. Hvis ikke du indberetter i tide, kan du risikere, at Skattestyrelsen fastsætter et skønsmæssigt beløb og desuden udsteder en afgift på 800 kroner.

Du skal derfor stadig huske at indberette A-skat og AM-bidrag efter følgende frister:

 • Små og mellemstore virksomheder: 10. juni 2021.
 • Store virksomheder: 30. juni 2021.

 

29.04.2021

Ny frist for at indsende årsrapport og selvangivelse 

Erhvervsministeren planlægger at fremsætte et lovforslag, der indebærer, at en række virksomheder først skal indsende årsrapporten til Erhvervsstyrelsen den 30. juni 2021. Forventningen er, at Folketinget hastebehandler lovforslaget. Samtidig er skatteministeren parat til at forlænge oplysningsfristerne (selvangivelsen) for virksomheder og selskaber frem til den 1. september 2021.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) er klar til at give aktieselskaber, anpartsselskaber og andre virksomheder i regnskabsklasse B og C en ekstra måned til at indsende årsrapporten til Erhvervsstyrelsen, hvis virksomhedens balancedag er den 31. december 2020. Disse virksomheder skal således indsende årsrapporten senest den 30. juni 2021 i stedet for senest den 31. maj.

Enkelte virksomheder får yderligere fristforlængelse, så fristen for indsendelse er den 31. august for årsrapporter med balancedag den 31. december 2020. Følgende virksomheder med balancedag den 31. december, har således i alt otte måneders frist:

 • Virksomheder der har væsentlige aktiviteter i udlandet, og hvor det er umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt at overholde indsendelsesfristen på grund af covid-19
 • Modervirksomheder, som ønsker at anvende årsregnskabslovens § 112 (indsende et koncernregnskab for en højereliggende udenlandsk modervirksomhed), hvis fristen for det udenlandske koncernregnskab er forlænget på grund af covid-19.

Filialer af udenlandske virksomheder, der skal indsende den udenlandske virksomheds årsrapport eller koncernregnskab, kan benytte tilsvarende fristforlængelser, som gælder for andre virksomheder i regnskabsklasse B og C.

Hvis Folketinget vedtager lovforslaget, har erhvervsministeren mulighed for at forlænge indsendelsesfristerne yderligere, hvis dette bliver nødvendigt – også for virksomheder, der har balancedag frem til 30. juni 2021.

Frister for skattemæssige oplysninger udskydes formentlig også

Skatteministeren har givet udtryk for at være parat til at forlænge oplysningsfristerne for virksomheder og selskaber (frist for selvangivelsen) til den 1. september 2021. Forlængelsen gælder også for visse andre frister i sammenhæng med oplysningsfristen. Skatteministeriet har endnu ikke oplyst, hvilke frister det drejer sig om.

Det er endnu ikke afklaret, om fristen for indbetaling af restskatter rykkes parallelt med udskydelsen af selvangivelsesfristen.

 

26.03.2021

Nye regler stækker forældrekøb

Fra 1. januar 2021 kan du ikke længere opnå gunstige vilkår for forældrekøb i virksomhedsordningen. Eksisterende forældrekøb placeret i virksomhedsordningen kan dog fortsætte.

Fra årsskiftet kan du ikke benytte virksomhedsordningen, når du udlejer en bolig til dine børn. Det er dog fortsat en mulighed at have forældrekøb placeret i virksomhedsordningen, hvis du allerede har benyttet ordningen til et eksisterende køb.

Ændringen medfører, at det fremadrettet er dyrere for dig at investere i forældrekøb til dine børn, da de skattemæssige fordele, som du hidtil har kunnet opnå ved at placere boligen i virksomhedsordningen, nu forsvinder. Du vil således ikke længere kunne opnå fuldt fradrag for renterne i den personlige indkomst, da der vil ske en rentekorrektion, der udligner denne fordel. Denne korrektion medfører, at du får samme fradragsværdi, som hvis der var tale om private renteudgifter i forbindelse med finansiering af en ejerbolig, der fratrækkes i kapitalindkomsten.

Selvom reglerne er målrettet forældrekøb, gælder de også for udlejning til andre nærtstående, herunder dine eller din ægtefælles forældre og bedsteforældre samt børn, børnebørn og disses ægtefæller.

Med ændringen er det blevet en dårligere investering at foretage forældrekøb. Det er dog svært at forestille sig, at ændringen med det samme vil få stor betydning for antallet af forældrekøb set i lyset af det meget lave renteniveau. I den forbindelse er det fortsat vigtigt at være opmærksom på at sætte dit barns husleje på et niveau, som Skattestyrelsen accepterer for boligen, uden at der er tale om en gave til barnet. Det nytter derfor ikke at reducere huslejen til sit barn for at minimere overskuddet og dermed den skattepligtige indkomst, da dette kan sidestilles med en gave.

 

12.03.2021

Nu kan du anvende de nye regler

Hvis du har et IVS, kan du nu endelig anvende de nye regler om omregistrering, som Folketinget vedtog i december 2020. Erhvervsministeren har udstedt en bekendtgørelse, der sætter de nye regler i kraft fra den 26. februar 2021.

De nye regler kræver, at selskabskapitalen forhøjes til minimum 40.000 kroner ved omregistrering af et iværksætterselskab (IVS) til et ApS. Du kan forhøje kapitalen på forskellige måder, eksempelvis ved at indskyde kontanter eller andre værdier i selskabet:

 • Ved indskud af kontanter skal du dokumentere, at pengene er indbetalt til selskabet. Det kan eksempelvis ske ved et bankbilag, der viser, at kapitalen er indbetalt på en konto, som tilhører selskabet eller ved en erklæring fra en revisor eller en advokat.
 • Ved indskud af andre værdier (apportindskud) skal din revisor udarbejde en vurderingsberetning, der dokumenterer, at værdien af de indskudte aktiver mindst svarer til det aftalte vederlag, herunder den pålydende værdi af de kapitalandele, der skal udstedes med tillæg af eventuel overkurs.

Mulighed for at undlade at indskyde yderligere aktiver

I nogle tilfælde kan du forhøje kapitalen uden at indskyde yderligere aktiver i selskabet.

Ved en fondsforhøjelse anvender du en del af egenkapitalens reserver til at forhøje selskabskapitalen. Det kan eksempelvis være frie reserver eller den bundne IVS-reserve, som kan være opbygget i de år, hvor årsregnskabet har vist overskud. Ved en fondsforhøjelse skal du således ikke indskyde kontanter eller andre værdier.

Ved en gældskonvertering forhøjes selskabskapitalen ved at konvertere noget af selskabets gæld til selskabskapital. Ved en gældskonvertering giver långiver afkald på sit tilgodehavende og får i stedet anparter i selskabet. Modellen kan også anvendes, hvis du som selskabets nuværende ejer har et tilgodehavende i selskabet. Ved en gældskonvertering skal du således ikke indskyde kontanter eller andre værdier.

De nye regler kræver ikke længere, at selskabets egenkapital ved omregistreringen mindst svarer til selskabskapitalen. Der er således alene krav om, at selskabskapitalen minimum skal udgøre 40.000 kroner. Din revisor skal derfor ikke afgive erklæring om, at kapitalen er til stede. Dermed stilles et IVS som om, at selskabet havde været stiftet som et ApS fra starten.

Fristen er den 15. oktober 2021

Beslutningen om at omregistrere dit IVS til et ApS skal træffes senest den 15. oktober 2021 og skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen senest den 29. oktober 2021. Hvis fristen ikke overholdes, vil Erhvervsstyrelsen tvangsopløse selskabet.

 

26.02.2021

Mangler du likviditet til momsbetaling den 1. marts?

Folketinget har netop vedtaget, at små og mellemstore virksomheder får mulighed for at låne et rentefrit beløb, der svarer til den dobbelte moms, der skal afregnes den 1. marts 2021. Du kan anmode om lånene i perioden fra den 17. marts 2021 til den 14. april 2021. Lånene skal tilbagebetales til Skattekontoen den 1. februar 2022.

For at kunne søge momslånet er det vigtigt, at din virksomhed har angivet momsen korrekt og inden for fristen. Det er dog ikke en forudsætning, at momsen er indbetalt. I praksis vil de virksomheder, der har angivet momsen rettidigt og har indbetalt momsen for perioderne og søger om lånet, kunne få udbetalt et tilsvarende beløb som et rentefrit lån fra staten. For så vidt angår de virksomheder, der søger om lånet, som har angivet momsen rettidigt, men ikke har indbetalt den, vil de i stedet få lånet udbetalt som en rentefri henstand på beløbet. Betalingsfristen vil altså blive udskudt. Det afskærer ikke en virksomhed fra at kunne optage det rentefrie lån, at den har en betalingsordning på skattekontoen. Gæld, der er omfattet af en betalingsordning, vil dog blive modregnet, hvis en virksomhed får udbetalt beløb fra det offentlige.

Du vil blive opkrævet renter

Hvis du har en virksomhed og ikke planlægger at indbetale momsen inden fristen, men vil gøre brug af låneordningen, skal du være opmærksom på, at du uanset at lånet er skattefrit, vil blive opkrævet renter fra Skattestyrelsen. Renterne dækker den korte periode mellem betalingsfristen og udbetalingen af lånet. Skatteministeriet har i den forbindelse gjort opmærksom på, at du kan risikere at modtage en rykker i denne periode, da systemet er sat automatisk op til at udsende rykkere, når betaling ikke sker rettidig. Denne skal du blot se bort fra.

Uanset hvordan din virksomheds likviditet ser ud, kan det altså være en god idé at angive momsen inden den 1. marts 2021, hvorved du kan opretholde muligheden for at ansøge om et momslån. Foruden momslånet er låneordningen for A-skat og AM-bidrag også udvidet.

 

31.01.2021

Slut med unoterede aktier i aldersopsparing

Fra og med 1. januar 2021 er det ikke længere muligt at købe unoterede aktier på en aldersopsparing. Eksisterende investeringer skal afvikles inden 1. juli.

Ifølge de gældende regler har du mulighed for at placere en del af din ratepension og aldersopsparing i unoterede aktier eller anparter. Loven nu blevet ændret, så du fra og med den 1. januar 2021 ikke længere må købe unoterede aktier for indeståender på din aldersopsparingskonto. Det er stadig muligt at investere i unoterede aktier i ratepensionsordninger.

Afvikling af allerede foretagne investeringer

Hvis du allerede har investeret i unoterede aktier eller anparter i et aldersopsparingsdepot, skal de afvikles inden den 1. juli 2021. Det gælder ikke bare unoterede aktier i dit eget selskab, men alle aktier, der ikke er børsnoterede.

Afviklingen kan ske ved, at du sælger aktierne eller anparterne, eller du kan købe dem ud for frie midler. Købet skal ske til handelsværdien.

Udlodning inden 30. juni på favorable vilkår

Som pensionsopsparer kan du imidlertid også vælge en tredje mulighed. Du kan vælge at udlodde de unoterede aktier eller anparter til dig selv fra dit depot. Den form for udlodning anses som en udbetaling fra aldersopsparingen med et beløb svarende til værdipapirernes handelsværdi.

Har du er nået pensionsudbetalingsalderen, er udlodningen efter gældende regler allerede skatte- og afgiftsfri. Er du endnu ikke nået pensionsudbetalingsalderen, vil en udlodning af aktier og anparter fra aldersopsparingen efter de tidligere regler medføre en afgift på 20 procent af det udloddede beløb.

Hvis du imidlertid udlodder de unoterede aktier og anparter senest 30. juni 2021, kan denne udlodning ske afgiftsfrit efter en overgangsordning i de nye regler.

 

15.01.2021

Brexit: Husk at registrere din virksomhed

Brexit er nu en realitet. Det er derfor vigtigt, at du registrerer din virksomhed som enten importør eller eksportør, hvis du skal handle med Storbritannien.

Storbritannien er ikke længere en del af EU og har i forbindelse med Brexit nu indgået en aftale med EU. Som et led i den nye aftale skal du huske at registrere din virksomhed korrekt.

EU’s frie bevægelighed gælder ikke i Storbritannien

Hvis din virksomhed udfører tjenesteydelser i Storbritannien – eksempelvis arkitektvirksomhed – kan det fremover blive vanskeligere for din virksomhed at handle med Storbritannien. Det skyldes, at Storbritannien nu ikke længere er en del af EU’s indre marked, og at du derfor kan komme ud for at skulle søge om tilladelse til at udføre dine tjenesteydelser.

For at opnå større vækstpotentiale har de europæiske lande også en aftale om fri bevægelighed inden for data. Som det ser ud nu, forventes denne aftale at ophøre med Storbritannien inden sommeren 2021, hvis der ikke indgås en aftale i den nærmeste fremtid. Det kan betyde, at det bliver mere omstændigt at overføre persondata til Storbritannien. Det kan være relevant, hvis du eksempelvis har et samarbejde om it-support med et firma i Storbritannien, eller hvis du udveksler data mellem Danmark og Storbritannien.

E-handlen er steget markant på grund af Covid-19 pandemien, og EU’s frie bevægelighed for varer kan have bidraget til en øget E-handel for din virksomhed. Skal du fortsætte med at handle med Storbritannien, skal du være opmærksom på, at dine importerede eller eksporterede varer fremover skal registreres, dokumenteres og toldbehandles.

Storbritannien kan desuden stille andre krav til importerede varer end kravene i EU. Du kan derfor opleve, at der stilles nye krav til varer eller emballage, som du eksporterer til Storbritannien.

Sådan bliver din virksomhed klar til at handle med Storbritannien

Har din virksomhed handel med Storbritannien, skal virksomheden registreres hos Erhvervsstyrelsen på virk.dk. Registreringen er nødvendig for at kunne importere og lave importangivelser. Det samme gælder eksportangivelser.

Du kan desuden benytte www.virksomhedsguiden.dk, hvor du kan læse mere om konsekvenserne ved Brexit.

 

22.12.2020

Det bliver lettere at omregistrere dit IVS – nu er reglerne vedtaget

Folketinget har nu vedtaget reglerne, der gør det lettere at omregistrere et IVS til et ApS. Samtidig er fristen for at omegistrere forlænget med seks måneder til den 15. oktober 2021.

Alle IVS’er skal omregistreres til anpartsselskaber (ApS’er). Det er der ikke ændret på, men Folketinget har nu lempet nogle af de betingelser, som selskaberne skal opfylde for at kunne blive omregistreret. Samtidig er fristen for at omregistrere et IVS udsat til den 15. oktober 2021. Nu mangler vi kun at Erhvervsministeren sætter reglerne i kraft med en bekendtgørelse.

Omregistrering af IVS

Med de nye regler kan du omregistrere dit IVS til et ApS ved blot at forhøje selskabskapitalen til minimum 40.000 kroner og ændre selskabets vedtægter. Et IVS med en registreret selskabskapital på 1 krone skal således forhøje selskabskapitalen med minimum 39.999 kroner. Du kan forhøje kapitalen på forskellige måder, eksempelvis ved at indskyde kontanter eller andre værdier i selskabet. I nogle tilfælde er det også muligt at lave en såkaldt fondsforhøjelse, hvor du ikke skal indskyde yderligere aktiver i selskabet.

Vær opmærksom på de betingelser, der knytter sig til de forskellige muligheder, blandt andet:

 • Ved indskud af kontanter skal du dokumentere, at pengene er indbetalt til selskabet. Det kan eksempelvis ske ved et bankbilag, der viser, at kapitalen er indbetalt på en konto tilhørende selskabet, eller ved en erklæring fra en revisor eller en advokat.
 • Ved indskud af andre værdier (apportindskud) skal din revisor udarbejde en vurderingsberetning, der dokumenterer, at værdien af de indskudte aktiver mindst svarer til det aftalte vederlag, herunder den pålydende værdi af de kapitalandele, der skal udstedes med tillæg af eventuel overkurs.
 • Ved en fondsforhøjelse anvender du en del af egenkapitalens reserver til at forhøje selskabskapitalen. Det kan eksempelvis være frie reserver eller den bundne IVS-reserve, som kan være opbygget i de år, hvor årsregnskabet har vist overskud. Ved en fondsforhøjelse skal du således ikke indskyde kontanter eller andre værdier.

De nye regler stiller ikke krav om, at selskabets egenkapital ved omregistreringen mindst svarer til selskabskapitalen. Det er således ikke længere en hindring for omregistrering, hvis dit selskab har negativ egenkapital, hvis blot selskabskapitalen forhøjes til minimum 40.000 kroner.

Genoptagelse af IVS

Hvis dit IVS er sendt til tvangsopløsning, kan du få selskabet genoptaget efter de almindelige regler i selskabsloven, hvis du senest samtidig med beslutningen om genoptagelse beslutter at omregistrere selskabet til et ApS med en selskabskapital på minimum 40.000 kroner. Et IVS kan således ikke genoptages i form af et IVS. Ved genoptagelsen er det et krav, at selskabets kapital er til stede. Dit selskab kan derfor ikke genoptages, hvis egenkapitalen er negativ eller på anden måde ikke er fuldt ud til stede.

Fristen er den 15. oktober 2021

Beslutningen om at omregistrere dit IVS til et ApS skal træffes senest den 15. oktober 2021 og skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen senest den 29. oktober 2021.

 

15.12.2020

Dyrt at glemme firmanavn og cvr-nummer

Der er krav om, at varebiler på gule plader og en totalvægt under fire tons skal have et synligt cvr-nummer og firmanavn. Informationen skal fremgå på begge sider af køretøjet og skal være fastgjort. Bødestørrelsen er fra 5.000 kroner.

Ejer du en varebil på gule plader og med en totalvægt under fire tons, skal du sikre dig, at firmanavn og cvr-nummer fremgår tydeligt. Har dit firma et unikt logo, kan du benytte dig af det frem for firmanavnet.

Hvis du leaser eller lejer

Når du leaser din varebil – og du står som registreret bruger af bilen – er det dit ansvar, at bilen har påført dit firmanavn og cvr-nummer. Hvis du lejer en bil, og du ikke er registreret som bruger, er det biludlejningsfirmaets navn og cvr-nummer, som skal fremgå på bilen.

Hvis du er vognmand

Er du vognmand og er tilsluttet en vognmandscentral, skal dit firmanavn og cvr-nummer fremgå på bilen. Vognmandscentralens navn og logo må dog også fremgå på bilen.

Bøde ved manglende oplysninger

Fremgår dit firmanavn og cvr-nummer ikke tydeligt på din varebil, kan du få en bøde på 5.000 kroner. Bøden stiger, hvis du bliver stoppet flere gange og fortsat ikke har fået påført firmanavn og cvr-nummer.

Krav til tal og bogstaver

Her er de krav, som skal være opfyldt, for at leve op til reglerne:

 • Oplysninger skal fremgå på både højre og venstre side af bilen
 • Kontrast mellem bilens farve og de lovpligtige oplysninger
 • Firmanavn og cvr-nummer skal være adskilt
 • Bogstaver og tal skal være mindst 3 cm høje
 • Cvr-nummer kan være på én eller to linjer
 • Oplysninger må ikke kunne tages af, men brug gerne selvklæbende plastfolie

Hvilken biler er ikke omfattet

Biler med papegøje-plader eller med klistermærket ”Bilen må bruges privat” er ikke omfattet af reglerne om oplysninger om firmanavn og cvr-nummer. Biler tilhørende en inkassovirksomhed, busser og taxier er heller ikke omfattet.

 

13.11.2020

Skatteregler for medarbejdernes julegaver

Det kan være, at I på grund af coronasituationen har aflyst årets julefrokost, og at du i stedet giver dine medarbejdere en større julegave end sædvanligt. Den gode nyhed er, at medarbejdere som udgangspunkt ikke skal betale skat af julegaver. Dog skal visse betingelser være opfyldt.

November og december er gerne tidspunktet, hvor medarbejdere modtager en julegave fra arbejdsgiveren. Som arbejdsgiver skal du være opmærksom på at holde dig inden for beløbsgrænsen på 900 kroner, for at gaven kan være skattefri. Du skal desuden også være opmærksom på gavens karakter.

Beløbsgrænse på 900 kroner

Som arbejdsgiver kan du i 2020 forære dine medarbejdere en julegave til 900 kroner uden, at de bliver skattepligtige af gaven. Vær dog opmærksom, hvis du i løbet af året har givet medarbejderne yderligere gaver. Der gælder nemlig et årligt loft på 1.200 kroner for gaver til hver af dine medarbejdere. Ender gavernes værdi over 1.200 kroner, bliver dine medarbejdere skattepligtige af de modtagne gaver, eksklusiv værdien af julegaven. Yderligere gaver i løbet af året kan eksempelvis være chokolade til påske.

Eksempel

Du har i løbet af året givet en medarbejder gaver for 800 kroner. Du giver derudover medarbejderen en julegave til en værdi af 500 kroner. Gavernes samlede værdi er derefter 1.300 kroner. Medarbejderen bliver skattepligtig af 800 kroner, da medarbejderen ikke bliver beskattet af værdien af julegaven, hvis den er under 900 kroner.

Pas på med gavekort

Udover værdien af julegaven, skal du også være opmærksom, hvis gaven består i at udbetale kontanter eller give den type gavekort, som af skattemyndighederne betragtes som kontanter. Et gavekort sidestilles med kontanter, hvis det eksempelvis kan indløse gaver fra et så stort sortiment, at det kan sidestilles med almindelige gavekort. I de situationer er gaven skattepligtig, uanset værdien af gavekortet.

Et gavekort, hvor medarbejderen har adgang til at vælge en julegave blandt udvalgte produkter på eksempelvis en hjemmeside, skal ikke beskattes, og det samme gælder et gavekort til en udpeget menu på en navngiven restaurant.

Lejlighedsgaver indgår også i regnestykket

Har du givet en gave til din medarbejder, som blev gift, fyldte rundt eller i anden anledning modtog en gave, skal du også medregne den gave i beløbsgrænsen på 1.200 kroner.

 

02.11.2020

Mandskabsvogne må ikke bruges til svinkeærinder

Du må ikke anvende mandskabsvogne til svinkeærinder såsom at hente mad i arbejdstiden. Overtrædelse kan medføre, at du skal betale fuld registreringsafgift.

Ifølge reglerne om registreringsafgift skal du betale registreringsafgift, hvis du bruger en mandskabsvogn til andet end at transportere medarbejdere, materialer, værktøj og lignende mellem arbejdspladser og leverandører, byggemarkeder med mere. Kun virksomhedens ansatte og du selv må køre i varebilen, og I må ikke bruge den til privat kørsel. Det er dog tilladt at lave stop på ruten, så længe I ikke afviger væsentligt fra den.

Hvad er en mandskabsvogn?

En mandskabsvogn er et køretøj, der er konstrueret og indrettet til transport af medarbejdere, materialer, værktøj og lignende. Der skal være plads til, at mindst fire personer kan sidde i den, og det er et krav, at der er mindst to rækker sæder. Det kan eksempelvis være en varebil med både for- og bagsæder. Du kan købe en mandskabsvogn i din virksomhed uden at betale registreringsafgift, så den er relativt billig. Derfor har den også visse begrænsninger i forhold til brug.

Eksempler

Du må ikke:

 • køre fra arbejdspladsen til en café, restaurant eller sandwichbar for at hente mad.
 • på vej fra den ene arbejdsplads til den anden afvige væsentligt fra den direkte rute for at besøge et madsted. En væsentlig afvigelse kan være 10 kilometer fra en tur på 50 kilometer.

Du må gerne:

 • fragte medarbejdere, materialer og værktøj mellem arbejdspladser, leverandører og byggemarkeder.
 • på vej fra den ene arbejdsplads til den anden afvige en smule fra den direkte rute for at besøge et madsted. En sådan afvigelse kan være 500 meter fra en tur på 50 kilometer.

Husk at det er dig som skal dokumentere, at din kørsel er i overensstemmelse med reglerne, hvis du bliver stoppet af Skattestyrelsen. Det er derfor en god idé at gemme kvitteringer for varekøb, brændstof og anden dokumentation, der kan bruges til at sandsynliggøre din rute.

 

15.10.2020

Gamle varebiler skal have partikelfilter

Den 1. juli 2020 trådte reglerne om mijøzoner i landets fem største byer i kraft, og varebiler indregistreret før 2007 skal nu have et partikelfilter. I den forbindelse er det relevant at spørge sig selv, om ældre varebiler på gule plader i stedet skal have hvide plader. For de flestes vedkommende kan det ikke betale sig.

Den 1. juli 2020 trådte reglerne om mijøzoner i København, Frederiksberg, Aalborg, Odense og Aarhus i kraft. Betydningen af indførelsen af mijøzoner er, at ældre dieseldrevne varebiler skal have monteret et partikelfilter for at kunne køre i miljøzonerne.

Kravet gælder dog kun, hvis bilen vejer op til 3,5 tons og er indregistreret før 1. januar 2007. Personbiler er ikke omfattet af kravet om et partikelfilter.

Kører du i miljøzonerne med din gulpladebil uden at overholde de nye bestemmelser, kan det koste dig 1.500 kroner per døgn.

Omregistrering

I stedet for at få monteret partikelfilter kan du overveje, om det er værd at få omregistreret din varebil til en personbil. Omregistrering af din gulpladebil kan dog være dyrt. Når du overvejer at omregistrere din gulpladebil, skal du være opmærksom på, at du skal betale for følgende

 • udgifter til ombygning af bilen
 • en ekstra registreringsafgift (differenceafgift)
 • prisen for at få bilen synet
 • nummerplader, når du omregistrerer bilen
 • en ny sats i ejerafgift eller vægtafgift, når bilen er omregistreret

Registreringsafgiften på hvide nummerplader beregnes med 150 procent, mens den tidligere betalte afgift vil være beregnet med 30, 50 eller 95 procent.

Dispensation

Der er også mulighed for at søge om dispensation fra kravet om partikelfilter. Det kan du søge om via Miljøstyrelsen.

 

30.09.2020

Det bliver lettere at omregistrere dit IVS

Hvis du driver din virksomhed som et iværksætterselskab (IVS), kan du glæde dig over en ny politisk aftale, som lemper kravene ved omregistrering af et IVS til et ApS. Samtidig er fristen for omregistrering forlænget til den 15. oktober 2021. Folketinget mangler at vedtage reglerne endeligt.

30.000 aktive IVS’er mangler stadig at blive omregistreret til ApS’er. For mange af disse selskaber har det vist sig vanskeligt at indtjene eller etablere den kapital, der skal være til stede ved omregistreringen til et ApS. Der er derfor risiko for, at mange IVS’er vil blive tvangsopløst, når fristen for omregistrering udløber den 15. april 2021. For at undgå at sunde virksomheder bliver tvangsopløst, har en række partier den 21. august 2020 indgået en aftale, der lemper kapitalkravet ved omregistrering af et IVS til et ApS.

Hovedindholdet af aftalen

Partierne ønsker, at et IVS skal have mulighed for at blive omregistreret ved at indbetale differencen mellem selskabets registrerede selskabskapital og minimumskapitalkravet for ApS, der er på 40.000 kroner. Med aftalen ses der således kun på størrelsen af den registrerede selskabskapital og ikke på størrelsen af selskabets samlede egenkapital. Hvis der eksempelvis er indskudt 5.000 kroner ved stiftelsen af et IVS, kan IVS’et således blive omregistreret til ApS ved at indskyde 35.000 kroner, uanset at egenkapitalen ikke er til stede. Dette er en væsentlig ændring i forhold til de gældende regler. Den politiske aftale er en fordel for de IVS’er, der har haft underskud, og hvor den samlede egenkapital dermed enten er negativ eller lille.

Fristen for at omregistrere forlænges

De politiske partier er enige om at forlænge den nuværende frist, som IVS’erne har til at blive omregistreret fra 15. april 2021 til 15. oktober 2021. Det betyder, at IVS’er med positiv indtjening har bedre tid til at indtjene et overskud, der kan anvendes til at forhøje selskabskapitalen ved omregistreringen.

De lempede regler i den politiske aftale er ikke trådt i kraft

Regeringen fremsætter til november et lovforslag, der udmønter den politiske aftale i konkrete lovbestemmelser. Detaljerne i regelsættet kender vi endnu ikke, men den politiske aftale signalerer, at især IVS’er med oparbejdede underskud vil have fordel af at vente på de nye regler. Indtil Folketinget har vedtaget de nye regler, og de er trådt i kraft, gælder de nuværende regler.

De nuværende kapitalkrav gælder eksempelvis, hvis selskabets ledelse ønsker at genoptage et IVS, der er sendt til tvangsopløsning. Bliver et IVS sendt til tvangsopløsning, fordi årsrapporten ikke er indsendt til Erhvervsstyrelsen, skal hele den tabte kapital indbetales. I eksemplet med en negativ egenkapital på 45.000 kroner skal der altså ved en genoptagelse indbetales 85.000 kroner.

 

 

14.09.2020

Beskyt dine virksomhedsregistreringer med et password

Hen over sommeren har Erhvervsstyrelsen registreret, at personer igen uretmæssigt logger ind på virk.dk og ændrer i virksomheders registrerede ledelse og ejerkreds. Du kan beskytte din virksomheds oplysninger ved at oprette et eller flere password til selvbetjeningsløsningerne på virk.dk.

En række virksomheder har i løbet af sommeren forbavset kunnet konstatere personændringer på virksomhedens registrerede ledelse og ejerkreds på virk.dk. Det har især været forretninger inden for handel med spiritus og tobak, som har oplevet, at ukendte personer uretmæssigt har logget ind og ændret navnene.

Du har mulighed for at beskytte dine registreringer ved at oprette et eller flere passwords. Det gør du ved at gå ind på virk.dk under ”ændre virksomhed” og ”opret password”, hvorefter du kan vælge de selvbetjeningsløsninger, som skal have et password. Du har mulighed for enten at samle og oprette ét password til alle dine selvbetjeningsløsninger, eller du kan oprette flere forskellige adgange, eksempelvis ét til ejerbog og ejerregister og ét andet til virksomhedsredigering, alt efter din virksomheds behov. Det skal være virksomhedsejeren eller en tegningsberettiget person, som opretter disse passwords. Kravene til det eller de valgte password er, at de skal være på minimum 10 tegn (små og store bogstaver samt tal og specieltegn).

Du har mulighed for at dele passwordet med udvalgte personer, eksempelvis medarbejdere, din revisor eller andre rådgivere. Vær dog opmærksom på, at noget af fleksibiliteten i selvbetjeningsløsningerne på virk.dk bliver begrænset ved oprettelsen af password, idet personer som skal hjælpe dig, først skal have passwordet, inden de kan foretage de ønskede ændringer.

 

27.08.2020

Frister for kompensationsansøgning

Det kan være svært at orientere sig i fristerne for ansøgning til kompensationsordningerne. En del af fristerne er endda udsat, hvilket ikke gør det lettere at få et overblik. I nedenstående tabel fremgår de nugældende ansøgningsfrister og i øvrigt også fristerne for indsendelse af faktiske beløb for de mest gængse ordninger.

 

Nedenstående oversigt viser fristerne for ansøgning til seks af de mest gængse kompensationsordninger, som er administreret af Erhvervsstyrelsen. Navnet på kompensationsordningen fremgår af første kolonne, hvorefter den relevante periode for ordningen fremgår. I tredje kolonne finder du ansøgningsfristen, og i fjerde og sidste kolonne kan du se fristen for at indsende dokumentation for de faktiske beløb.

 

De fleste af kompensationsperioderne er udløbet eller udløber i slutningen af august, men coronapandemien er ikke slut og skaber derfor fortsat restriktioner for dansk erhvervsliv. Derfor kan det forventes, at nogle ordninger vil blive forlænget, og nye ordninger vil blive etableret.

 

Navn på ordningen Periode Ansøgningsfrist Frist for at indsende faktiske beløb
Kompensationsordning for faste omkostninger Maksimalt fra og med 9. marts til og med 8. juli 30. september 8. december
Midlertidig og målrettet kompensationsordning for faste omkostninger maksimalt fra og med 9. juli til og med 31. august 30. september 8. februar 2021
Kompensationsordninger for selvstændige, freelancere mv. maksimalt fra og med 9. marts 2020 til og med 8. juli 31. august 8. december
Midlertidige kompensationsordninger for selvstændige, freelancere mv. Fra og med 9. juli til og med 8. august 30. september 8. december
Midlertidige kompensationsordninger for sæsonafhængige selvstændige, freelancere mv. fra og med 1. maj til og med 31. august 30. september 8. december
Lønkompensationsordningen maksimalt fra og med 9. marts til og med 29. august 20. september Seks måneder efter ophør af kompensationsperioden

 

17.08.2020

Hav pengene klar, når udsat skat og moms skal betales

I forbindelse med coronakrisen er en række frister for betaling af A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms udsat, og du skal være opmærksom på at have likviditeten klar, når de udsatte betalinger forfalder.

Det kan være svært at få overblik over de mange udsatte frister for betaling af skat og moms. Vi bringer her skemaer for betalingsfrister for A-skat, arbejdsmarkedsbidrag, moms og lønsumsafgift i 2020. Vær opmærksom på, at ikke alle frister er udskudte.

A-skat og arbejdsmarkedsbidrag

Små og mellemstore virksomheder

 

Store virksomheder

 

Ny betalingsfrist Periode Ny betalingsfrist Periode
10. august 2020 (ikke udskudt) Juli 2020 31. august 2020 April 2020
10. september 2020 April 2020 30. september 2020 Maj 2020
12. oktober 2020 Maj 2020 30. oktober 2020 Juni 2020
10. november Juni 2020 30. november (ikke udskudt) November 2020
10. december 2020 (ikke udskudt) November 2020 30. december 2020 (ikke udskudt) December 2020

Bemærk, at indberetningsfristerne ikke er udskudt.

Moms

Månedsmoms

 

Kvartalsmoms Halvårlig moms
Ny frist Periode Ny frist Periode Ny frist Periode
17. august 2020 (ikke udskudt) 1.-30. juni 2020 1. september 2020 1. januar -31. marts 2020
9. september 2020 1. -31. juli 2020 1. september 2020 1. april -30. juni 2020
2. oktober 2020 1. – 31. august 2020 1. marts 2021 1. juli– 30. september 2020 1. marts 2021 1. januar – 30. juni 2020

For momsfristerne gælder, at de udsatte frister dækker både indberetning og indbetaling. De efterfølgerne momsfrister for månedsmoms, kvartalsmoms og halvårlig moms er i skrivende stund ikke udsat.

Lønsum

Kvartalsvis

 

Årsindberetning
Ny frist Periode Frist Periode
1. september 2020 2. kvartal 2020 17. august 2020 (ikke udskudt) 1. januar 2019 – 31. december 2019
16. november 2020 3. kvartal 2020

Lønsumsfristerne gælder for lønsum metode 4 virksomheder. For lønsumsfristerne gælder, at de udsatte frister dækker både indberetning og indbetaling.

 

12.06.2020

Fristen for selvangivelsen er forlænget to måneder

Fristen for at sende informationer til skattemyndighederne er forlænget til den 1. september 2020. Normalt er fristen den 1. juli, men som følge af Covid-19 er fristen udskudt. Du har derfor yderligere to måneder til at få styr på de oplysninger, som skattemyndighederne beder om.

Almindeligvis skal du sende information om din virksomheds skatteforhold senest den 1. juli. Den frist er i år forlænget til den 1. september. Det betyder, at du har to måneder ekstra til at få styr på din virksomheds skatteoplysninger.

Nettoomsætningen afgør om du skal indsende årsregnskabsoplysninger

Hvis du har en virksomhed med en nettoomsætning på over 300.000 kroner, skal du oplyse om virksomhedens resultat for 2019. Du skal også oplyse, om du har brugt en revisor til at udarbejde dit årsregnskab, og om du skylder moms eller har moms til gode. Du skal desuden sende oplysninger om virksomhedens årsregnskab.

Hvis din virksomhed har en nettoomsætning på under 300.000 kroner, er du fritaget for at sende regnskabsoplysninger til skattemyndighederne. Du skal dog stadig oplyse, om du har fået bistand fra en revisor til udarbejdelsen af virksomhedens årsregnskab.

Er din virksomhed et selskab?

Hvis din virksomhed er et selskab, skal du være opmærksom på, at du er forpligtet til at udfylde informationer om de handler, som du har foretaget mellem dig og dit selskab. Det kan eksempelvis være de renter, som er tilskrevet mellemregningskontoen.

Hvis du forventer restskat

Selvom fristen for skatteoplysninger er forlænget til den 1. september, vil din restskat blive pålagt yderligere renter fra 1. juli. Det kan derfor være fordelagtigt, hvis du kan betale din restskat inden 1. juli. Kan du først betale efter 1. juli, vil din restskat blive pålagt et fast tillæg på 4 procent af restskattebeløbet.

 

26.05.2020

Nu kan din virksomhed blive yderligere kontrolleret

Folketinget har netop vedtaget den såkaldte kontrolpakke. Med lovændringerne får Erhvervsstyrelsen nye muligheder for at kontrollere din virksomhed og din årsrapport, ligesom styrelsen får nye muligheder for at tvangsopløse dit selskab.

Erhvervsstyrelsen får i fremtiden nye muligheder for at kontrollere virksomheder og disses årsrapporter, ligesom styrelsen får nye muligheder for at handle på konstaterede fejl og mangler, eksempelvis ved at tvangsopløse selskaber.

Erhvervsstyrelsen kan blandt andet:

 • Digitalt afvise en fejlbehæftet årsrapport eller selskabsretlig anmeldelse i forbindelse med digital forhåndskontrol.
 • Offentliggøre navnet på en virksomhed, der kontrolleres og offentliggøre resultatet af kontrollen.
 • Sende et selskab til tvangsopløsning, hvis virksomheden ikke efterkommer et påbud eller indsender krævet dokumentation.

Nettoomsætningen skal oplyses

Et nyt krav er, at du skal oplyse nettoomsætningen ved indberetning af årsrapporten. Oplysningen om nettoomsætning offentliggøres dog ikke og er undtaget fra aktindsigt. Kravet indføres for, at Erhvervsstyrelsen kan kontrollere om din virksomhed har aflagt årsrapport efter den rigtige regnskabsklasse, og om et eventuelt fravalg af revision er lovligt.

Dette oplysningskrav gælder for årsrapporter, der indberettes efter den 1. januar 2021.

Forbud mod stråmænd

Andre af de nye krav vil gøre det vanskeligere for svindlere at gemme sig bag stråmænd og falske selskabsadresser. Der er blandt andet et nyt krav om, at medlemmer af ledelsen reelt skal udøve de ledelsespligter, der følger af selskabsloven, og Erhvervsstyrelsen kan kontrollere, at dette finder sted. Erhvervsstyrelsen kan også foretage kontrol med henblik på at sikre, at virksomheden reelt er til stede og kan kontaktes på den adresse, der er registreret i CVR.

Tjek den digitale postkasse

De skærpede kontrolregler kan i nogle tilfælde også få konsekvenser for lovlydige virksomheder. Da styrelsen i flere tilfælde kan sende selskaber til tvangsopløsning, er det fremover endnu mere vigtigt, at du løbende tjekker din virksomheds digitale postkasse og reagerer, hvis Erhvervsstyrelsen eksempelvis kræver yderligere dokumentation for et forhold. Hvis du ikke er tilstrækkelig opmærksom på din virksomheds digitale postkasse, kan det i værste fald resultere i, at din virksomhed tvangsopløses.

 

11.05.2020

Giv depechen videre med et virksomhedstestamente

Hvis du ønsker at hjælpe både dine arvinger og din virksomhed, er et virksomhedstestamente måske vejen frem.

Coronakrisen har tydeligt vist, at uforudsete hændelser kan ramme alle virksomheder. Udover kraftig økonomisk tilbagegang kan også ulykke, sygdom eller død især påvirke mindre ejerledede virksomheders evne til at overleve. I små og mellemstore virksomheder kan mange funktioner være varetaget af ejeren alene. Medarbejdere eller familiemedlemmer kender måske intet til ordrebogen, særlige adgangskoder, IT-systemer eller sågar produktionshemmeligheder.

Når en virksomhed mister sin ejerleder, kan det tage tid, inden en ny ledelse er på plads. Ved dødsfald vil der være en periode, mens en bobestyrer udpeges, arven fordeles og en arving indtræder i virksomheden. En anden mulighed ved dødsfald kan være, at en ledende medarbejder overtager roret i virksomheden og varetager den daglige ledelse, indtil boet er på plads.

Det er desværre alt for tit, at der ikke er lavet reelle planer for, hvad der skal ske, når virksomhedens ejer er væk. Med et virksomhedstestamente kan virksomhedens ejerleder igangsætte planlægningen af et generationsskifte, et salg eller en nedlukning.

Du kan betragte et virksomhedstestamente som en konkret drejebog for, hvad der skal ske den dag, hvor ejerlederen dør eller bliver uarbejdsdygtig. Derfor bør virksomhedstestamentet indeholde en beskrivelse af de praktiske ting, der foregår i virksomheden sammen med anvisninger og retningslinjer. Drejebogen vil være medvirkende til at sikre den fortsatte drift i virksomheden, mens der arbejdes på at finde en ny ledelse.

Et virksomhedstestamente kan eksempelvis medvirke til:

 • At dine kunder fortsat vil opleve, at virksomheden er leveringsdygtig og overholder sine aftaler
 • At dine leverandører ikke oplever manglende varetagelse af virksomhedens forpligtelser, eksempelvis manglende betalinger
 • At din virksomhed har en ledelse med beslutningskompetence
 • At dine arvinger kender dine ønsker for virksomhedens fremtid – uanset om det måtte være generationsskifte, salg eller fortsat drift
 • At dine arvinger ikke ender i en uønsket situation eller skal træffe beslutninger, de ikke er klædt på til

Et virksomhedstestamente er ikke et juridisk bindende dokument, men til at understøtte et virksomhedstestamente kan du tilpasse virksomhedens vedtægter og ejeraftaler. Det kan eksempelvis medvirke til, at virksomheden har en tegningsberettiget ledelse samme dag, du ikke selv er der mere. Det er egentlig kun din eget valg, hvor langt du er villig til at gå med planlægningen af virksomhedens drift ved død eller anden form for uarbejdsdygtighed.

 

30.04.2020

Nu kan du få momsen tilbage

Coronakrisen har betydet, at mange virksomheder står og mangler penge nu og her. Derfor har Folketinget netop besluttet, at erhvervsdrivende kan få tilbagebetalt den seneste momsangivelse som et rentefrit lån.

Folketinget har netop besluttet, at momspligtige og lønsumsafgiftspligtige virksomheder kan søge om at få tilbagebetalt den seneste angivelse som et rentefrit lån.

 • Afregner din virksomhed kvartalsvis eller halvårlig moms, kan du søge om lån for det momsbeløb, som omfattede 4. kvartal 2019 eller 2. halvår 2019 og havde betalingsfrist den 2. marts 2020.
 • Er din virksomhed lønsumsafgiftspligtig efter metode 4, kan du desuden søge om et rentefrit lån for den første angivelse i 2020, hvor fristen hed 15. april 2020. Har du allerede angivet overskuddet for 2019, kan du alternativt ansøge om et lån på 25 procent af afgiften af overskuddet i 2019.

En række betingelser skal være opfyldte

Du skal være opmærksom på, at en række betingelser skal være opfyldte for at modtage de rentefri lån:

 • Du skal senest ansøge om lånet den 15. juni.
 • Du skal betale lånet tilbage senest den 1. april 2021. Stopper eller ophører din virksomhed inden det tidspunkt, skal du betale lånet tilbage inden for 14 dage.
 • Du skal have betalt det beløb, som du angav for enten moms eller lønsum.

Desuden må din virksomhed ikke være under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, likvidation eller tvangsopløsning. Samtidig må virksomheden ikke i perioden 9. april 2020 til 15. juni 2020 have skiftet 50 procent eller mere af ejerkredsen, medmindre der foreligger en erklæring fra en uafhængig, godkendt revisor om ejerskiftet.

Lånet vil blive udbetalt via din skattekonto. Hvis saldoen er negativ på tidspunktet for udbetaling, eller er der restancer sendt til inddrivelse, vil det alene være det beløb, som er tilbage efter modregning, du modtager som lån. Har din virksomhed en aftalt afdragsordning eller ubetalte krav på skattekontoen, vil din virksomhed i stedet for et lån, blive bevilget en rentefri henstand på det beløb, der er modregnet på skattekontoen med, frem til den 1. april 2021.

 

03.04.2020

Frist for indsendelse af årsrapporter er udsat tre måneder

Selskaber, erhvervsdrivende fonde og andre virksomheder, der skal indberette årsrapport til Erhvervsstyrelsen, får nu forlænget fristen med tre måneder på grund af coronakrisen. Du har derfor tre ekstra måneder at indsende årsrapporten uden risiko for afgifter eller tvangsopløsning. Fristen er ikke betinget af, at den enkelte virksomhed har konkrete vanskeligheder ved at opfylde den sædvanlige indsendelsesfrist.

Konkret betyder de nye regler eksempelvis:

Årsrapportens balancedato Seneste frist for indberetning af den godkendte årsrapport
30. november 2019 31. juli 2020
31. december 2019 31. august 2020
31. marts 2020 30. november 2020

Generalforsamlingen skal godkende årsrapporten

Selskabets årsrapport skal som sædvanlig godkendes på en ordinær generalforsamling, inden den indberettes til Erhvervsstyrelsen, og i nogle selskabers vedtægter er der fastsat datoer for, hvornår generalforsamlingen skal afholdes. Med det gældende forsamlingsforbud og situationen i øvrigt kan det være vanskeligt eller umuligt at overholde vedtægternes frister. De nye regler gør, at selskabet kan fravige sine vedtægter på dette punkt således, at både generalforsamlingen og indberetningen af årsrapporten kan udskydes. Dette gælder uanset, om selskabet er ramt af det aktuelle forsamlingsforbud eller ej.

Afgifter og tvangsopløsning

De afgifter, som et selskabs øverste ledelse bliver pålagt ved for sen indberetning af årsrapport til Erhvervsstyrelsen, udskydes tilsvarende. Afgifternes størrelse beregnes således i forhold til den forlængede indsendelsesfrist. Tilsvarende gælder det tidspunkt, hvor Erhvervsstyrelsen sender et selskab til tvangsopløsning som følge af manglende årsrapport.

Aftal med din revisor

Rigtig mange virksomheder er hårdt ramt af coronakrisen og har fokus på at frembringe likviditet og få del i regeringens hjælpepakker. Forlængelsen af fristen for indberetning af årsrapport kan derfor være relevant, men bør ikke unødigt udskyde udarbejdelsen af årsrapporten. Samfundet, kreditinstitutter og samarbejdspartnere har fortsat gavn af aktuel regnskabsinformation. Aftal med din revisor, hvordan I bedst tilrettelægger arbejdet med årsrapporten og de mange andre vigtige opgaver i de kommende måneder.

 

31.03.2020

Hjælpepakke: Lønkompensation til fyringstruede

Der ydes midlertidig lønkompensation til virksomheder, som forventer at skulle afskedige medarbejdere som følge af COVID-19. Med andre ord kan din virksomhed modtage lønkompensation i stedet for at afskedige de pågældende medarbejdere.

Som en del af statens hjælpepakker kan du søge om lønkompensation til fyringstruede medarbejdere. Du kan søge om lønkompensation for perioden fra og med 9. marts 2020 til og med den 8. juni 2020. Du kan kun søge en gang i perioden, men hvis det viser sig, at du eksempelvis gerne vil sende flere medarbejdere hjem i en længere periode, er det muligt at sende et supplement til ansøgningen.

Hvem er omfattet af ordningen?
Ordningen gælder for virksomheder, der er registreret i CVR, og som står over for at skulle varsle afskedigelser for minimum 30 procent af medarbejderne på grund af arbejdsmangel. Tal med din revisor, om din virksomhed er omfattet. Der er ikke et minimumskrav til antal ansatte, hvilket vil sige, at det gælder alle virksomhedsstørrelser fra og med én ansat. Alle dine ansatte, hvor der foreligger en ansættelseskontrakt, er som udgangspunkt omfattet, herunder deltidsansatte, barselsvikarer med videre. Dog er løsarbejdere, hvor der eksempelvis ikke er aftalt en ansættelse på over to dage, ikke omfattet af ordningen.

Ordningen omfatter også, at du kan opnå lønkompensation, hvis du står for at skulle afskedige 50 medarbejdere eller derover, underordnet hvad det samlede antal ansatte er.

Hvornår er der mulighed for lønkompensation?
Du har mulighed for lønkompensation til både månedslønnede og timelønnede, hvis nedenstående gør sig gældende:

 • Medarbejderen, der søges lønkompensation for, er ansat før den 9. marts 2020.
 • Medarbejderen, der søges lønkompensation for, arbejder ikke under hjemsendelsen.
 • Virksomheden foretager ikke afskedigelser af økonomiske årsager i lønkompensationsperioden.
 • Medarbejderen, der søges lønkompensation for, holder fem feriedage eller lignende i kompensationsperioden.

Hvordan fungerer lønkompensationen?
Udgangspunktet for beregning af lønkompensation udgøres af den ansattes gennemsnitlige løn. Det er ikke muligt at aftale lønnedgang inden for kompensationsperioden, mens en aftale om lønnedgang foretaget før kompensationsperioden er gældende.

Din virksomhed kan opnå lønkompensationen for 75 procent af de samlede lønudgifter til de fastansatte hjemsendte medarbejdere og 90 procent af lønnen for de timelønnede hjemsendte medarbejdere.

For fastansatte kan du maksimalt opnå lønkompensation på 30.000 kroner månedligt uanset om de er ansat som funktionærer og ikke-funktionærer.

Ansøgning
Der er åbent for ansøgning via virksomhedsguiden.dk. Seneste ansøgningstidspunkt er den 30. juni 2020.

Se vejledning til hvordan du udfylder ansøgning (Link til virksomhedsguiden)

Ved ansøgning om kompensation for mere end 25 medarbejdere skal virksomheden uploade en CSV-fil med oplysninger.

Se vejledning til hvordan du opretter en CSV-fil (Link til virksomhedsguiden)

 

28.02.2020

Skærpet beskatning af leasede firmabiler

Folketinget har vedtaget en skærpet beskatning af leasingbiler. Stramningen gælder for leasingbiler, der tages i brug den 1. februar 2020 og senere. Stramningen gælder dermed ikke for de leasingbiler, der allerede trillede rundt på vejene før 1. februar.

Har du taget en leaset bil i brug den 1. februar 2020 eller derefter, gælder nye og skærpede regler for beskatningen. Stramningen går ud på, at du skal beregne værdien af fri bil ud fra værdien ved leasingselskabets genberegning, hvis genberegningsværdien er højere end bilens nyvognspris. Hvis firmaet selv køber og ejer bilen, beregner du værdien af fri bil ud fra bilens nypris de første tre år efter bilens første indregistrering. Nyprisen er købsprisen hos autoforhandler og gælder leasede biler i de første fire måneder fra indregistreringen.

Tidligere strammerede Folketinget reglerne for registreringsafgift, så leasingselskaber blev pålagt at foretage en genberegning af bilens handelsværdi senest fire måneder efter første indregistrering. Den nye lov medfører, at værdien af fri bil fremover skal forhøjes, når værdien af den leasede firmabil bliver genberegnet. Det giver en højere beskatning af fri bil, hvis værdien ved genberegning overstiger nyvognsprisen. Det er ofte tilfældet ved leasede biler på grund af den lave købesum, som leasingselskaberne kan opnå via flåderabatter.

Leasingselskabet har pligt til at oplyse leasingtagere om det nye beregningsgrundlag.

Hvis genberegningen sker i midten af en måned, gælder den høje firmabilbeskatning for hele måneden.

Eksempel

Du leaser en Audi af et leasingselskab den 1. februar 2020 for 405.000 kroner. Den 1. juni genberegnes bilens værdi til 435.000 kroner.

Nuværende regler Nye regler Forskel
Nyvognspris 405.000
Genberegnet nyvognspris 435.000 30.000
Miljøtillæg 6.000 6.000
25 procent af 300.000 kroner 75.000 75.000
20 procent af værdi over 300.000 kroner 21.000 27.000 6.000
Skattepligtig værdi pr. år 102.000 108.000 6.000

 

17.02.2020

Har du styr på kørselsgodtgørelsen?

Husk at du skal føre kørselsregnskab og køre i din egen bil

Det er en betingelse for at få skattefri kørselsgodtgørelse fra din virksomhed, at du kører i din egen bil. Biler ejet af din ægtefælle eller fast samlever betragtes også som egen bil. Hvis du leaser bilen, gælder dette også som egen bil.

Erhvervsmæssig kørsel

Det er en betingelse, at kørslen i egen bil er erhvervsmæssig i lovens forstand.

Kørsel mellem forskellige arbejdspladser anses altid for erhvervsmæssig, mens der gælder særlige regler mellem bolig og arbejdsplads. Hvis du kører fra din bolig og direkte ud til en kunde eller en arbejdsplads, er kørslen som udgangspunkt også erhvervsmæssig, men du kan blive omfattet af 60-dages-reglen. Den går ud på, at Skattestyrelsen anser kørsel mellem bopæl og samme arbejdsplads i mere end 60 dage til samme arbejdsplads i løbet af en 12-måneders periode for at være privat fra dag 61.

Kørebog og kontrol

Det er yderligere en betingelse for at få skattefri kørselsgodtgørelse, at du udarbejder et kørselsregnskab, og at kørselsregnskabet kontrolleres og godkendes af din arbejdsgiver.

På Skattestyrelsens hjemmeside kan du finde et eksempel på en kørebog.

Følgende oplysninger skal fremgå af kørebogen:

 • dato for kørsel
 • kørslens destination (angives så tydeligt, at der ikke kan være tvivl)
 • kørslens formål
 • antal kørte kilometer
 • beregning efter de korrekte satser
 • kørslen er i medarbejderens eget køretøj (angiv bilens nummerplade).

Det er ikke et krav, at du skal bruge en bestemt blanket, men det kan være en fordel at bruge den samme opstilling fra gang til gang.

Satser for skattefri kørselsgodtgørelse:

År For de første 20.000 km For kørsel over 20.000 km
2019 3,56 kr. pr. km 1,98 kr. pr. km
2020 3,52 kr. pr. km 1,96 kr. pr. km

Lønmodtager

Det er en betingelse, at du anses som lønmodtager i virksomheden. For at blive anset som lønmodtager skal du skal modtage løn fra virksomheden, og det må ikke være et ubetydeligt eller symbolsk beløb. Der foreligger ingen faste retningslinjer for, hvad et ikke-ubetydeligt beløb er, men hvis man får mindstelønnen for sit arbejde, bør man være på den sikre side.

Forbud mod bruttolønsordning

Det er meget vigtigt at være opmærksom på, at lovgivningen indeholder et forbud mod bruttolønsordning, hvad angår skattefri kørselsgodtgørelse. Du må altså ikke aftale med virksomheden, at du går ned i løn som betingelse for at modtage skattefri godtgørelse. Hvis du indgår en aftale om bruttolønsnedgang, betyder det, at du skal betale skat af godtgørelserne.

 

29.01.2020

Håndværkerfradraget gælder også i 2020

Dine kunder har fortsat mulighed for at opnå fradrag for udgifter til udvalgte service- og håndværksydelser, som er udført i deres bolig. Nedenfor kan du læse om reglerne for 2019 og 2020.

Dine kunder kan fortsat opnå fradrag for udvalgte afholdte udgifter i deres bolig, hvad enten de er lejere eller ejere. Dette gælder også for andels- eller fritidsbolig. Der er dog visse betingelser, som skal være opfyldt, herunder blandt andet at kunden selv bor i boligen, når arbejdet udføres, og at boligen derfor ikke er lejet ud.

Kunden kan i 2020 opnå fradrag for op til 6.200 kroner (6.100 kroner i 2019) i serviceydelser og op til 12.500 kroner (12.200 kroner i 2019) i håndværksydelser. Skatteværdien af fradraget udgør cirka 26 procent.

Fradraget gælder alle voksne i husstanden. Er man gift eller samlevende, kan begge således opnå fradragene. Der er tale om et maksimalt fradrag, uanset hvor mange boliger kunden ejer. Ejer et ægtepar eksempelvis en helårsbolig og en fritidsbolig, og de har haft håndværksydelser på 25.000 kroner i ejerboligen og 25.000 kroner i fritidsboligen i løbet af 2020, kan ægteparret maksimalt få et fradrag på 12.500 kroner hver. Har man børn over 18 år i husstanden, kan de også opnå ovennævnte fradrag, hvis fakturaen er udstedt til barnet, og bliver betalt af barnet.

Faktura og betaling

Fradrag kan kun opnås, hvis arbejdet kan dokumenteres med faktura eller en skriftlig erklæring fra en privatperson. Derudover er det et krav, at betalingen sker elektronisk, eksempelvis med MobilePay, netbank eller Dankort. Vær opmærksom på, at for at opnå fradrag for arbejde udført i 2019, skal dette være betalt senest den 29. februar 2020.

Hvilke ydelser giver fradrag?

Fradrag kan alene opnås for arbejdsløn inden for visse service og- håndværksydelser, herunder vedligeholdelse og reparation af eksisterende bolig. Håndværksydelser omfatter blandt andet udvendig tilslutning til bredbånd, udvendigt malerarbejde, isolering af tag, reparation og forbedring af skorsten, udskiftning af ruder, vinduer og terrassedøre, isolering af ydervægge og gulv, afmontering af brændeovne, installation eller udskiftning af varmeanlæg og solenergi, ventilation, afløb, dræn og radonsikring. Der kan ikke opnås fradrag for nybyggeri eller genetablering af konstruktion eller lignende.

Serviceydelser omfatter almindelig rengøring, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde. De personer, der udfører serviceydelserne, skal være fyldt 18 år.

skattestyrelsens hjemmeside finder du en udtømmende liste over ydelser, der giver ret til håndværkerfradraget.

 

17.01.2020

Har du stadig styr på din virksomheds reelle ejere?

Ledelsen i virksomheder, der har pligt til at registrere virksomhedens reelle ejere, skal huske at ajourføre det centrale register på Virk.dk, når der sker ændringer. Her kan du genopfriske reglerne, der netop er blevet præciseret og skærpet.

Aktieselskaber og anpartsselskaber skal på Virk.dk registrere virksomhedens reelle ejere og hvilke rettigheder, de reelle ejere har, eksempelvis i form af stemmerettigheder. Registreringspligten gælder også for blandt andet interessentskaber, fonde og foreninger, mens personligt ejede virksomheder med kun én ejer ikke er omfattet af registreringspligten.

Din virksomhed skal sørge for, at registreringerne om reelle ejere løbende er korrekte. Bliver virksomheden bekendt med, at der er sket ændringer, skal virksomheden derfor hurtigst muligt registrere de nye oplysninger. Det kan være tilfældet, hvis virksomheden får en ny medejer, eller hvis ejerkredsen i virksomhedens holdingselskab ændres. Det kan også være tilfældet, hvis der er indgået en ny ejeraftale, hvor en kapitalejer får vetoret over væsentlige beslutninger vedrørende virksomheden.

Mindst en gang om året skal virksomheden undersøge, om der er ændringer i forhold til de registrerede oplysninger. Resultatet af den årlige undersøgelse skal som noget nyt fremlægges på det møde, hvor ledelsen godkender årsrapporten.

Det er virksomhedens ledelse, der har ansvaret for at indsamle og registrere korrekte oplysninger om virksomhedens reelle ejere. Hvis pligten ikke overholdes, kan ledelsen eller virksomheden få en bøde, og i værste fald kan virksomheden blive tvangsopløst.

I mindre virksomheder er det ofte let at indsamle ajourførte oplysninger om reelle ejere. I større virksomheder, eller hvor virksomheden indgår i en koncernstruktur, kan det være mere kompliceret. Under alle omstændigheder skal virksomheden opbevare dokumentation for de indhentede ejeroplysninger i fem år efter det reelle ejerskabs ophør.

Virksomhedens revisor har fremover pligt til at indberette eventuelle uoverensstemmelser til myndighederne, hvis revisoren konstaterer, at registreringerne af de reelle ejere ikke svarer til de faktiske forhold. Denne nye indberetningspligt skal bidrage til at sikre, at registreringerne i det offentlige register er korrekte.

Reelle ejere

Reelle ejere er de fysiske personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer virksomheden. Det kan være i form af direkte eller indirekte ejerskab over en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne. Det er en indikation på reelt ejerskab, hvis en person har mere end 25 procent af ejerandelene eller stemmerettighederne i virksomheden.

 

23.12.2019

Den skattefrie seniorpræmie stiger markant i 2020

Den skattefrie seniorpræmie stiger fra 30.000 kroner til 42.820 kroner i 2020. Men hvad er reglerne for at kunne opnå en seniorpræmie, og hvad skal du huske at være opmærksom på?

Hvis du har medarbejdere, som har nået folkepensionsalderen, og de ønsker at fortsætte med at arbejde, kan du måske holde lidt længere på dem ved hjælp af seniorpræmien. I 2020 bliver den skattefri seniorpræmie forøget med 43 procent, og du kan som arbejdsgiver aktivt udnytte denne mulighed, hvis du ønsker at holde lidt længere på dine ansatte.

Fra 30.000 til 42.820 kroner

Medarbejdere kan modtage den skattefrie seniorpræmie, hvis de fortsætter med at arbejde det første år efter pensionsalderen. For at modtage seniorpræmien på 42.820 kroner skal medarbejderen være født den 1. januar 1954 eller senere og have haft mindst 1.560 løntimer de første 12 måneder efter folkepensionsalderen. Det vil sige, at medarbejderen i gennemsnit skal have arbejdet 30 timer om ugen.

Seniorpræmie ved arbejde i andet år

Hvis medarbejdere fortsætter med at arbejde det andet år efter folkepensionsalderen eller måske først starter med at arbejde der, kan disse opnå en skattefri seniorpræmie på 25.500 kroner. For at få seniorpræmien på 25.500 kroner skal medarbejderne ligeledes være født den 1. januar 1954 eller senere og have haft mindst 1.560 løntimer fra 13 – 24 måneder efter folkepensionsalderen. Det er ikke et krav, at de er berettiget til eller har modtaget den første seniorpræmie for at opnå ret til den anden seniorpræmie.

Andre regler for selvstændigt erhvervsdrivende

For selvstændigt erhvervsdrivende gælder andre regler, hvor det er overskuddet i virksomheden som er afgørende for, om du er berettiget til præmien. Selvstændigt erhvervsdrivende skal i 2019 have et overskud før renter på cirka 190.000 kroner (2019) og cirka 193.000 kroner (2020) for at få seniorpræmie.

 

17.12.2019

Taksterne for befordringsgodtgørelse og kørselsfradrag falder i 2020

Skatterådet har fastsat satserne for befordringsgodtgørelse og kørselsfradrag for det kommende år. Satserne falder i 2020, fordi køretøjer kan køre længere på literen, og fordi brændstofpriserne er faldende.

For de mange danskere, der erhvervsmæssigt kører i egen bil eller har mulighed for kørselsfradrag, vil det kommende år byde på et mindre fald i såvel satsen for befordringsgodtgørelse som i kørselsfradragssatsen. Skatterådet har nemlig fastsat 2020-satserne for disse, og begge falder. Baggrunden for faldene skal ses i, at Skatterådet forventer, at brændstofpriserne bliver lavere i 2020 i forhold til grundlaget for satsberegningerne for 2019, samt at køretøjer kører længere på literen. Derudover er der faldende udgifter til bilforsikringer. Hver efterår beregner Skatterådet satserne for det kommende år ud fra en vurdering af udgifterne til befordring med bil.

Sørg for at justere godtgørelsen i eIndkomst

Taksten for befordringsgodtgørelse for kørsel under 20.000 kilometer årligt falder fra 3,56 i 2019 til 3,52 kroner per kilometer i 2020. Satsen for kørsel over 20.000 kilometer årligt falder fra 1,98 kroner til 1,96 kroner per kilometer.

Husk at rette indberetningen for dine medarbejdere, for hvis du betaler medarbejderen en højere sats, skal medarbejderen betale skat af hele beløbet – medmindre den del af beløbet, der er over satsen, bliver beskattet som almindelig løn. Hvis du derimod betaler medarbejderen en lavere sats, er beløbet stadig skattefrit.

Hvis du eller dine ansatte kører bil som en del af arbejdet, er det vigtigt at have styr på de forskellige former for befordringsgodtgørelse samt reglerne for erhvervsmæssig kørsel. Du kan give en skattefri befordringsgodtgørelse til dine medarbejdere, hvis de bruger deres egen bil til erhvervsmæssig kørsel på arbejdet, og du skal indberette de skattefri kilometerpenge til Skattestyrelsen.

Kørselsfradraget falder også

Kørselsfradraget på satsen for kørsel mellem 25 og 120 kilometer vil falde fra 1,98 kr. pr. km til 1,96 kr. pr. km. Satsen for kørsel over 120 kilometer vil falde fra 0,99 kr. pr. km til 0,98 kr. pr. km. På grund af de faldende takster er det vigtigt for medarbejderne at være opmærksomme på, at forskudsopgørelsen skal tilpasses, så de undgår at skulle betale restskat.

Kørselsfradrag kan opnås ved længere end 12 kilometer til arbejde. Alle transportmidler giver fradrag. Det gælder eksempelvis bil, tog, bus eller cykel. Fradraget gælder kun de dage, hvor reel kørsel til og fra arbejde har fundet sted. Hjemmearbejdsdage, kursusdage og sygedage gælder altså ikke.

 

02.12.2019

Julefrokost finansieret af drikkepenge er skattefri

Hvis en medarbejder modtager drikkepenge, er beløbet B-indkomst. Tjenere skal eksempelvis selv oplyse, hvor meget de har modtaget i drikkepenge på selvangivelsen. Drikkepengene er altså som udgangspunkt arbejdsgiveren uvedkommende.

Hvis det på arbejdspladsen dog er aftalt, at medarbejderen ikke lægger drikkepenge i egen lomme, men videregiver dem til arbejdsgiveren, så er udgangspunktet, at det er virksomheden, der skal indtægtsføre beløbet. Det forudsætter, at kunderne er informeret om firmaets drikkepengepolitik enten mundtligt eller ved et tydeligt opslag i virksomheden. Ellers kan ansatte i værste fald risikere at blive beskattet af beløbet som første modtager.

Hvis arbejdsgiveren anvender drikkepengene til at holde julefrokost for personalet eller et andet skattefrit arrangement, bliver medarbejderne ikke beskattet af beløbet. Hvis arbejdsgiveren derimod efterfølgende deler drikkepengene ud til personalet, er der tale om en bonus, der skal beskattes som A-indkomst. Arbejdsgiveren skal i det tilfælde indeholde A-skat og AM-bidrag af beløbet som normal løn.

Drikkepenge, der deles mellem personalet

Hvis medarbejderne indbyrdes indgår en fast aftale om, at de deler drikkepengene, som de modtager fra kunderne, skal den enkelte medarbejder beskattes af de drikkepenge, som medarbejderen modtager af fælleskassen. Da drikkepengene kører uden om arbejdsgiveren, er de arbejdsgiveren uvedkommende. Beløbet er derfor B-indkomst, og medarbejderen skal selv give SKAT oplysninger om denne indtægt.

Drikkepenge, der betales med dankort

Hvis kunden betaler drikkepenge med sit dankort, eksempelvis ved at tillægge drikkepengene til det beløb, som regningen lyder på, betragtes det, som om pengene betales direkte til arbejdsgiveren. Hvis arbejdsgiveren efterfølgende udbetaler pengene til medarbejderne, skal beløbet anses som løn. Arbejdsgiveren skal indeholde A-skat og AM-bidrag af beløbet.

 

08.11.2019

Husk at tage backup af elektroniske oplysninger

Det er vigtigt at tage backup af elektroniske filer og dokumenter. Ejer af Roskilde Teltudlejning, Tom Rasmussen, fortæller her, hvordan det gik, da hackere fik adgang til it-systemerne og blandt andet krypterede 750 ordrer, som ikke kunne genskabes uden at skulle betale løsesum.

I 2015 begik Tom Rasmussen, indehaver af Roskilde Teltudlejning, en fejl. Uvidende om indholdet klikkede han på en mail, der lignede en uskyldig besked fra PostNord. Men det skulle han ikke have gjort. Få sekunder senere var al data i virksomheden krypteret af russiske hackere. ”Min søn havde forinden bestilt et par sko på nettet, så derfor fattede jeg ikke mistanke til den mail. Jeg tænkte bare, at det var godt, at skoene endelig var fremme,” siger Tom Rasmussen. Øjeblikket efter var alle de elektroniske oplysninger i virksomheden krypteret, og Tom Rasmussen modtog en mail fra en russisk hacker, der forlangte en løsesum for at frigive de data, der blev krypteret. Men teltudlejeren gik ikke umiddelbart i panik. Han havde for nylig underskrevet en aftale om ekstern backup af al data med en IT-leverandør. ”Med den aftale følte jeg mig sikker på, at alt kunne genskabes,” siger Tom Rasmussen. Men aftalen viste sig ikke at være meget værd. Kopien af Roskilde Teltudlejnings data viste sig at være for gammel, og informationer om cirka 750 ordrer manglede i systemet. Værdien af dem var 10 millioner kroner.

Frygt for lukning

”Jeg vidste, at de ordrer skulle være der, men jeg kunne ikke se, hvad der var bestilt eller hvornår. Og så gik jeg i panik. Hvis der ikke kom styr på det her, ville jeg være nødt til at lukke mit firma og fyre de omkring 20 ansatte, jeg har i sommerhalvåret,” husker Tom Rasmussen. Tom Rasmussen forsøgte derefter via danske IT-specialister at få låst dataene op. Og mens teltudlejeren vandrede utålmodigt rundt i virksomhedens lagerhal, forsøgte IT-folkene at frigive ordrebogen. Efter otte timers sved på panden måtte de erkende, at det ikke kunne lade sig gøre – krypteringen var simpelthen for dygtigt udført. ”Det er meget svært at konkurrere med de her teenagere, der sidder i en kælder langt væk og skyder de her mails afsted, så man skal virkelig tænke sig om, hver gang man åbner en mail,” siger Tom Rasmussen.

Bedre styr på sikkerheden

Til sidst måtte Tom Rasmussen erkende, at der ikke var andet at gøre end at betale de russiske hackere løsepenge for at låse virksomhedens IT-udstyr op. Han gik på en bitcoinbørs og fik overført pengene. 10 minutter senere var alle hans systemer oppe at køre igen. ”Det var en utrolig lettelse. Jeg ved godt, at man ikke bør betale hackere, fordi man fodrer det forkerte monster, men jeg kunne simpelthen ikke se en anden udvej i den situation: Det var betal eller gå konkurs,” siger Tom Rasmussen. I dag har han helt anderledes styr på IT-sikkerheden. Der tages backup af alle data hver 12. time, og al hans IT ligger i skyen, så ingen kan komme til det via en enkelt uheldig mail.

Ny kampagne for åbenhed om cyberangreb

Denne casehistorie er en del af en ny landsdækkende informationskampagne, som Erhvervsstyrelsen står bag. Læs mere om cybersikkerhed og kampagnen på sikkerdigital.dk

 

30.09.2019

Store bankoverførsler betyder ofte problemer

Bankoverførsler, der ikke minutiøst kan forklares, fører ofte til et torskegilde hos Skattestyrelsen og en skatteregning.

Det bliver understreget igen og igen, at enhver overførsel på bankkontoen enten som et stort beløb eller flere mindre beløb fra samme afsender skal kunne underbygges med en endog meget troværdig forklaring, der helst skal understøttes af retsgyldige dokumenter. Og igen og igen afgøres der sager af landets domstole, hvor en person får forhøjet sin skattepligtige indkomst, idet denne ikke kan komme med en – ifølge domstolene – troværdig og faktaunderbygget forklaring på bankoverførsler og kontante indbetalinger i banken.

 

Husk lånedokumenterne

Dette kan ses af en sag i byretten tidligere på året. En person havde modtaget 1.000.000 kroner på sin bankkonto. Beløbet var så væsentligt, at det førte til en politiundersøgelse, og at det daværende SKAT varslede, at det var en skattepligtig gave. Modtageren af beløbet forklarede til SKAT, at pengene var et lån, og at der ikke skulle ske beskatning af beløbet. Sagen endte i byretten, hvor der blev lagt vægt på, at modtageren af beløbet ikke kunne fremlægge et underskrevet gældsbrev. Der blev i sagsfremstillingen fremlagt et ikke dateret og ikke underskrevet gældsbrev, hvor der ikke kunne redegøres for gældsbrevets historik. Ifølge byretten forelå der derfor ikke en reel tilbagebetalingsforpligtelse. Derudover havde modtageren af beløbet ej heller overvejet at betale beløbet tilbage jf. byrettens afgørelse i juli 2019. Dermed endte det med, at modtageren af 1.000.000 kr. blev kendt skattepligtig af beløbet.

Sagen illustrerer tydeligt, hvor vigtigt det er at have orden i lånedokumenter. Det gælder uanset, om det er et lån mellem uafhængige parter eller et familielån. Lånedokumentet skal underskrives, og der skal være en reel tilbagebetalingsforpligtelse eksempelvis enten igennem løbende afdrag eller pr. anfordring. Husk, at der ikke i et gældsbrev kan indbygges afdrag i form af eksempelvis årlige gaver fra forældre til børn, da der så ikke foreligger en reel tilbagebetalingsforpligtelse.

 

12.09.2019

Dyr tur i mandskabsvogn med 4-årig niece

Da en motorcykelforhandler en søndag eftermiddag blev vinket ind til side af politiet på vej hjem fra et motocross-løb, var det starten på en dyr rundtur i retssystemet og en regning på over 300.000 kroner. Der var tale om en mandskabsvogn, og i bilen sad, ud over ham selv, hans bror og dennes 4-årige datter.

På baggrund af politirapporten krævede SKAT, at han skulle betale 170.000 kroner i registreringsafgift, fordi broderen og pigen ikke var ansat i firmaet. Manden klagede til Landsskatteretten, men Landsskatteretten støttede op om SKAT. Manden hyrede en advokat og klagede til byretten. I byretten fik han forståelse og slap for at betale de 170.000 kroner. Byretten lagde vægt på, at deltagelse i motocross-løbet var forretningsmæssigt begrundet, og at broderen havde en arbejdsmæssig funktion på dagen. Byretten så igennem fingre med, at broderens 4-årige datter var med i bilen, da der ikke var pasningsmuligheder den søndag.

Men Skatteministeriet var ubøjelige og ankede dommen til Landsretten. I Landsretten fik SKAT medhold i, at der var tale om privat brug af en mandskabsvogn, fordi den lille niece på 4 år var med i bilen. Ud over at skulle betale 170.000 kroner i registreringsafgift måtte motorcykelforhandleren af med 64.000 kroner i sagsomkostninger til Kammeradvokaten, og han blev også dømt til at tilbagebetale 32.000 kroner, som han i første omgang havde fået tilkendt i sagsomkostninger ved byretten. Herudover var der udgifter til egen advokat i Landsretten.

Ingen børn i en mandskabsvogn

Sagen viser, at der under ingen omstændigheder må sidde personer i en mandskabsvogn, der ikke har en streng erhvervsmæssig begrundelse. Man skal også passe på med at medtage familiemedlemmer eller andre, som ikke er ansat i firmaet, men der kan ud fra en konkret vurdering være en forretningsmæssig grund til, at andre personer end ansatte deltager, hvis de har en funktion, som kan sidestilles med ansatte.

Reglerne for mandskabsvogne er altså strengere end, hvad der gælder for specialindrettede varevogne, hvor man gerne må have børn med i bilen, hvis man kører til og fra et arbejdssted og eksempelvis sætter børn af i skole på vejen.

 

12.08.2019

Ramt af negative renter?

Har du et indestående i banken, og betaler du renter for det? Læs her, hvordan du kan undgå at betale negative renter, og hvilke rentesatser de forskellige banker opererer med.  

Hvis der står penge på din virksomheds bankkonto, kan du overveje, om det overhovedet kan betale sig at have dem stående, eller om du skal kigge på andre muligheder. Det er nemlig helt sædvanligt at få nul procent i rente på indlån og ikke ualmindeligt, at du skal betale negative renter for at have et indlån i din bank. Det er forskelligt fra bank til bank, hvornår banken opkræver rente af dig og, hvor meget banken opkræver. Du kan se på nedenstående tabel, hvad rentesatserne hos de forskellige banker er.

Kig på dit løbende likviditetsbehov og hav ikke flere penge stående som likvide midler i banken, end du har behov for i din virksomhed. Overskudslikviditet genererer ikke umiddelbart værdi for din virksomhed ved alene at stå i banken. Har du meget overskudslikviditet og langfristet gæld, så overvej at afdrage ekstraordinært på denne eller omlægge gælden. Det er oftest en god ide at udarbejde et likviditetsbudget, så du kan se dit behov for likviditet i din virksomhed.

Har du meget overskudslikviditet kan du også overveje at investere mere langsigtet i eksempelvis udvikling af din virksomhed eller andre projekter. Ved mindre overskudslikviditet kan du overveje at betale dine kreditorer hurtigere, måske kan du endda opnå en kontantrabat eller beregne, om det kan betale sig at indbetale mere i a conto skat eller på anden måde foretage forudbetalinger, hvor det giver fornuft og er forsvarligt.

 

Bank Rentesats på erhvervskunders indlån per 6. august 2019
Danske bank
Op til 1 mio. kr. 0,0 pct.
Over 1 mio. kr. -0,55 pct.
Nykredit
Op til 200.000 kr. 0,0 pct.
Over 200.000 kr. -0,5 pct.
Spar nord
Alle kunder -0,5 pct.
Nordea
De fleste kunder -0,5 pct.
De største kunder følger NBID-renten -0,6 pct.
Jyske Bank
De fleste kunder/som udgangspunkt -0,6 pct.
Sydbank
Alle kunder Individuelt

Kilde: finans.dk

 Forhandl med din bank

Hvis du betaler negative renter eller er i risiko for at gøre det, så tal med din bank. Forklar eksempelvis, hvorfor du har behov for overskudslikviditet, og hvordan du vil nedbringe den, samt hvad vilkårene i så fald vil være. Tal med din revisor om, hvad negative renter betyder for din virksomhed, og om det giver anledning til mulige ændringer.

 

24.05.2019

Pas på, når du handler firmabil med dig selv

Selskabsejere kan ikke nedbringe beskatning af firmabil ved at købe og sælge bilen mellem sig selv og selskabet.

Hvis du har firmabil, skal du beskattes. Dog afhænger beskatningen som udgangspunkt af, hvad købsprisen på bilen er. Det er derfor mest fordelagtigt for dig, at købsprisen er så lav som mulig. Reglerne om beskatning gælder også, når du selv ejer det selskab, som stiller bilen til rådighed for dig. Det beløb, som selskabet har købt bilen til, skal du derfor beskattes af. Det kan være fristende at forsøge at nedbringe denne købesum, når du som selskabsejer frit kan indgå aftaler på vegne af selskabet. Men kan du nu også dette med skattemæssig virkning?

Mellem selskabsejeren og selskabet er der et interessefælleskab, hvor der er en klar formodning for, at parterne vil tilgodese hinandens interesser og ikke kun sine egne. I disse tilfælde stilles der derfor højere krav til handler mellem parterne, da risikoen for snyd er højere her end mellem to uafhængige parter.

 

Ny byretsdom slår ned på køb og salg af samme firmabil

At man skal passe på med køb og tilbagesalg af firmabil ses klart og tydeligt i en ny byretsdom, hvor en selskabsejer, ifølge byretten, havde tænkt lidt for kreativt i forhold til at nedbringe beskatningen. Selskabsejeren købte firmabilen af sit selskab syv måneder efter, at selskabet havde købt den. Købet skete til et langt lavere beløb end det, som selskabet havde købt bilen for, og det kunne ikke godtgøres, at beløbet var markedsværdien. Efter fem måneder solgte selskabsejeren bilen retur til selskabet til et lavere beløb, og bilen blev på ny stillet til rådighed for selskabsejeren. På den måde var købsprisen på bilen blevet nedbragt og dermed også beskatningsgrundlaget.

Byretten mente dog ikke, at køb og tilbagesalg på den måde kunne påvirke beskatningen. Byretten udtalte nemlig, at en handel mellem parter i interessefælleskab både skal ske til markedsværdi og være reel. Handlerne blev ikke anset som reelle, fordi handlerne udelukkende var sket med det formål at nedbringe beskatningen. Der skulle derfor skattemæssigt ses bort fra handlerne, selv om de var civilretlige gyldige, og beskatningen af firmabilen skulle ske ud fra den oprindelige købspris. Selskabsejeren skulle ovenikøbet også beskattes af fri bil i de fem måneder, han selv havde ejet bilen.

 

14.05.2019

Iværksætterselskaber skal omregistreres  

Fra den 15. april 2019 var det slut med at stifte nye iværksætterselskaber. De eksisterende iværksætterselskaber skal inden for to år enten omregistreres til anpartsselskaber med en kapital på minimum 40.000 kroner eller lukke ned. Ellers vil de blive tvangsopløst.

Fra den 15. april 2019 var det ikke længere muligt at stifte nye iværksætterselskaber (IVS). De eksisterende selskaber kan fortsætte i to år frem til den 15. april 2021. I denne periode gælder de hidtidige særlige krav, herunder kravet om årligt at henlægge mindst 25 procent af overskuddet til IVS-reserven, indtil kapitalkravet er opfyldt. De eksisterende iværksætterselskaber skal inden for de to år omregistreres til anpartsselskaber med en selskabskapital på minimum 40.000 kroner eller frivilligt lukkes ned. Ellers vil de blive tvangsopløst.

Omregistrering til anpartsselskab

Ved omregistreringen til et anpartsselskab skal selskabets vedtægter ændres, herunder navn og kapitalforhold. Ændringerne skal besluttes på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling og registreres på Virk.dk. Ved omregistreringen skal selskabet dokumentere, at kapitalen er tilstede. Det kan gøres på to måder. Enten ved at revisor afgiver en erklæring om, at selskabets kapital er tilstede eller ved, at selskabets reviderede årsregnskab viser kapitalens tilstedeværelse.

Hvis det reviderede regnskab anvendes, skal du være opmærksom på:

 • Selskabets reviderede årsregnskab skal indeholde en revisorerklæring uden modifikationer.
 • Årsregnskabet skal vise, at selskabet har mindst 40.000 kroner tilsammen i selskabskapital og reserver, der kan overføres til selskabskapitalen.
 • Årsregnskabets balancedag skal være senest fem måneder forud for beslutningen om omregistrering.

Hvis omregistreringen foretages på baggrund af det reviderede årsregnskab, skal selskabets ledelse erklære sig om, at selskabskapitalen på minimum 40.000 kroner er tilstede, når omregistreringen besluttes. Ledelsens erklæring skal offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system.

Omregistrering nu eller senere

Hvis du driver din virksomhed som et iværksætterselskab, skal du overveje, hvornår du ønsker at omregistrere til et anpartsselskab, og hvilken form for dokumentation du ønsker at anvende. Måske er der behov for yderligere kapital, inden omregistreringen kan finde sted? Måske har du allerede nu mulighed for at omregistrere på baggrund af virksomhedens reviderede årsregnskab?

 

30.04.2019

Ejerskifte i familien kan blive dyrere

Hvis du overvejer at ejerskifte din virksomhed til en nærtstående, kan det være, at du skal gøre alvor af dine overvejelser nu. Bo- og gaveafgiften ligger i øjeblikket på seks procent, men den kan meget vel stige, hvis vi får en ny regering efter det kommende folketingsvalg.

Hvis du ejerskifter din virksomhed til en nærtstående, skal du betale seks procent i bo- og gaveafgift. Afgiften er blevet lempet ad to omgange fra 15 procent i primo 2017 til de nuværende seks procent, og af lovgivningen fremgår, at den skal falde yderligere til fem procent i 2020. Det har været fremført, at en eventuel anden farve regering vil arbejde for, at bo- og gaveafgiften stiger igen.

Hvis du påtænker et ejerskifte og kun lige er begyndt på processen, kan det derfor være en god idé at sætte mere skub i overvejelserne, hvis du vil være sikker på at kunne ejerskifte med en bo- og gaveafgift på maksimalt seks procent. På den anden side kan det være en god idé at vente, hvis bo- og gaveafgiftsloven ikke bliver ændret, og afgiften derfor bliver nedsat til fem procent i 2020.

Krav til den nuværende ejer

For at være omfattet af den lave afgift på ejerskiftet skal du som nuværende ejer have ejet virksomheden i mindst et år før overdragelsen, og du eller dine nærtstående skal have arbejdet aktivt i virksomheden i mindst et år. Dette krav indebærer, at du eller dine nærtstående skal have arbejdet i virksomheden i minimum 50 timer månedligt. Hvis din virksomhed er et selskab, skal du som ejer eller dine nærtstående have været med i ledelsen i mindst et år af ejertiden.

 Krav til modtager

Det er også afgørende, at ejerskiftet sker til nærtstående, hvis ejerskiftet skal ske til den lave afgift. Nærtstående defineres overordnet som ægtefælle, børn, børnebørn, svigerbørn, forældre og bedsteforældre. Hvis overdrageren ikke har nogen børn, anser man også søskende og deres børn som nærtstående. Listen er ikke udtømmende, så tal med din revisor om, hvem i din familie, tidligere familie eller samlevende, der defineres som nærtstående. Endvidere må modtager ikke helt eller delvist overdrage virksomheden igen inden for en treårsperiode. I så fald bliver afgiften forholdsmæssigt forhøjet og skal indbetales til Skattestyrelsen.

Krav til virksomhed

Den lave bo- og gaveafgift er forbeholdt ejerskifte af en erhvervsvirksomhed. Det vil sige, at såkaldte pengetankselskaber, hvor hovedaktiviteten i selskabet er udlejning af fast ejendom og / eller passiv pengeanbringelse ikke kan overdrages med en afgift på pt. seks procent.

Komplicerede regler

Reglerne er komplicerede, så det er vigtigt, at du inddrager din revisor og får professionel rådgivning, således at ejerskiftet foretages korrekt, såfremt du vil overdrage din virksomhed med en afgift på seks procent til dine nærtstående. Og husk at få vendt hele ejerskiftet, herunder dine ønsker for fremtiden både for dig selv og din virksomhed, så du kan få en god ejerskifteproces.

 

11.04.2019

Muligheder for medarbejderaktier

Når en virksomhed drives i selskabsform, kan virksomheden som et frynsegode eller i et forsøg på at fastholde medarbejderne tilbyde en eller flere medarbejdere at blive medejere af virksomheden. Dette kan gøres ved at tilbyde medarbejdere en option til at købe eller tegne aktier i selskabet til favørkurs. Ofte løber optionen i 1-3 år, så medarbejderen kan tage bestik af kursen, før medarbejderen vælger at udnytte optionen. Reglerne gælder også for anparter.

For så vidt angår den skattemæssige behandling af medarbejderaktier, er hovedreglen, at medarbejderne allerede bliver beskattet den dag, hvor de udnytter købe- eller tegningsretten. Forskellen mellem aktiernes handelspris og den pris, som medarbejderen betaler, beskattes som personlig indkomst inklusive AM-bidrag. Skattemæssigt er det altså ikke en fordel, da forskelsbeløbet beskattes på samme måde som løn og på et tidspunkt, hvor man måske ikke har solgt aktierne endnu.

 

Mulighed for at udskyde skatten

Dog gælder den særregel, at man kan tilbyde enkelte medarbejdere aktier til favørkurs, uden at de beskattes på tildelingstidspunktet. For disse aktier gælder det, at de først beskattes den dag, hvor medarbejderen sælger aktierne. Indkomsten vil i disse tilfælde være aktieindkomst. Den helt elementære betingelse for disse optioner er, at fordelen på tildelingstidspunktet ikke må overstige 10 procent af medarbejderens årlige bruttoløn. Hvis en medarbejder således har en løn på 600.000 kroner om året, må firmaet tilbyde aktier til en pris, der ligger op til 60.000 kroner lavere end handelsprisen på det tidspunkt, hvor man tildeler optionen.

I år har lovgivningen desuden gjort det muligt, at man kan tildele medarbejdere en fordel på køb af aktier, der går helt op til 20 procent af bruttolønnen. Men det forudsætter, at tilbuddet fremsættes på lige vilkår til mindst 80 procent af medarbejderne. Mange firmaer er kun interesserede i at tilbyde enkelte nøglemedarbejdere optioner til medejerskab af firmaet, og i disse tilfælde gælder der altså stadig den begrænsning, at fordelen ikke må overstige 10 procent af den enkelte medarbejders årsløn.

Skattemæssigt er det kun en fordel for medarbejderne at få aktieoptioner, hvis de betaler topskat. Topskattegrænsen ligger i 2019 på 558.043 kroner før AM-bidrag.

 

28.03.2019

Er din virksomhed klar til de nye ferieregler?

Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020, men allerede fra den 1. september 2019 indtræder en overgangsperiode, hvor særlige regler gælder. Du bør derfor allerede nu overveje, hvilken betydning reglerne får for din virksomhed, og om I er klar til at håndtere de nye regler.

Med den nye ferielov indføres princippet om samtidighedsferie, som indebærer, at lønmodtagere kan holde ferie allerede måneden efter, at ferien er optjent. Eksempelvis optjener en fuldtidsansat lønmodtager 2,08 feriedage i september 2020, og disse feriedage kan afholdes allerede i oktober 2020. Dette er en væsentlig ændring i forhold til de gældende regler om forskudt ferie, hvor lønmodtageren optjener retten til ferie i kalenderåret, men først kan afholde den optjente ferie i det efterfølgende ferieår, der begynder den 1. maj. Efter den nye ferielov kan en lønmodtager endda holde ferie, før den reelt er optjent, hvis lønmodtageren og arbejdsgiveren aftaler dette. Det kan eksempelvis blive aktuelt, hvis lønmodtageren ønsker at holde en uges efterårsferie i oktober 2020 uden at have optjent nok feriedage efter det nye princip om samtidighedsferie.

Ligesom i den gældende ferielov optjener lønmodtagere ret til fem ugers betalt ferie om året. Månedslønnede får typisk løn under ferie samt et ferietillæg på 1 procent. Timelønnede får typisk ikke løn under ferie, men i stedet en feriegodtgørelse (feriepenge) på 12,5 procent af feriepengegrundlaget.

Overgangsperioden

Den såkaldte overgangsperiode løber fra 1. september 2019 til 31. august 2020. De feriedage og tilhørende feriemidler, som lønmodtageren optjener i overgangsperioden, skal i første omgang indefryses. Når lønmodtageren rammer folkepensionsalderen, udbetaler Lønmodtagernes Fond for tilgodehavende Feriemidler de indefrosne midler til lønmodtageren. I nogle tilfælde kan lønmodtageren søge om en tidligere udbetaling, eksempelvis ved overgang til efterløn og førtidspension. Overgangsperioden og indefrysningsordningen sikrer en glidende overgang fra gældende ferielov til den nye ferielov, uden at lønmodtagerne har ret til dobbelt ferie med løn.

Konsekvenser for virksomheder

For hver lønmodtager skal virksomheden opgøre optjente feriedage og tilhørende feriemidler i overgangsperioden. Dette skal indberettes til fonden senest den 31. december 2020. Virksomheden kan vælge enten at indbetale de optjente feriemidler til fonden eller at vente med at indbetale og i stedet beholde midlerne i virksomheden, indtil lønmodtageren når pensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet. De indefrosne feriemidler indekseres i så fald hvert år, så virksomhedens forpligtelser, der til sin tid skal betales til fonden, stiger år for år. Hvert år sender fonden en opgørelse over stigningen (indekseringen) til virksomheden samt en opkrævning om betaling af feriemidler for lønmodtagere, der er nået pensionsalderen.

Vær opmærksom på, at den nye ferielov indeholder en række yderligere forhold, som kan være relevante for din virksomhed, og som ikke er blevet berørt her.

 

13.03.2019

Investér overskuddet fra din selvstændige virksomhed

Hvis du er i virksomhedsordningen, kan det være en god idé at investere virksomhedens overskud i stedet for at hæve beløbet med det samme eller at lade overskuddet stå på din virksomheds bankkonto.

Når du som selvstændig benytter virksomhedsordningen, beskattes din virksomheds resultat med en aconto skat på 22 procent. Hæver du overskuddet, bliver det beskattet som personlig indkomst.

Virksomhedsordningen giver dig mulighed for at vente med at hæve overskuddet og i stedet spare op til hævning senere. Opsparet overskud kan hæves i et senere år, så din personlige beskatning kan udjævnes mellem år med store overskud og år med små overskud. Det kan også være en fordel at opspare overskud i virksomheden til senere hævning på den del af overskuddet, der overstiger grænsen for betaling af topskat, fordi topskattegrænsen øges over de næste kommende år.

Har du valgt at opspare virksomhedens overskud, kan det desuden være en fordel at investere overskuddet frem for at lade beløbet stå på en lavt forrentet bankkonto. Skattereglerne gør, at du skal være opmærksom på, hvad din virksomhed investerer i. Du kan som udgangspunkt ikke investere direkte i aktier eller værdipapirer, uden at dette udløser en personlig beskatning. Men du har dog en række andre muligheder for at investere, uden at det udløser personlig beskatning. Det gælder følgende:

 • Aktier og investeringsbeviser, hvis de udstedes af kollektive investeringsinstitutter, der geninvesterer afkastet med lagerbeskatning (akkumulerende investeringsforeninger),
 • Forrentede indeksobligationer, der er låst til et indeks med fast afkast,
 • Andelsbeviser i erhvervsfremmende foreninger,
 • Konvertible obligationer. Dog kun så længe de ikke konverteres til aktier.

Vær opmærksom på, at hvis du investerer i værdipapirer, der ikke efter lovgivningen og praksis kan indgå i virksomhedsordningen, vil det medføre, at Skattestyrelsen vil anse dette for en hævning til personlig brug med dertilhørende personlig beskatning.

Oplysninger om investeringer skal medtages i indberetninger til Skattestyrelsen.

 

28.02.2019

Skattefordel ved at investere i små virksomheder

Investorer får et særligt skattefradrag ved investering i unoterede selskaber, der er i en opstartsfase eller som skal udvide til nye markeder. Fradraget udgør 59 procent af anskaffelsessummen.

Har du planer om at investere en del af din personlige formue i aktier, giver skattelovgivningen dig mulighed for at udnytte et skattefradrag baseret på investering i unoterede selskaber. Det nye investorfradrag giver et fradrag uden genbeskatning, hvis du blot beholder aktierne i tre år. Investorfradraget skal ikke modregnes i aktiernes anskaffelsessum.

Betingelser for investorfradrag

 • Selskaber, fonde og foreninger kan ikke bruge de nye regler. Kun personer kan få investorfradrag.
 • Investeringen skal ske ved kontant indbetaling som en kapitalforhøjelse eller som køb af kapitalandele i et selskab, hvor investeringen har stået på en bankkonto i forbindelse med stiftelsen.
 • Investeringen skal foretages i selskaber, der enten er i en opstartsfase eller i selskaber, som er i en vækstfase. Et selskab er i en opstartsfase, hvis der er gået højst syv år, fra selskabet har sendt sin første faktura.
 • Du eller din nære familie må ikke eje kapitalandele i selskabet i investeringsåret eller de to foregående år, og i samme periode må I ikke have solgt aktiver til selskabet.
 • En godkendt revisor skal afgive en erklæring med høj grad af sikkerhed om, hvorvidt selskabet lever op til ovennævnte betingelser.

Du må ikke sælge de erhvervede kapitalandele de første tre år efter investeringen, og selskabets virksomhed må ikke i overvejende grad bestå i passiv kapitalanbringelse i investeringsåret og de følgende tre år. Som investor skal du give skriftlig oplysning om, at der foretages investorfradrag til selskabet, der investeres i. Fonden eller selskabet skal indberette fradraget.

Der gælder ikke nogen mindstegrænse for investeringernes størrelse, og investeringen må gerne være fordelt på flere unoterede selskaber.

Så meget kan du trække fra:

Årligt loft på investering 2019-2022 400.000 kroner
Fradragets størrelse 59,0 % 236.000 kroner
Skatteværdi af fradraget 25,6 %  60.416  kroner

Som du kan se af ovenstående tabel, får du en kontant skatterabat på 60.416 kroner, hvis du har udnyttet investeringsloftet i 2019 og investeret for i alt 400.000 kroner.

 

18.02.2019

Slut med at kunne indberette løn en gang i mellem

Fra 1. februar 2019 skal du indberette medarbejderes løn hver måned, også selv om beløbet er 0 kroner. Glemmer du dette, kan du risikere en bøde hos Skattestyrelsen på 800 kroner.

Tidligere kunne du nøjes med kun at indberette løn for medarbejdere i de måneder, hvor de har fået løn, det vil sige sporadisk angivelse til Skattestyrelsen. Fra 1. februar 2019 blev denne mulighed fjernet, og du skal nu indberette beløbet 0 kroner for de måneder, hvor dine medarbejdere ikke får løn. Gør du ikke dette, vil Skattestyrelsen lave en skønsmæssig ansættelse, der resulterer i et gebyr på 800 kroner.

Du skal indberette 0 kroner i e-indkomstsystemet enten månedligt eller for en længere periode, hvor du ved, at du ikke har medarbejdere. Flere lønsystemer kan også håndtere indberetningerne for dig.

Har du medarbejdere, der i en måned får løn og andre, der ikke får løn, skal du indberette for alle medarbejdere.

Hvis du ikke længere skal være arbejdsgiver

Såfremt du ikke har medarbejdere og ikke forventer at få dette for det næste år, kan du overveje at afmelde din pligt som arbejdsgiver. Denne pligt afmelder du på følgende måde:

 1. Login på Virk.dk med din virksomheds oplysninger
 2. Fremsøg virksomhed med CVR-nummer, eller vælg den under Dine virksomheder.
 3. Klik Ændre, og vælg Ændre/Rediger virksomhed.
 4. Afmeld pligten under ”Arbejdsgiver” ved at klikke ud for feltet Afmeld.
 5. Tjek, at du får en kvitteringsmail fra Virk.dk. Afmeldelsen er først gennemført, når du har fået den.

 

31.01.2019

Billigere elektricitet i sommerhuset

Fra 1. februar 2019 bliver det billigere at opvarme sommerhuse med el. Det er en grøn omstilling, der kommer til at kunne ses på bundlinjen hos cirka 50.000 sommerhusejere. Ejerne skal selv ansøge om prisnedsættelsen for at blive omfattet af ordningen. 

Synes du også, at din elregning i sommerhuset løber af sporet i de kolde vintre? Du er ikke den eneste. Elafgiften i danske sommerhuse udgør i dag cirka 90 øre per kWh og er dermed blandt de højeste i EU. Dette bliver nu ændret ved at ligestille el-opvarmede sommerhuse med el-opvarmede helårsboliger. Formålet er at give sommerhusejere incitament til at benytte grøn strøm i stedet for brændeovne. Det betyder, at sommerhusejere kan se frem til nedsat elafgift på cirka 25 øre per kWh af det elforbrug, der overstiger 4.000 kWh årligt. Besparelsen afhænger derfor af husets størrelse og elforbrug.

Loven blev vedtaget den 29. januar 2019 og træder allerede i kraft 1. februar 2019. Nedsættelsen af elafgiften kan ske fra 1. maj 2019.

Kræver tre steps

Sommerhuse bliver nu omfattet af elafgiftsloven § 6, der i dag kun gælder for helårsboliger. Sommerhusejere skal derfor for at opnå en reduceret elafgift fremover sørge for følgende:

 • Undersøge om sommerhuset er registreret i Bygnings- og Boligregistret (BBR) som el-opvarmet ferielejlighed til eget brug, sommerhus eller helårsbolig. Det kan du gøre på BBR.dk eller OIS.dk. Her kan du også finde vejledninger til, hvordan du retter oplysningerne.
 • Når registreringen er på plads, kan du ansøge din el-handelsvirksomhed om at få reduceret elafgiften. Ansøgning sker typisk via en blanket udstedt af el-handelsvirksomheden.
 • Husk at tjekke på strømafregningerne efter maj, om der står en linje med reducering af elafgift på afregninger der overstiger 4.000 kWh. Dette beløb udgør din besparelse.

14.01.2019

Kontant betaling må maksimalt være 8.000 kroner

Folketinget har vedtaget at stramme garnet i forbindelse med kontant betaling.

 

Fra 1. januar 2019 er grænsen for, hvornår betaling skal ske elektronisk, sænket til 8.000 kroner inklusive moms. Tidligere lå grænsen på 10.000 kroner. Flere betalinger, som vedrører samme leverance eller ydelse, anses som én betaling i forhold til beløbsgrænsen. Ved løbende ydelser eller periodiske ydelser skal flere faktureringer og betalinger samtidig anses som en samlet leverance, når de sker inden for samme kalenderår.

 

Virksomheder

For virksomhederne gælder kravet om elektronisk betaling over 8.000 kroner både ved køb af varer og ydelser. Hvis en erhvervsdrivende eksempelvis køber en varebil for 30.000 kroner, som betales med kontanter, er sanktionerne følgende:

 

 • Køberen hæfter for momsen, hvis sælgeren ikke indbetaler. Du kan altså komme til at hænge på momsregningen, hvis leverandøren går konkurs og SKAT opdager, at der ikke er betalt moms af salget
 • Der er ikke fradrag for udgifter til det kontante køb. Varebilen kan altså ikke afskrives i skatteregnskabet

 

Privatpersoner

For privatpersoner gælder kravet om digital betaling som udgangspunkt kun køb af ydelser. Dog gælder kravet også køb af varer i tilknytning til en ydelse. Det kan eksempelvis være udgifter til reservedele til en bil, når du sender bilen til reparation hos en automekaniker. Stadig er det kun et problem, hvis det kontante beløb inklusive moms overstiger 8.000 kroner. Hvis der er tale om et rent varekøb, må du som privat gerne betale kontant uanset beløbets størrelse. Det er eksempelvis ikke noget problem, at du går ind i en elektronikforretning og køber en fladskærm for 15.000 kroner og betaler kontant.

 

Hvis du betaler en tømrer 9.000 kroner kontant for at udskifte et vindue i dit hus, risikerer du at hæfte for håndværkerens betaling af AM-bidrag, skat og moms af den leverede ydelse. Hvis skatteforvaltningen påpeger, at håndværkeren ikke har betalt moms og skat af pengene, kan forvaltningen kræve hele beløbet af dig, hvis tømreren ikke kan betale.

 

En lempelse for private borgere er dog kommet i 2019. Som privatperson er du nemlig fri for hæftelse, hvis du kan fremvise en behørig faktura som klart identificerer leverandøren, selvom du har betalt regningen kontant.

 

Indberet digitalt til skatteforvaltningen

Både privatpersoner og virksomheder kan undgå konsekvenserne af kontant betaling ved at indberette købet til skatteforvaltningen via TastSelv. Her skal du give oplysninger om fakturaen, så forvaltningen entydigt kan identificere, hvem leverandøren er. Indberetning af købet til forvaltningen skal ske senest ved udløbet af fristen for indsendelse af selvangivelse for det indkomstår, hvori købet er foretaget. Privatpersoner skal indberette et køb af en ydelse senest 14 dage fra betalingen, dog senest en måned efter at regningen blev modtaget.

 

21.12.2018

Udskydelse af nye regler for moms på gavekort

De nye strammere regler om afløftning af moms på nyudstedte gavekort udskydes til 1. juli 2019 og gælder altså ikke fra og med 1. januar 2019.

 

Det var hensigten, at alle momsregistrerede virksomheder, der udsteder gavekort, skulle afløfte udgående afgift allerede ved udstedelsen og dermed salget af gavekortet fra og med 1. januar 2019. Det er nu udskudt til 1. juli 2019.

 

Det giver bedre tid til at indrette it-systemerne til de nye regler, herunder håndtering af gavekørt udstedt før og efter årsskiftet.

 

11.12.2018

Stramning af momsregler på gavekort

Fra og med 1. januar 2019 skal du allerede afløfte moms på nyudstedte gavekort med det samme og ikke først, når kunden indløser det. Det betyder, at du skal holde ekstra styr på momsregnskabet på gavekort udstedt enten før eller fra og med den 1. januar 2019.

 

Efter årsskiftet skal alle momsregistrerede virksomheder, der udsteder gavekort, afløfte udgående afgift allerede ved udstedelsen og dermed salget af gavekortet. Som reglerne er nu, skal du først afløfte momsen, når gavekortet bliver anvendt.

 

Hvem gælder de nye regler for

Alle momsregistrerede virksomheder i Danmark bliver som udgangspunkt ramt af de nye skærpede regler for momsafregning på gavekort. Der er dog to overordnede undtagelser, der gør, at du ikke skal afløfte moms ved udstedelse af gavekortet, men i stedet når gavekortet indløses.

 

 1. Er det muligt at bruge gavekortet på varer eller ydelser i udlandet, eksempelvis et hotelophold, skal du ikke afløfte moms ved udstedelsen af gavekortet.

 

 1. Er det muligt også at købe ikke-momsbelagte varer for gavekortet, skal der ikke afløftes moms ved udstedelsen af gavekortet. Det kan eksempelvis være et gavekort, der kan bruges til en kulturel oplevelse som eksempelvis et besøg i en zoologisk have. Her er der ikke moms på entrebilletten, men der er moms på en lang række af de varer og ydelser, der derudover ofte kan købes i en zoologisk have. Det kan også være, hvis du eksempelvis sælger aviser eller frimærker.

Pas på bogføring og momsafregning

Allerede udstedte gavekort skal behandles efter de nugældende regler, også efter de nye regler er trådt i kraft. Det betyder, at du fremover skal se på udstedelsesdatoen på gavekortet, når det bliver indløst, eller på anden måde holde styr på hvornår momsen skal afløftes. Hvis gavekortet er udstedt før 1. januar 2019, skal du afløfte moms på varen eller ydelsen, som var det ethvert andet salg. Hvis gavekortet er udstedt fra og med 1. januar 2019, skal du ikke afløfte moms på varen eller ydelsen, da momsen allerede er afløftet ved udstedelsen af gavekortet. De nye regler kræver med andre ord en tilpasning af din virksomheds bogholderi, herunder især registrering af salget af gavekort samt indløsning heraf.

 

Venter på vedtagelse

Folketinget har endnu ikke vedtaget loven, der ændrer momsafløftningstidspunktet. Det forventes, at Folketinget vedtager lovændringen den 20. december.